Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Hallitus

Hallituksen jäsenet

EnglishSuomi

Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

  • Määräajoin arvioida yhtiön pitkänajan tavoitteita, strategiaa sekä muita liiketoiminnallisia ja strategisia suunnitelmia. Hallitus tarkastaa myös muut merkittävät operatiivisen johdon valmistelemat politiikat ja ohjeet
  • Arvioida ja valvoa yhtiön taloudellista raportointia, riskienhallintaa sekä lakien ja asetusten noudattamista
  • Vastata siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin
  • Hyväksyä tilinpäätös, osavuosikatsaukset sekä hallituksen toimintakertomukset
  • Päättää investoinneista, kiinteän omaisuuden ja liiketoimintojen myynneistä ja muista merkittävistä taloudellisista sitoumuksista
  • Arvioida yhtiön johdon rakennetta ja koostumusta
  • Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja tehtävistään sekä päättää hänen palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista. Talousjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta edellä mainituista asiat päätöksen tehdään toimitusjohtajan ehdotusten perusteella, jotka on ennen hallituksen lopullista päätöstä käsitelty nimeämis- ja palkitsemisvaliokunnassa
  • Vastata muun muassa tiedottamista koskevia toimintaperiaatteita käyttöönottamalla siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2018 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallitukselle maksettiin yhteensä 167 000 euroa palkkioina tilikaudella 2019.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2019 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

picture-7952

Patrick Lapveteläinen

s. 1966
Hallituksen puheenjohtaja
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Svenska handelshögskolan (Vaasa)
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016

Hän toimii tällä hetkellä Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Sampo Oyj:n hallintojohtajana ja Mandatum Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Interbank Oy:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii Leviathan Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ.) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo) hallitusten jäsenenä.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-7955

Petri Carpén

s. 1958
Hallituksen jäsen
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Hän toimii tällä hetkellä Nets Oy:n johtajana. Hän on aiemmin toiminut Eurocard Oy:n ja Screenway Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Luottokunnan varatoimitusjohtajana.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-7957

Martin Johansson

s. 1962
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Tukholman kauppakorkeakoulu
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Hänen päätoimensa on tällä hetkellä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Senior Advisor to CEO. Lisäksi hän toimii SEB-konsernin johtoryhmän jäsenenä (Skandinaviska Enskilda Banken AB, publ.). Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä SEB-konsernissa sekä Citigroup-konsernissa Kanadassa, Portugalissa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Ruotsissa. Hän on hallituksen puheenjohtaja Repono Holding AB:ssa, Försäkrings AB Sueciassa, Försäkringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captivessa. Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä useissa SEB-konsernin kuuluvissa yhtiöissä.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-7954

Tiina Kuusisto

s. 1968
Hallituksen jäsen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Hän toimii tällä hetkellä Kojamo Oyj:n liiketoimintajohtajana (Asiakkuudet). Lisäksi hän toimii Auron Oy:n hallituksen jäsenenä.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-7953

Carl-Magnus Månsson

s. 1966
Hallituksen jäsen
Koulutus: Diplomi-insinööri, Linköpingin yliopisto
Kansalaisuus: Ruotsi
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Hän toimii tällä hetkellä Iver Groupin toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Acando Abp:n toimitusjohtajana ja Ericsson AB -konsernissa tietohallintojohtajana sekä monipuolisissa muissa Ericsson-konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1990.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

picture-10846

Minna Parhiala

s. 1967
Hallituksen jäsen
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto
Kansalaisuus: Suomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Hän toimii tällä hetkellä Nordea Bankin johtajana (Head of Business Area, Nordea Personal Banking). Aiemmin hän on toiminut monipuolisissa muissa Nordea-konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1997.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Johdon ja hallituksen osakeomistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset esitetään Johdon osakeomistukset -taulukossa.