Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

English Suomi

Tiedonantopolitiikka 

Tausta 

Tämä tiedonantopolitiikka on Enento Groupin hallituksen hyväksymä, ja siinä kuvataan keskeiset periaatteet, joita Enento Group Oyj pörssiyhtiönä noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tarkastusvaliokunta tarkistaa tiedonantopolitiikan vuosittain. 

Nasdaq Helsingin (”Helsingin Pörssi”) päälistalla listattuna julkisena osakeyhtiönä Enento on velvollinen noudattamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014) ja Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) soveltuvia tiedonantovelvollisuuksia sekä muuta sovellettavaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Helsingin pörssin sääntöjä. 

Tavoitteet 

Viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden kanssa Enenton tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategioista ja taloudellisesta asemasta Enenton osakkeiden käyvän arvon määrittämiseksi ja että tiedot julkistetaan viipymättä ja oikeudenmukaisesti. 

Keskeiset julkistamisperiaatteet  

Enenton viestinnän keskeisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus, johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus. Yhtiö viestii sekä positiivista että negatiivista tietoa johdonmukaisesti, selkeästi ja kattavasti.  Enento julkaisee lehdistö- ja pörssitiedotteet ilman aiheetonta viivytystä ja asettaa ne samanaikaisesti markkinoiden ja kaikkien tärkeimpien sidosryhmien saataville. Yhtiö julkaisee kaikki pörssitiedotteet suomeksi ja englanniksi. 

Sijoittajaviestintä  

Enenton tiedonantovelvollisuus koostuu säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta ja jatkuvasta   tiedonantovelvollisuudesta.   

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön tiedonantovelvollisuutta taloudellisesta kehityksestään (tilinpäätöstiedote ja puolivuosikatsaus sekä    osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös) säännöllisesti sekä velvollisuudesta julkistaa yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Säännöllisesti julkistettavien taloudellisten raporttien julkistamisajankohdat ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.  

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan sisäpiiritiedon jatkuvaa julkistamista tarpeen mukaan seikoista, joilla Enenton oman arvion mukaan voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. 

Säännöllisesti tai jatkuvasti julkistettavien tietojen lisäksi Enento julkaisee pörssin ja lainsäädännön edellyttämiä tietoja pörssitiedotteilla.  Enento tiedottaa myös muusta sijoittajia kiinnostavasta tiedosta tässä tiedonantopolitiikassa kuvatulla tavalla. 

Taloudellinen raportointi 

Enento laatii ja julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lainsäädännön ja muiden soveltuvien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Enento laatii ja julkaisee konsernitilinpäätöksen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Enento julkaisee vuosittain tilinpäätöstiedotteen edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Tiedote sisältää myös tiedot siitä, milloin ja miten hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus julkistetaan. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla.   

Enento julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksia, joissa raportoidaan toiminnan ja tuloksen kehityksestä. 

Pörssitiedotteet 

Sisäpiiritieto 

Sisäpiiritieto julkistetaan pääsääntöisesti mahdollisimman pian ja viipymättä. Enento voi kuitenkin päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos välitön julkistaminen on omiaan vaarantamaan Enenton oikeutettuja etuja ja julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja yhtiö pystyisi varmistamaan tällaisen tiedon luottamuksellisuuden. Enentolla on myös erityiset sisäiset menettelyt sen määrittämiseksi, onko yhtiöllä sisäpiiritietoa, sekä tällaisen tiedon julkistamiseksi tai lykkäämiseksi.  

Hallitus tai toimitusjohtaja vastaa sen määrittämiseksi, onko yhtiöllä sisäpiiritietoa ja siitä, että sisäpiiritiedon julkistamisen tai julkistamisen lykkäämisen suhteen ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Katso tarkemmat tiedot Enenton Sisäpiiriohjeesta.   

Muut pörssitiedotteet 

 Sisäpiiritiedon lisäksi Enento julkistaa pörssitiedotteina seuraavat tiedot: 

 • Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset  
 • Muutokset osakkeiden lukumäärässä, hallussa olevien omien osakkeiden määrässä ja merkittävimpien osakkeenomistajien liputusilmoitukset 
 • Hallituksen tai osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  
 • Toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimitykset 
 • Osakepohjaiset johdon kannustinjärjestelmät  
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 596/2014 mukaiset johtohenkilöiden liiketoimet Enenton rahoitusvälineillä 
 • Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut  
 • Tulosjulkistusten ajankohdat 
 • Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 

Enento on luonut menettelyt pörssitiedotteiden antamiseksi. Enenton sijoittajasuhdetoiminto vastaa pörssitiedotteiden jakelusta Nasdaq Helsingille ja medialle. 

Ohjeistus ja  tulosvaroitukset 

Enento esittää arvion yhtiön tulevasta kehityksestä toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Näkymät koskevat koko Enento Groupia ja koskevat julkaisuhetkellä jäljellä olevaa kalenterivuotta, ellei toisin mainita.   

Enento antaa tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä ohjeistuksen koko vuoden liikevaihdon ja kannattavuuden odotetusta kehityksestä. Arviot perustuvat yhtiön arviohetken näkemykseen kehityksestä ja siten toteumat voivat poiketa merkittävästi arvioista. 

Enento antaa tulosvaroituksen, jos sen odotettu tulos, taloudellinen asema tai yleiset näkymät muuttuvat merkittävästi ja odottamatta aiemmin julkaistuista arvioista.   Tulosvaroitus voi liittyä joko aiemmin julkistettujen näkymien heikentymiseen tai paranemiseen ja se julkistetaan aina pörssitiedotteena. 

Sijoittajauutiset  

Enento käyttää sijoittajauutisiksi merkittyjä tiedotteita kertoakseen yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta joiden arvioidaan kuitenkin olevan uutisarvoisia, markkinaviestinnän kannalta arvokkaita tai muuten sidosryhmiä kiinnostavia. Sijoittajauutisena voidaan julkaista myös sellaista tietoa yhtiön tuloksesta, joka ei täytä pörssitiedotteen kriteerejä. 

Sijoittajauutisia ovat: 

 • Pienet yritysostot, -myynnit ja kumppanuudet 
 • Vähäiset yhteistyö-, rahoitus- ja muut sopimukset 
 • Uudet tuotteet tai palvelut, jotka eivät ylitä pörssitiedotteen julkistamisrajaa 
 • Muut ajankohtaiset yritysasiat  

Enento on kansainvälinen yritys, joka voi viestiä paikallisista tapahtumista ja palveluista myös paikallisilla kielillä. Yhtiön viestintäosasto ja paikalliset yhteistyökumppanit vastaavat paikallisten lehdistötiedotteiden julkaisemisesta ja jakelusta.  

Viestintäkanavat 

Enenton kotisivut (www.enento.com) on tärkeä viestintäkanava ajankohtaisen tiedon jakamiseksi kaikille sidosryhmille. Enenton tavoitteena on tarjota verkkosivuillaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean käsityksen yhtiöstä sekä yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista asioista ja tapahtumista. Kiinnostuneet voivat rekisteröityä sähköpostijakelulistalle yhtiön verkkosivuilla saadakseen automaattisesti Enenton lehdistö- ja pörssitiedotteet. 

Sen lisäksi, että Enento julkaisee suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevia säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden alaisia tietoja, se käyttää verkkosivustoaan pitääkseen saatavilla seuraavat tiedot: 

 • Enenton selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
 • Palkitsemisraportti 
 • Muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot 
 • Yhtiökokouksen asiakirjat 

Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuksissa sekä tilinpäätöstiedotteiden ja niihin liittyvän raportoinnin yhteydessä esitetyt keskeiset materiaalit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset julkaistaan aina Enenton verkkosivuilla. 

Enenton yhtiön internetsivuilla julkaisemat taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan ja pörssi- ja sijoittajauutiset vähintään viiden vuoden ajan julkistamispäivästä. 

Sijoittaja-, analyytikko – ja mediatilaisuudet 

Enento tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin viipymättä. 

Enento järjestää taloudellisten tulosjulkistusten yhteydessä analyytikko- ja lehdistötilaisuuden, johon osallistuvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Tällaisten   tilaisuuksien materiaalit julkaistaan myöhemmin yhtiön verkkosivuilla. 

Enento tapaa säännöllisesti analyytikoita ja sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä. Kun yhtiötä esitellään pääomamarkkinatoimijoille joko ryhmissä tai kahdenkeskisissä kokouksissa, toimitusjohtaja tai talousjohtaja osallistuu yleensä siihen. On tärkeää, että yhtiötä edustaa vähintään kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan, talousjohtajan ja sijoittajasuhdejohtajan tulee ennen tällaista kokousta käydä läpi, mitä kokouksessa voidaan tai aiotaan käydä läpi. Enenton sijoittajasuhdetoiminto vastaa yhtiön yhteistyöstä sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. 

Tilaisuuksien tavoitteena on antaa taustatietoa Enentosta ja sen toimintaympäristöstä. Näissä tilaisuuksissa käytävät keskustelut rajoittuvat Enenton julkaisemiin tai muuten markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tällaisissa tapaamisessa ei julkisteta julkistamatonta tietoa, jolla voisi olla olennainen vaikutus Enenton rahoitusvälineiden arvoon. Jos hintoihin vaikuttavia tietoja annetaan tahattomasti kolmannelle osapuolelle, tiedot on saatettava yleisön saataville mahdollisimman pian. 

Enento tapaa säännöllisesti myös talouslehdistön ja muun median edustajia. Lehdistötilaisuuksia voidaan järjestää, jos se katsotaan aiheelliseksi tai toivottavaksi. Tällainen lehdistötilaisuus on avoin myös analyytikoille ja sijoittajille. Lehdistötilaisuuksia tulee kuitenkin järjestää rajoitetusti. Talousjohtaja vastaa lehdistötilaisuuksien järjestämisestä toimitusjohtajaa kuultuaan.  

Yhtiö tapaa myös tiedotusvälineitä henkilökohtaisesti. Nimetyt henkilöt voivat järjestää kahdenkeskisiä tapaamisia tiedotusvälineiden kanssa edellyttäen, että luottamuksellisia, uusia tai osakekurssiin vaikuttavia tietoja ei välitetä ja että haastattelu ei liity yrityksen strategisiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistua haastatteluihin, joissa keskitytään yrityksen strategisiin kysymyksiin. Muita mediatapahtumia koordinoi viestintäosasto. 

Analyytikoiden markkinaennusteet 

Enenton sijoittajaverkkosivuilla julkaistaan tietoja yhtiötä seuraavista analyytikoista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. 

Enento seuraa analyytikoiden lausuntoja ja arvioita osakekurssinsa kehityksestä, mutta ei kommentoi tällaisia lausuntoja tai arvioita. Vain jo julkaistut tiedot annetaan analyytikoille ja sijoittajille. 

Huhut, markkinaspekulaatiot ja  tietovuodot 

Enento ei kommentoi markkinahuhuja, tiedotusvälineiden spekulaatioita, osakekurssin kehitystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi väärien tietojen oikaisemiseksi, joilla todennäköisesti on merkittävä vaikutus Enenton rahoitusvälineiden hintaan. Enento ei kommentoi luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia tai toimenpiteitä, mikäli julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. 

Mikäli Enento toteaa, että sisäpiiritietoa tai muuta merkittävää tietoa, jolla todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineen hintaan, on vuotanut ennen sen virallista julkistamista, julkistaa yhtiö tiedon pörssitiedotteena. Lisäksi, jos Enento on lykännyt sisäpiiritiedon julkistamista, mutta myöhemmin toteaa, että tällaisen tiedon luottamuksellisuutta ei voida taata, se julkistaa tällaisen sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. 

Tietovuotoja ehkäistään ylläpitämällä tarvittaessa sisäpiirirekistereitä, salassapitositoumuksilla sekä ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä sisäpiiriasioissa. Yhtiö on ottanut käyttöön sisäpiiriohjeen, joka koskee kaikkia sen työntekijöitä, hallitusta ja toimitusjohtajaa.  

Hiljainen jakso 

Enentolla on 30 päivän hiljainen jakso ennen neljännesvuosittaisten tai vuosittaisten tulosten julkistamista. Tänä aikana Enento ei kommentoi yhtiön taloudellista asemaa, markkinoita, näkymiä tai ohjeistusta. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Tulosten julkistamispäivät ilmoitetaan edellisen vuoden toisella puoliskolla ja ilmoitetaan taloudellisessa kalenterissa Enenton sijoittajaverkkosivuilla. 

Mikäli jokin hiljaisen jakson aikana tapahtuva tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Enento julkistaa kyseisen tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuuttaan koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa. 

Kriisiviestintä 

Enento on vahvistanut periaatteet viestinnälle poikkeus- ja kriisitilanteissa. Enenton toimintaan liittyviä riskejä, jotka voivat kehittyä kriisiksi, arvioidaan järjestelmällisesti yhtiön johdon vuosittaisessa riskikartoituksessa. Enenton riskienhallintaohjeet edellyttävät kaikilta konsernitoiminnoilta riittävää varautumista poikkeustilanteen hallintaan. 

Enento on ottanut kriisitilanteiden hoitamista varten käyttöön kriisiviestintäsuunnitelman, jossa toimitusjohtaja vastaa ulkoisesta viestinnästä tukenaan yhtiön lakimies, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja asiaankuuluva muu yrityksen johto.  

Sisäpiirihallinto ja johtohenkilöiden osakeomistukset 

Enento noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta hallinnoidessaan sisäpiiritietoa, jolla voi olla olennainen vaikutus yhtiön osakekurssiin. Yhtiöllä on myös oma yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla. 

Sisäpiiritietoa ei tuoda ilmi kuin niille henkilöille, joille sisäpiiritiedon saaminen on välttämätöntä henkilön työtehtävien suorittamiseksi. Tällaisissa tapauksissa ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että henkilö jolle tiedot annetaan, on velvollinen säilyttämään tietojen luottamuksellisuus ja että tämä ymmärtää tämän velvollisuuden. 

Enento ei ylläpidä pysyvää, yhtiökohtaista sisäpiirirekisteriä. Jokaiselle sisäpiirihankkeelle perustetaan hankekohtainen sisäpiirirekisteri erillisen päätöksen perusteella. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka ovat solmineet Enennon kanssa palvelus- tai työsuhteen, sekä sellaisen ulkopuolisen yhtiön edustajista, osakkeenomistajista ja virkamiehistä, jolla on hanketta koskevaa tietoa ja/tai pääsy hankekohtaiseen sisäpiiritietoon ja/tai hankkeen toteuttamisesta vastaavista henkilöistä. Enento ylläpitää myös rekisteriä määritellyistä henkilöistä, joilla on säännöllinen tai tilapäinen pääsy taloudellisiin tietoihin tai jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten valmisteluun. 

Johtotehtävissä toimivat henkilöt 

Yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat (raportointivelvolliset):  

 • Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet 
 • Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja  

Listayhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa osakeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia heidän omaan lukuunsa tekemiään liiketoimia, jotka koskevat kyseisen osakeyhtiön osakkeita tai vieraan pääoman ehtoisia välineitä taikka niihin liittyviä johdannaisia tai muita rahoitusvälineitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia markkinapaikoilla tai niiden ulkopuolella tehtyjä liiketoimia. Tiedot johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien sisäpiiriläisten liiketoimista ovat saatavilla Enenton sijoittajaverkkosivuilla.  

Johtohenkilöiden osakeomistukset 

Enento on määritellyt hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisissa johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi. Johtohenkilöiden osakeomistukset on esitelty Enenton sijoittajaverkkosivuilla. Taulukko päivitetään kuukausittain tai kun johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten mukaisesti. 

Suljettu ikkuna 

Yhtiön johtohenkilöt ja muut henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön    määrittelemiin luottamuksellisiin tietoihin, eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. 

Roolit ja vastuut 

Enenton viestintää osakkeenomistajien, sijoittajien ja analyytikoiden kanssa koordinoi sijoittajasuhdetoiminto. 

Hallitus tai toimitusjohtaja vastaa sen selvittämisestä, onko yhtiöllä sisäpiiritietoa ja siitä, että sisäpiiritiedon julkistamisen tai julkistamisen lykkäämisen suhteen ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Talousjohtaja valmistelee suunniteltujen taloudellisten tiedotteiden materiaalit yhdessä taloudellisen informaation ryhmän kanssa (katso sisäpiiriohje) ja toimitusjohtaja allekirjoittaa ne. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset, mukaan lukien arviot tulevaisuuden näkymistä ja ohjeistuksesta, sekä päättää tarvittaessa tulosvaroitusten antamisesta.  

Hallitus hyväksyy myös merkittävät pörssitiedotteet, kuten merkittäviin yrityskauppoihin ja toimitusjohtajan nimittämiseen liittyvät tiedotteet. Toimitusjohtaja hyväksyy muut pörssitiedotteet. Pörssitiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista tai merkittävien osakkeenomistajien omistusosuuksien muutoksista (liputusilmoitus) voidaan julkaista itsenäisesti sijoittajasuhdetoiminnon toimesta.  

Toimitusjohtaja on nimetty henkilö, jolla on valtuudet antaa julkisia lausuntoja yhtiön puolesta. Enento on määritellyt henkilöt, jotka vastaavat lausuntojen antamisesta yhtiön puolesta. Tiedottajat voivat antaa lausuntoja median edustajille omaan vastuualueeseensa kuuluvista asioista. Viestintäosasto pyrkii varmistamaan, että lausuntojen antamisesta vastaavat henkilöt ovat käytettävissä lausuntoihin sovittuina ajankohtina.  Enento antaa lausuntoja ensisijaisesti vain omasta toiminnastaan eikä yleensä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimenpiteitä.  

DOKUMENTIN YKSILÖINTI   

Dokumentin hyväksyjä: Enento Groupin hallitus  

Dokumentin omistaja: Talousjohtaja Elina Stråhlman  

DOKUMENTTIHISTORIA  

Alkuperäinen tiedonantopolitiikka hyväksytty 11.3.2015  

Päivitetty 22.6.2016 (MAR-asetus)  

Päivitetty 16.2.2017 (hiljaisen kauden määritelmä)  

Päivitetty 15.12.2021 (sisäpiirihallinnon määritelmä) 

Päivitetty 20.6.2023 (dokumentin rakenne, lisäykset liittyen taloudelliseen raportointiin, esimerkkeihin pörssitiedotteiden ja sijoittajauutisten osalta, analyytikkoennusteisiin, sekä suljettuun ikkunaan) 

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli