Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj: ASIAKASTIETO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 20.5.2015 klo 10.00

ASIAKASTIETO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2015

Asiakkaiden kiinnostus uusia ja jalostettuja, liiketoimintaprosesseja tehostavia palveluita kohtaan pitää Asiakastieto Groupin kasvu-uralla.

Yhteenveto

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (10,4 milj. euroa), kasvua 1,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,2 milj. euron (0,1 milj. euron) kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääosin Yhtiön listautumiseen.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,8 % (5,3 %).
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 57,9 % (55,8 %).
 • Vapaa kassavirta oli 3,3 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,13 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska

”Alkuvuonna 2015 Suomen talous ei ole osoittanut virkistymisen merkkejä. Maksuhäiriöisten kuluttajien ja yritysten määrä on ennätyksellisen korkealla tasolla, eikä toimivien yritysten liiketoiminnan aktiivisuus ole merkittävästi lisääntynyt. Tästä huolimatta Asiakastieto Groupin liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja yleisesti ensimmäinen vuosineljännes sujui odotusten mukaisesti. Asiakasyrityksillämme on tarve tehostaa riskienhallintaa, myyntiä ja liiketoiminta-prosessejaan ja ne ovat lisänneet tuottamiemme jalostettujen palveluiden käyttöä.

Asiakastieto Groupin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 10,5 milj. euroa (10,4 milj. euroa) eli kasvua viime vuoteen kertyi 1,6 %. Tuotealueista Yritystietopalveluiden, Henkilötietopalveluiden ja Asiakkuudenhallinnan liikevaihdot kasvoivat, mutta Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueen liikevaihto supistui.

Asiakastieto Groupin oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,2 milj. euron kertaluonteiset kulut, jotka pääosin liittyivät Asiakastieto Group Oyj:n listautumiseen.Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti myös ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuva, ei-aktivoitava IT-infrastruktuuriin tehty kehitystyö. Lisäksi vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä myynnin kasvu kohdistui suurelta osin ulkopuolisiin tietokantoihin perustuviin palveluihin, joissa jokaisesta asiakkaan tekemästä tietohausta syntyy tiedonhankintakuluja Asiakastieto Groupille. Poistojen kasvu heijastelee Konsernin entuudestaan lisääntyneitä panostuksia kasvun aikaansaamiseen uusia, asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja tehostavia palveluita kehittämällä. Loppuvuonna uusien palveluiden kehitys kohdistuu erityisesti omaa tietokantaa hyödyntäviin palveluihin.

Odotamme maaliskuun lopussa toteutetun pörssilistautumisen tuovan Asiakastieto Groupille lisää myönteistä näkyvyyttä, tunnettuutta ja yhteiskunnallista luotettavuutta sekä luovan luontevan mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa myös yritysostojen avulla. Uskomme vahvasti, että asiakkaamme pyrkivät edelleen tehostamaan päätöksentekoa ja markkinointia automatisoimalla prosessejaan. Asiakastieto Group haluaa strategisten pitkän ajan tavoitteidensa mukaisesti olla tässä digitalisaatiossa edelläkävijä, joka omalla toiminnallaan osoittaa palveluidensa toimivuuden. Alkuvuonna 2015 olemme jo saaneet nähdä tuote- ja palvelukehitykseen tekemiemme satsauksien tuottavan tulosta.”

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tulos- ja kassavirtaluvut
Miljoonaa euroa
1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014 1.1.- 31.12.2014
       
Liikevaihto 10,5 10,4 41,4
Liikevaihdon kasvu, %1 1,6 -2,9 0,1
       
Käyttökate (EBITDA) 2,7 5,2 19,7
Liikevoitto (EBIT) 2,1 4,7 17,6
       
Oikaistu käyttökate2 4,9 5,2 20,6
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 46,2 50,4 49,8
         
Oikaistu liikevoitto2 4,3 4,8 18,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 40,6 45,8 45,0
       
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 0,5 0,6 2,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,8 5,3 6,7
       
Liikevaihto jalostetuista palveluista 6,1 5,8 23,2
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 57,9 55,8 56,1
       
Vapaa kassavirta3 3,3 5,5 16,8
Kassavirtasuhde, %3 123,2 106,6 85,3
       
       
Taseen tunnusluvut
Miljoonaa euroa
1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014 1.1.- 31.12.2014
       
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x4 3,0 8,8 3,0
Nettovelkaantumisaste, %4 87,3 neg. opo 95,8
Omavaraisuusaste, %4 47,2 -52,2 46,7
       

__________________________________________
1Liikevaihdon kasvu kaudelta 1.1.-31.3.2014 on laskettu vertaamalla kauden liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon.

2 Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluonteisilla erillä oikaistuja tunnuslukuja. Kertaluonteisiin eriin on luettu Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Kertaluonteiset erät olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2015 -2,2 milj. euroa, kaudella 1.1.-31.3.2014 -0,1 milj. euroa jatilikaudella 1.1.-31.12.2014 -1,0 milj. euroa.

3 Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli katsauskaudella 1.1.-31.3.2015 -1,4 milj. euroa, kaudella 1.1.-31.3.2014 -0,0 milj. euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -0,3 milj. euroa.

4 Tunnusluvut katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 eivät ole vertailukelpoisia kaudelta 1.1.-31.3.2014 esitettyjen lukujen kanssa johtuen Yhtiön loppuvuonna 2014 toteuttamasta pääomarakenteen muutoksesta ja velkojen uudelleenrahoituksesta.

 LIIKETOiminta lyhyesti

Asiakastieto Group Oyj (”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Asiakastieto Groupin (”Asiakastieto Group” tai ”Konserni”) emoyhtiö. Suomen Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluu rahoitus- ja pankkitoiminta, vakuutus, telekommunikaatio sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

 • Yritystietopalvelut: Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Asiakkuudenhallinta: Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin myynnin- ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet.
 • Tulevaisuuden näkymät

  Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

  Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien menettämiseen.

  Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

  Helsingissä 20. toukokuuta 2015

  ASIAKASTIETO GROUP OYJ
  Hallitus

  Lisätietoja
  Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, puh. +358 10 270 7111

  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  investors.asiakastieto.fi

  Asiakastieto Group_Q1_2015_Osavuosikatsaus


  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

  HUG#1922352