Palkitseminen

Palkitseminen

English Suomi

Hallituksen hyväksymä palkka- ja palkkioselvitys sekä palkkiopolitiikka

Palkitsemisraportti 2022

Palkisemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkitsemispolitiikka 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Hallituksen hyväksymän johdon kannustinjärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajan, yhtiön ja johtoryhmän palkat koostuvat kiinteästä peruspalkasta, luontaiseduista, vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustimista sekä pitkän aikavälin kannustimista, kuten osake-palkkiojärjestelmästä ja eläkejärjestelyistä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Johdon lyhytaikaiset kannustimet perustuvat mahdollisuuteen saada vuotuinen tulospalkkio. Palkkion suuruus on korkeintaan 50 % johdon jäsenen vuosipalkasta ja enintään 100 % toimitusjohtajan vuosipalkasta. Palkkion määrä riippuu kunkin vuoden alussa määriteltyjen taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta ja henkilökohtaisesta suorituksesta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiön johdolle suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu yhtiön johdon henkilökohtaisiin sijoituksiin yhtiön osakkeisiin sekä yhtiön johdon mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä yhtiöön sitoutumisen perusteella. Osallistuakseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, yhtiön johdon on hankittava hallituksen määrittelemä määrä osakkeita. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävät osakkeet eivät oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu siten kaksi elementtiä: 1) suoritusperusteinen osakeohjelma ja 2) lisäosakeohjelma.

Pitkän aikavälin palkkiota ei yleensä makseta, jos työ- tai palvelussuhde on päättynyt ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 % kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan, kun järjestelmään osallistuva on yhtiön palveluksessa.

Järjestelmät on suunnattu noin kymmenelle yhtiön avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki Johtoryhmän jäsenet. Suoritusperusteisen osakeohjelman ja lisäosakeohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arvoltaan enintään 127 500 yhtiön osaketta sisältäen myös rahapalkkion määrän laskettuna yhtiön listautumisen yhteydessä järjestettävän henkilöstöannin alustavan hintavälin alimmalla hinnalla ja olettaen, että suoritusperusteisen osakeohjelman maksimikriteerit saavutetaan täysmääräisesti.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2020

Yhtiön hallitus on joulukuussa 2019 hyväksynyt suoritusperusteisen osakeohjelman 2020 jaksolle 1.1.2020 – 31.12.2022. Osakeohjelma vastaa sisällöltään ja ehdoiltaan aikaisemmin hyväksyttyjä ohjelmia.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2018

Yhtiön hallitus on lokakuussa 2017 hyväksynyt suoritusperusteisen osakeohjelman 2018 jaksolle 1.1.2018 – 31.12.2020. Osakeohjelma vastaa sisällöltään ja ehdoiltaan aikaisemmin hyväksyttyjä ohjelmia.

Yhtiön hallitus on elokuussa 2018 hyväksynyt lisäyksen suoritusperusteiseen osakeohjelmaan 2018 jaksolle 1.9.2018 – 31.12.2020. Osakeohjelma vastaa sisällöltään ja ehdoiltaan aikaisemmin hyväksyttyjä ohjelmia. Tämän ohjelman piirissä on yhtiön johdon lisäksi yhtiön muita avainhenkilöitä.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2016

Yhtiön hallitus on kesäkuussa 2016 hyväksynyt suoritusperusteisen osakeohjelman 2016 jaksolle 1.7.2016 – 31.12.2018. Osakeohjelma vastaa sisällöltään ja ehdoiltaan aikaisemmin hyväksyttyä ohjelmaa.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2015

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää lisäksi mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tulostavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta maaliskuu 2015 – maaliskuu 2018 perustuu yhtiön osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan osallistujille ansaintajakson päätyttyä. Yhtiön hallitus päättää erikseen seuraavista palkkioiden perusteena olevista jaksoista, niihin osallistuvista johdon jäsenistä ja jaksojen tulostavoitteista.

Lisäosakeohjelma 2015

Yhtiön johto on sitoutunut merkitsemään henkilöstöosakkeita, mikä on ehtona osallistumiselle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäosakeohjelman puitteissa merkityt henkilöstöosakkeet oikeuttaa johdon jäsenen saamaan palkkiona yhden lisäosakkeen (niin sanotut ”matching shares”) jokaista lisäosakeohjelman puitteissa merkittyä henkilöstöosaketta kohden neljän vuoden kuluttua edellyttäen, että järjestelmän puitteissa hankitut osakkeet ovat yhä järjestelmään osallistuvan johdon jäsenen hallussa ja työ- tai palvelussuhde yhtiön kanssa edelleen tuolloin jatkuu.

Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli