Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat

English Suomi

Hallituksella on tarkastusvaliokunta, johon hallitus valitsee jäsenet keskuudestaan. Hallitus voi lisäksi nimittää muita valiokuntia katsoessaan sen tarpeelliseksi. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja laatimalla käsittelemistään asioista ehdotuksia ja suosituksia hallituksen päätettäväksi. Hallitus on hyväksynyt valiokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaisesti se toimii.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin prosesseja sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta.

Tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi se arvioi yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Lisäksi se arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta arvioi potentiaaliset tilintarkastajat ja valmistelee hallituksen päätettäväksi ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokunta tarkastaa yhtiön järjestelyt työntekijöiden mahdollisuudelle luottamuksellisesti nostaa esille mahdollisia väärinkäytöksiä talousraportoinnissa tai muissa asiossa. Tarkastusvaliokunta varmistaa että edellä mainitut asiat käsitellään asianmukaisesti ja riippumattomasti ja varmistaa tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tarkastusvaliokunta arvioi vuosittain tarpeen sisäisentarkastuksen toiminnolle ja tekee suosituksen hallitukselle sekä raportoi hallitukselle sisäisentarkastuksen toiminnon järjestämisestä.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ulkoiset tilintarkastajat kutsutaan tarkastus-valiokunnan kokouksiin säännöllisin väliajoin. Tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä Tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava viimeaikaista ja olennaista taloudellista kokemusta kirjanpidon, laskentatoimen tai tarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle sen vastuualueella kuuluvista toimenpiteistä jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen. Tarkastusvaliokunta tekee hallitukselle suosituksia tarpeelliseksi arvioimistaan toimenpiteiteistä. Tarkastusvaliokunta koostaa toimistaan raportin osakkeenomistajille ja raportti tullaan liittämään yhtiön vuosikertomukseen.

Erik Forsberg toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Nora Kerppola sekä Martin Johansson toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä. Erik Forsbergilla on viimeaikaista ja olennaista taloudellista kokemusta kirjanpidon, laskentatoimen tai tarkastuksen alalta. 

Muut valiokunnat

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan ja se voi lisäksi nimittää muita pysyviä valiokuntia katsoessaan niin tarpeelliseksi yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan. Yhtiön hallitus ei perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2024. Hallitus on erityisesti hallituksen koko ja kokoonpano huomioiden arvioinut tehokkaammaksi tavaksi valmistella ja käsitellä muun muassa palkitsemisjärjestelmien ja palkitsemisen periaatteiden kehittämisen täydessä kokoonpanossaan. Lisäksi hallitus on arvioinut täyttävänsä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalta edellytettävät riippumattomuusvaatimukset. Valiokuntien kokoonpano, tehtävät ja työmenetelmät määritellään hallituksen toimesta valiokunnille vahvistetuissa työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli