Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

18/05/2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 18.5.2020 KLO 16.00

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12.6.2020 kello 10.00 alkaen Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun C-osasta (”Ohjeita kokoukseen osallistujille”). Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 27.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä ja lyhyenä.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen. Mikäli Klaus Ilmosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön legal counsel Juuso Jokela. Mikäli Juuso Jokelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 5.3.2020 julkistamat tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

8a. Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 kertyneet voittovarat jätetään kokonaisuudessaan yhtiön kertyneisiin voittovaroihin ja että pääomanpalautusta maksetaan 0,61 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (yhteensä 14 644 307,21 euroa perustuen yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä); määrä vastaa puolta yhtiön tilikauden voitosta. Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 16.6.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 25.6.2020. Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, yllä olevan ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta jaeta.

8b. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään varojenjaosta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena, yhteensä enintään 0,34 euroa osakkeelta (yhteensä 8 162 400,74 euroa perustuen yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä) yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varat jaettaisiin myöhempänä ajankohtana, jolloin olisi mahdollista tehdä luotettavampi arvio COVID-19 -pandemian vaikutuksista Asiakastieto Group Oyj:n liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset pääomanpalautuspäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat pääomanpalautukset maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Koska hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle pääomanpalautusta jaettavaksi, joka ei osakeyhtiöoikeudellisesti ole osinkoa, todetaan väliaikaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti yhtiökokoukselle ehdotetun vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa ja todetaan, että osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 14 499 616,94 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019

10.  Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen                                              

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 5.3.2020 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa korotuksia hallituksen palkkioihin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 51 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 36 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson ja Tiina Kuusisto valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Minna Parhiala valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.  

Ehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja esityksen on arvioitu olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

16. Yhtiöjärjestyksen 1. ja 13. kohdan muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Enento Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Enento Group Plc.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden kohtaa muutettavaksi siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 13. kohdasta ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta (muutetun 13. kohdan toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta (muutetun 13. kohdan toisen kappaleen uusi alakohta 7), sekä 13. kohdan toisen kappaleen nykyisten alakohtien 6-9 muuttamista edellä mainittujen muutosten seurauksena. Kokonaisuudessaan ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 13. kohta kuuluisi seuraavasti:

13 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen jäsenet ja
11. tilintarkastaja.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden antamisesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 12.12.2021 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 12.12.2021 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, toimielinten palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi. Asiakastieto Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.6.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.5.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 4.6.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Asiakastieto Group Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 27.3.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.5.2020–4.6.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

b) Sähköpostin tai postin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Asiakastieto Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi viimeistään ennakkoäänestysajan alkaessa. Lisätietoja on tarvittaessa saatavissa myös sähköpostitse osoitteesta ir@asiakastieto.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Asiakastieto Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Tämä koskee myös osakkeenomistajaa, joka on toimittanut yhtiölle valtakirjan 27.3.2020 pidettäväksi suunniteltua yhtiökokousta varten.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi viimeistään 22.5.2020 kello 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan tämän kokouskutsun päivämääränä. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettavat äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi viimeistään 25.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 29.5.2020 kello 16.00 asti ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi tai postitse osoitteeseen Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/varsinaiset-yhtiokokoukset/?lang=fi viimeistään 3.6.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.5.2020 yhteensä 24 007 061 osaketta, ja ne tuottavat 24 007 061 ääntä.

Helsingissä 18. päivänä toukokuuta 2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
Asiakastieto Group Oyj
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.