Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj: ASIAKASTIETO GROUP JULKAISEE HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 5.5.2015 klo 16.00

ASIAKASTIETO GROUP JULKAISEE HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT

Asiakastieto Group, yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista, julkaisee historialliset taloudelliset tiedot vuoden 2014 osalta.

Taloudelliset historiatiedot 1.1. – 31.12.2014

Seuraavissa taulukoissa esitetään Asiakastieto Groupin historialliset taloudelliset tiedot vuoden 2014 osavuosijaksoilta sekä pro forma -tuloslaskelmatiedot. Edellä mainitut historiatiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa.

Helsingissä 5. toukokuuta 2015

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, puh. +358 10 270 7111

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group lyhyesti
Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta, ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Vuonna 2014 Konsernin liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli vuoden 2014 lopussa 148. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi.

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00

HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. – 31.12.2014

Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n (”Yhtiö”) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta ja pro forma -tuloslaskelmatiedot ovat tilintarkastamattomia. Liitteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

  2014 2014 2014 2014 2014
Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
Liikevaihto 10 383 10 344 10 123 10 545 41 395
           
Liiketoiminnan muut tuotot 35 88 50 43 216
Materiaalit ja palvelut -1 583 -1 652 -1 444 -1 587 -6 266
Henkilöstökulut -2 477 -2 661 -2 422 -2 218 -9 778
Liiketoiminnan muut kulut -1 508 -1 624 -1 512 -2 307 -6 951
Valmistus omaan käyttöön 329 297 134 277 1 037
Poistot -481 -517 -528 -499 -2 025
           
Liikevoitto 4 696 4 276 4 402 4 254 17 629
           
Rahoitustuotot 8 12 5 5 30
Rahoituskulut -6 702 -6 791 -7 281 -8 124 -28 898
Rahoitustuotot ja -kulut -6 694 -6 779 -7 276 -8 119 -28 868
           
Tappio ennen veroja -1 997 -2 503 -2 874 -3 865 -11 239
           
Tuloverot1 9 192 9 192
           
Kauden tulos -1 997 -2 503 -2 874 5 327 -2 048
           
Kauden laaja tulos -1 997 -2 503 -2 874 5 327 -2 048
           
Tuloksen jakautuminen:          
Emoyrityksen omistajille -1 997 -2 503 -2 874 5 327 -2 048
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyrityksen omistajille -1 997 -2 503 -2 874 5 327 -2 048
           
Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden osake-kohtainen tulos:          
Laimentamaton ja laimennus-vaikutuksella oikaistu osake-kohtainen tulos2 -0,13 -0,17 -0,19 0,36 -0,14

_____________________________________________________________________
1Laskennallinen verosaaminen käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja vähennyskelvottomista nettokorkomenoista yhteensä 9 milj. euroa kirjattiin vuoden 2014 lopulla uuden rahoituksen myötä tapahtuneen kannattavuuden muutoksen seurauksena. Ennen vuoden 2014 lopulla toteutettua pääomarakenteen muutosta ja velkojen uudelleenrahoitusta oli epätodennäköistä, että Yhtiö olisi pystynyt hyödyntämään verotuksellisiin tappioihin liittyvän veroedun. Lisätietoja laskennallisten verojen kirjaamisesta on vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 22.

2Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty tilinpäätöspäivän 31.12.2014 jälkeistä ulkona olevien osakkeiden lukumäärää, jossa on huomioitu Yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle helmikuussa 2015 maksutta annetut uudet osakkeet.

KONSERNITASE

  2014 2014 2014 2014 2014
Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
VARAT          
           
Pitkäaikaiset varat          
Liikearvo 111 358 111 358 111 358 111 358 111 358
Muut aineettomat hyödykkeet 3 714 4 009 4 009 4 533 4 533
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 148 4 143 4 049 4 018 4 018
Laskennalliset verosaamiset1 9 192 9 192
Lainasaamiset ja muut saamiset 193 141 141 49 49
Pitkäaikaiset varat yhteensä 119 413 119 651 119 557 129 150 129 150
           
Lyhytaikaiset varat          
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 464 5 619 5 951 4 987 4 987
Rahavarat 16 086 16 769 20 487 7 009 7 009
Lyhytaikaiset varat yhteensä 21 549 22 388 26 438 11 997 11 997
           
Varat yhteensä 140 962 142 039 145 995 141 147 141 147
           
           
  2014 2014 2014 2014 2014
Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma 3 3 3 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18 835 18 835 18 835 115 266 115 266
Kertyneet tappiot -88 883 -88 883 -88 883 -48 129 -48 129
Kauden tulos -1 997 -4 500 -7 374 -2 048 -2 048
Oma pääoma yhteensä -72 043 -74 546 -77 420 65 169 65 169
           
Velat          
           
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset velat 195 418 207 631 208 160 69 439 69 439
Pitkäaikaiset velat yhteensä 195 418 207 631 208 160 69 439 69 439
           
Lyhytaikaiset velat          
Korolliset velat 4 038 2 091 2 091
Saadut ennakot 2 900 2 359 1 796 1 614 1 614
Ostovelat ja muut velat 10 649 4 504 11 368 4 924 4 924
Lyhytaikaiset velat yhteensä 17 588 8 954 15 255 6 539 6 539
           
Velat yhteensä 213 006 216 585 223 415 75 978 75 978
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 140 962 142 039 145 995 141 147 141 147

________________________________________________________________________
1Laskennallinen verosaaminen käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja vähennyskelvottomista nettokorkomenoista yhteensä 9 milj. euroa kirjattiin vuoden 2014 lopulla uuden rahoituksen myötä tapahtuneen kannattavuuden muutoksen seurauksena. Ennen vuoden 2014 lopulla toteutettua pääomarakenteen muutosta ja velkojen uudelleenrahoitusta oli epätodennäköistä, että Yhtiö olisi pystynyt hyödyntämään verotuksellisiin tappioihin liittyvän veroedun. Lisätietoja laskennallisten verojen kirjaamisesta on vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 22.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

  2014 2014 2014 2014 2014
Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
Liiketoiminnan rahavirta          
Tappio ennen veroja -1 997 -2 503 -2 874 -3 865 -11 239
Oikaisut:          
Poistot 481 517 528 499 2 025
Rahoitustuotot ja -kulut 6 694 6 779 7 276 8 119 28 868
Aineellisten käyttöomaisuushyödyk-keiden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -30 -84 -43 -35 -193
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  5 148 4 709 4 886 4 717 19 460
           
Käyttöpääoman muutos:          
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -842 -103 -348 925 -367
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 2 076 -527 -120 -412 1 018
Käyttöpääoman muutos 1 234 -629 -468 513 651
           
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -371 -451 -368 -857 -2 047
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 5 12 4 3 24
Maksetut verot -3 -3
Liiketoiminnan rahavirta 6 013 3 641 4 055 4 377 18 085
           
Investointien rahavirta          
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -307 -318 -114 -158 -897
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -556 -829 -288 -785 -2 458
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 73 86 65 55 279
Lainasaamisten takaisinmaksut 51 99 151
Investointien rahavirta -790 -1 011 -337 -787 -2 925
           
Rahoituksen rahavirta          
Korollisten velkojen nostot 70 000 70 000
Korollisten velkojen takaisinmaksut -1 947 -87 067 -89 014
Rahoituksen rahavirta -1 947 -17 067 -19 014
           
Rahavarojen nettolisäys / -vähennys 5 222 683 3 718 -13 478 -3 854
           
Rahavarat kauden alussa 10 863 16 086 16 769 20 487 10 863
Rahavarat kauden lopussa 16 086 16 769 20 487 7 009 7 009

KONSERNIN PRO FORMA – TULOSLASKELMATIETOJA

  2014 2014 2014 2014 2014
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
Tuhatta euroa Pro forma Pro forma Pro forma Pro forma Pro forma
           
Liikevaihto 10 383 10 344 10 123 10 545 41 395
           
Liiketoiminnan muut tuotot 35 88 50 43 216
Materiaalit ja palvelut -1 583 -1 652 -1 444 -1 587 -6 266
Henkilöstökulut -2 477 -2 661 -2 422 -2 218 -9 778
Liiketoiminnan muut kulut -1 508 -1 624 -1 512 -2 307 -6 951
Valmistus omaan käyttöön 329 297 134 277 1 037
Poistot -481 -517 -528 -499 -2 025
           
Liikevoitto 4 696 4 276 4 402 4 254 17 629
           
Rahoitustuotot 8 12 5 5 30
Rahoituskulut -365 -369 -373 -373 -1 480
Rahoitustuotot ja -kulut -357 -357 -368 -369 -1 450
           
Voitto ennen veroja 4 340 3 919 4 034 3 886 16 179

Pro forma -tuloslaskelmatietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

Asiakastieto Group Oyj muutti pääomarakennettaan ja uudelleenrahoitti velkansa marras- ja joulukuussa 2014. Pro forma -tuloslaskelmatiedot on esitetty havainnollistamaan Yhtiön pääomarakenteen muutoksen ja uudelleenrahoituksen vaikutuksia Konsernin rahoituskuluihin ja liiketoiminnan tulokseen ennen veroja olettaen, että pääomarakenteen muutos ja velkojen uudelleenrahoitus olisivat toteutuneet 1.1.2014. Yhtiön pääomarakenteen muutoksen ja velkojen uudelleenrahoituksen jälkeen konsernin rahoituskulut pienenivät, koska uusien lainojen määrä ja korko ovat alhaisemmat.

Tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmatiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Pro forma -tiedoissa ei ole esitetty pro forma -tasetta, sillä Yhtiön pääomarakenteen muutoksen ja uudelleenrahoituksen vaikutukset sisältyvät 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen taseeseen.

Entisiin lainoihin liittyvät rahoituskulut, jotka olivat tilikaudella 2014 yhteensä 28,9 miljoonaa euroa, on eliminoitu osavuosijaksojen tuloslaskelmatiedoista. Lisäksi vuositasolla 1,5 miljoonan euron pro forma -rahoituskulut on oikaistu osavuosijaksojen tuloslaskelmatietoihin kuvaamaan uusista lainoista syntyviä rahoituskuluja.

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -oikaisut perustuvat pääomarakenteen muutoksen ja velkojen uudelleenrahoituksen vaikutuksiin ja oletuksiin, jotka on tarkemmin kuvattu yhtiön 13.3.2015 päivätyn Esitteen kohdassa ”Pro forma -taloudellisia tietoja”. 


LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN

  2014 2014 2014 2014 2014
Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
Yritystietopalvelut 6 024 6 155 5 902 6 248 24 330
Henkilötietopalvelut 2 756 2 712 2 900 2 848 11 215
Asiakkuudenhallinta 624 701 711 795 2 831
Sertifikaatit ja analyysit 979 776 610 654 3 019
Yhteensä 10 383 10 344 10 123 10 545 41 395

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tulos- ja kassavirtaluvut 2014 2014 2014 2014 2014
Miljoonaa euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
Liikevaihto 10,4 10,3 10,1 10,5 41,4
Liikevaihdon kasvu, %1 -2,9 -2,1 2,3 3,3 0,1
           
Käyttökate (EBITDA) 5,2 4,8 4,9 4,8 19,7
Liikevoitto (EBIT) 4,7 4,3 4,4 4,3 17,6
           
Oikaistu käyttökate2 5,2 4,9 5,0 5,5 20,6
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 50,4 47,4 49,7 51,9 49,8
           
Oikaistu liikevoitto2 4,8 4,4 4,5 5,0 18,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 45,8 42,4 44,4 47,2 45,0
           
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 0,6 0,5 0,8 0,8 2,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 5,3 5,2 8,2 8,0 6,7
           
Liikevaihto jalostetuista palveluista 5,8 5,8 5,7 5,9 23,2
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 55,8 56,5 56,1 56,0 56,1
           
Vapaa kassavirta 5,5 2,9 4,0 4,3 16,8
Kassavirtasuhde, % 106,6 61,2 81,5 90,2 85,3
           
           
Taseen tunnusluvut 2014 2014 2014 2014 2014
Miljoonaa euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 – Q4
           
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x3 8,8 9,8 9,4 2,9 3,0
Nettovelkaantumisaste, %3 neg. opo neg. opo neg. opo 95,8 95,8
Omavaraisuusaste, %3 -52,2 -53,4 -53,7 46,7 46,7

___________________________________________________________________
1 Liikevaihdon kasvu on laskettu vertaamalla vuoden 2014 vuosineljännesten liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavien vuosineljännesten liikevaihtoon.

2Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluonteisilla erillä oikaistuja tunnuslukuja. Kertaluonteisiin eriin on luettu Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Kertaluonteiset erät olivat tilikaudella 2014 yhteensä -1,0 miljoonaa euroa (Q1 -57,0 tuhatta euroa, Q2 -106,9 tuhatta euroa, Q3 -97,1 tuhatta euroa ja Q4 -721,1 tuhatta euroa).

3 Tunnusluvut vuoden 2014 Q1 – Q3 vuosineljänneksiltä eivät ole vertailukelpoisia vastaavien vuoden 2015 vuosineljännesten kanssa johtuen Yhtiön loppuvuonna 2014 toteuttamasta pääomarakenteen muutoksesta ja velkojen uudelleenrahoituksesta.

Tunnuslukujen laskentakaavat        
         
Käyttökate Liikevoitto + poistot    
       
Oikaistu käyttökate Käyttökate + kertaluonteiset erät  
     
Oikaistu liikevoitto Liikevoitto + kertaluonteiset erät  
         
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista Kauden liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista sekä edellisen vuoden vastaavana kautena lanseerattujen tuotteiden ja palvelujen liikevaihdon muutos
 
         
Liikevaihto jalostetuista palveluista Kauden liikevaihto jalostetuista palveluista
         
Vapaa kassavirta Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta +/- käyttö-pääoman muutos – aineellisten käyttöomaisuushyödyk-keiden hankinta – aineettomien hyödykkeiden hankinta
 
 
         
Kassavirtasuhde, % Vapaa kassavirta x 100  
Käyttökate  
         
Nettovelka Korolliset velat – rahavarat    
         
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x Korolliset nettovelat      
Oikaistu käyttökate      
       
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset velat – rahavarat x 100
Oma pääoma yhteensä
       
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä   x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Asiakastieto Group_Historialliset tiedot_1.1. – 31.12.2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#1918868