Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

EnglishSuomi

Enento Group Oyj:n (”Enento” tai ”yhtiö”) hallitus (”hallitus”) on alun perin hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 11.3.2015. Siinä kuvataan yleisiä periaatteita, joita Enento noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden kanssa. Lisäksi siinä määritellään viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut.  

1. Johdanto 

Nasdaq Helsingin (”Helsingin pörssi”) päälistalla olevana julkisena osakeyhtiönä Enento on velvollinen noudattamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014) ja Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisia sovellettavia tiedonantovaatimuksia, muuta sovellettavaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Helsingin pörssin sääntöjä. 

Sovellettavan asetuksen mukaan yhtiön on mahdollisimman pian ilmoitettava kaikki yhtiöön tai sen julkisesti noteerattuihin rahoitusvälineisiin liittyvät julkistamattomat täsmälliset tiedot, joilla todennäköisesti olisi merkittävä vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan.  

2. Tavoitteet ja periaatteet 

Enenton viestinnän tavoitteena on antaa markkinoille oikeaa, johdonmukaista, olennaista ja luotettavaa tietoa yhtiöstä sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinoiden toimijoilla on yhtiöstä mahdollisimman läpinäkyvä ja selkeä kuva, jonka perusteella ne voivat kohtuudella arvioida yhtiön arvopapereiden arvon.  

Pörssitiedotteet julkaistaan antamaan tietoa tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusinstrumenttien hintaan. Tietojen julkistaminen on toteutettava mahdollisimman pian olosuhteiden ilmetessä siten, että saatavilla on täsmällistä tietoa, jota ei ole vielä julkistettu ja joka liittyy suoraan tai välillisesti Enentoon tai sen rahoitusvälineisiin ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi merkittävä vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien johdannaisinstrumenttien hintaan (sisäpiirintieto). Yhtiö voi päättää viivästyttää sisäpiirintiedon julkistamista, jos välitön julkistaminen on omiaan vaarantamaan yhtiön oikeutettuja etuja ja tietyt muut edellytykset täyttyvät (katso yhtiön sisäpiiriohjeet). 

Viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden kanssa yhtiö noudattaa yhdenvertaisen ja samanaikaisen tiedonsaannin periaatetta ja julkaisee tilinpäätösraporttinsa ja tiedotteensa sovellettavien säädösten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Kaikki julkistetut taloudelliset raportit, esitteet, yhtiöjärjestys, tiedot nykyisestä hallituksesta ja ylimmästä johdosta sekä muut jakelua varten annetut tiedot pidetään helposti saatavilla yhtiön verkkosivuilla. 

3. Käytännöt 

3.1 Vastuuhenkilöt 

Toimitusjohtaja on nimetty henkilö, jolla on valtuudet antaa julkisia lausuntoja Enenton puolesta. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa siirtää tämän toimivallan johtoryhmän muille jäsenille tai muulle nimetylle henkilölle. 

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön viestinnästä ja allekirjoittaa kaikki tiedotteet. 

Talousjohtaja laatii määräaikaisjulkaisujen aineistot (osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet ja tilinpäätökset) yhdessä taloudellisen informaation ryhmän kanssa (katso sisäpiiriohjeistus), toimitusjohtaja hyväksyy ne ja valtuuttaa hallituksen hyväksyttäväksi. 

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön taloudelliseen tulokseen liittyvistä sijoittajasuhteista. 

3.2 Tiedottamiskanavat 

Julkistettavat tiedot on julkaistava markkinoilla siten, että varmistetaan tällaisten tietojen nopea julkinen saatavuus tasapuolisella tavalla. Tähän päästään jakamalla pörssitiedotteita Helsingin pörssin sääntöjen mukaisen jakeluverkoston kautta. 

Julkaistut tiedot annetaan Helsingin pörssille samanaikaisesti markkinoille luovutuksen kanssa Helsingin pörssin määräämällä tavalla ja asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille mahdollisimman pian. 

Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvät asiat, joilla ei katsota olevan merkittävää vaikutusta yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, mutta jotka kuitenkin on tarkoitettu julkistettaviksi, ilmoitetaan yleensä lehdistötiedotteilla eikä virallisella pörssitiedotteella. 

Ajantasaista tietoa Enentosta löytyy yhtiön verkkosivuilta. Kaikki taloudelliset raportit ja pörssitiedotteet on julkaistava ilman aiheetonta viivytystä yhtiön verkkosivustolla, jolla myös kaikki muut sijoittajille tarkoitetut tiedot julkaistaan. Kaikki julkaistut tiedot ovat saatavilla konsernin verkkosivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan niiden julkaisemisesta. 

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö laatii ja julkistaa kuitenkin pörssitiedotteet myös englanniksi.  

3.3 Ennusteet ja tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat 

Ennakkokatsaukset on aina esitettävä hallituksen toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa erillisenä otsikkona, ja ne on mahdollisuuksien mukaan esitettävä yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti. 

Jos yhtiö perustellusti odottaa, että sen kehitys poikkeaa merkittävästi yhtiön aiemmin antamasta tulevaisuuteen suuntautuneesta lausumasta tai aiemmin julkaistujen tietojen perusteella perustellusti tehtävistä päätelmistä ja tällaisella poikkeamalla on todennäköisesti merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusinstrumenttien hintaan, yhtiön tulee julkaista tiedot poikkeamasta. Tällaisessa julkistamisessa on myös toistettava aiempi tulevaisuuteen suuntautuva lausuma. 

3.4 Huhut, markkinakeinottelu ja tietovuodot 

Yhtiö ei yleensä kommentoi markkinahuhuja, median spekulointia, osakekurssien kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikkojen arvioita, ellei yhtiö katso tarpeelliseksi korjata selkeästi virheellisiä tietoja, joilla todennäköisesti on merkittävä vaikutus sen rahoitusvälineiden hintaan. Yhtiö ei myöskään kommentoi julkistamattomia tai keskeneräisiä liiketoimia niin kauan kuin julkistamisen viivästymisen edellytykset täyttyvät (katso sisäpiiriohjeet). 

Jos yhtiö saa tietää, että yhtiön rahoitusinstrumenttien hintaan todennäköisesti merkittävästi vaikuttavaa tietoa on vuotanut ennen julkistamista tai se on tahattomasti paljastettu kolmannelle osapuolelle, joka ei ole salassapitovelvollisuuden alainen, yhtiön on julkaistava asiasta pörssitiedote mahdollisimman pian. 

Tietovuotoja ehkäistään ylläpitämällä tarvittaessa sisäpiirirekistereitä, ottamalla käyttöön salassapitositoumuksia sekä kouluttamalla henkilöstöä sisäpiiriasioissa. Yhtiö on hyväksynyt sisäpiiriohjeet, jotka koskevat kaikkia sen työntekijöitä, hallitusta ja toimitusjohtajaa. 

3.5 Yhteydet mediaan ja analyytikoihin 

Tiedotustilaisuudet lehdistölle ja analyytikoille taloudellisten raporttien yhteydessä 

Taloudellisten raporttien antamisen yhteydessä yhtiö voi kutsua analyytikkoja ja mediaa tutustumaan lähemmin esitykseen yhtiöstä ja yhtiön taloudellisesta asemasta. Näissä tiedotustilaisuuksissa ei saa paljastaa uusia tai osakkeiden hintoihin liittyviä arkaluonteisia tietoja. Esitys voidaan lähettää myös suoratoistona verkossa. Esitykseen voidaan antaa myös mahdollisuus osallistua konferenssipuhelun välityksellä. Esityksessä käytetty materiaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla. 

Muut analyytikkojen ja sijoittajien tapaamiset 

Yhtiö tapaa säännöllisesti analyytikoita ja sijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä. Kun yhtiötä esitellään pääomamarkkinoiden institutionaalisille sijoittajille joko ryhmä- tai henkilökohtaisissa tapaamisissa, näihin tapaamisiin osallistuu yleensä toimitusjohtaja tai talousjohtaja. On tärkeää, että yhtiötä edustaa vähintään kaksi henkilöä. Toimitusjohtajan, talousjohtajan ja sijoittajasuhdepäällikön tulee ennen tällaista tapaamista käydä läpi se, mitä tapaamisessa saadaan sanoa / voidaan sanoa / sanotaan ja näytetään. 

Jos tällaisessa tapaamisessa annetaan tahattomasti kolmannelle osapuolelle osakkeen hintaa koskevia arkaluonteisia tietoja, ne julkistetaan mahdollisimman pian. 

Jos yhtiön on annettava kommentteja esimerkiksi analyytikkojen raportteihin, odottamattomiin tulosmuutoksiin tai ennusteiden muutoksiin, muutokset tehdään toimitusjohtajan, talousjohtajan ja sijoittajasuhdepäällikön yhteisen arvioinnin jälkeen. Tällaisten tietojen julkaiseminen on julkistettava mahdollisimman pian. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdepäällikkö voivat tehdä asiavirheiden korjaukset suoraan, eikä niiltä edellytetä yhteistä arviointia. 

Muut mediatapaamiset 

Yhtiö tapaa säännöllisesti talousmedian ja muiden tiedotusvälineiden edustajia. Lehdistötilaisuus voidaan järjestää, jos se katsotaan aiheelliseksi tai suotavaksi. Tällainen lehdistötilaisuus on avoin myös analyytikoille ja sijoittajille, mutta lehdistötilaisuuksia olisi käytettävä rajoitetusti. Talousjohtaja vastaa toimitusjohtajan kuulemisen jälkeen lehdistötilaisuuksien järjestämisestä. 

Yhtiö tapaa mediaa myös henkilökohtaisesti. Nimetyt yhtiön lausunnonantajat voivat järjestää henkilökohtaisia tapaamisia tiedotusvälineiden kanssa erikseen edellyttäen, että luottamuksellisia, uusia tai osakkeen hintaan liittyviä arkaluonteisia tietoja ei välitetä ja että haastattelu ei liity yritysstrategisiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan tulisi mahdollisuuksien mukaan osallistua yritysstrategisiin kysymyksiin keskittyviin haastatteluihin. 

3.6 Kriisiviestintä 

Kriisi on tilanne, jossa yhtiön normaali toiminta vaarantuu odottamattomista syistä. Kun kriisiin johtava tapahtuma tai kehitys on tapahtunut, sisäinen ja ulkoinen viestintä on usein ratkaisevan tärkeää yhtiölle. 

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit, jotka voivat kehittyä kriisiksi, arvioidaan järjestelmällisesti yhtiön johdon laatimassa vuosittaisessa riskikartoituksessa. Yhtiön riskienhallinta edellyttää riittävää valmiutta kaikilta konsernin toiminnoilta poikkeuksellisen tilanteen hallitsemiseksi. 

Yhtiö on ottanut käyttöön kriisitilanteiden hoitamiseksi kriisiviestintäsuunnitelman, jossa toimitusjohtaja vastaa ulkoisesta viestinnästä, ja häntä tukevat yhtiön lakimies, talousjohtaja, sijoittajasuhdepäällikkö ja vastuualueen johtaja, jolla on tietoa asiaankuuluvista olosuhteista. 

4 Hiljainen kausi 

Enento ei järjestä tai osallistu henkilökohtaisiin tapaamisiin tiedotusvälineiden, analyytikkojen tai sijoittajien kanssa taloudellisen raportin julkistamista edeltävien 30 päivän aikana. Yhtenä poikkeuksena sääntöön on liiketoimintaa koskevien pörssitiedotteiden julkaiseminen, jolloin Enenton edustajien on voitava vastata kysymyksiin; tällaisessa viestinnässä olisi kuitenkin vältettävä tulevaa taloudellista raporttia koskevia huomautuksia. 

5 Sisäpiirihallinto ja johdon osakeomistukset 

Yhtiöllä ei ole pysyvää yhtiökohtaista sisäpiirirekisteriä. 

Johtotehtävissä toimivat henkilöt 

Yhtiön johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat (raportointivelvollisuuden alaiset henkilöt): 

  • Yhtiön hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet 
  • Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja 

Listayhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia heidän omaan lukuunsa tehtyjä kyseisen listayhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia. Ilmoitusvelvollisuus koskee millä tahansa markkinapaikalla tai markkinapaikkojen ulkopuolella tehtyjä liiketoimia. 

Tiedot johtotehtävissä olevien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä sisäpiiriläisten tekemistä liiketoimista ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.  

Hanke- ja tapahtumakohtaiset rekisterit  

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan jokaiselle sisäpiiriprojektille erillisen päätöksen perusteella. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa yhtiöön sekä sellaiset ulkopuolisen yhtiön edustajat, osakkeenomistajat ja viranomaiset, joilla on projektia koskevaa tietoa ja/tai pääsy hankekohtaiseen sisäpiirintietoon ja/tai henkilöt, joiden tehtävänä on hankkeen toteuttaminen.  

Taloudellisen raportin valmisteluun osallistuvat henkilöt 

Yhtiö on määritellyt taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt. Yhtiö pitää rekisteriä taloudellista informaatiota saavista henkilöistä, jotka osallistuvat yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun. Rekisteriin on merkitty myös muut henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudellista asemaa koskevaan tietoon.  

Johdon osakeomistukset 

Yhtiö on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kvartaalin alussa yhtiön edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.  

Yksityiskohtaisemmat säännöt on esitetty yhtiön sisäpiiriohjeissa. 

DOKUMENTIN YKSILÖINTI  

  • Dokumentin hyväksyjä: Enento Groupin hallitus 
  • Dokumentin omistaja: Talousjohtaja Elina Stråhlman 

DOKUMENTTHISTORIA 

  • Alkuperäinen tiedonantopolitiikka hyväksytty 11.3.2015 
  • Päivitetty 22.6.2016 (MAR-asetus) 
  • Päivitetty 16.2.2017 (hiljaisen kauden määritelmä) 
  • Päivitetty 15.12.2021 (sisäpiirihallinnon määritelmä)