Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

English Suomi

1. Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Enento Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Enento Group Plc.

2. Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3. Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottotietotoimintaa, kerätä, ylläpitää, analysoida, julkaista ja välittää elinkeinoelämää ja kuluttajaa palvelevia tietoja sekä tarjota riskienhallintaan, päätöksentekoon, myyntiin ja markkinointiin liittyviä palveluita. Yhtiö harjoittaa lisäksi toimintaansa liittyvää neuvonta-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä toimintaansa liittyvien laitteiden myyntiä ja vuokrausta sekä IT-ohjelmistojen suunnittelua, myyntiä ja vuokrausta. Yhtiö voi toimia joko suoraan tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konserniyhtiöiden yhteisistä tehtävistä kuten hallintopalveluista ja rahoituksesta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

4. Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 1 äänellä. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

5. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi valita keskuudestaan tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

7. Oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön toiminimen kirjoittamiseen muille nimeltä mainituille henkilöille siten, että he kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.

8. Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

9. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

11. Yhtiökokous

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä. 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

12. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

13. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,

7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja

9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja

11. tilintarkastaja.

    Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
    Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

    Please select language
    Valitse kieli