Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj: Asiakastieto hakee osakkeensa listausta NASDAX OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle; listalleottoesite julkistettu

ASIAKASTIETO GROUP OYJ                                         PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015, KLO 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista

Asiakastieto hakee osakkeensa listausta NASDAX OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle; listalleottoesite julkistettu

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin osakkeella odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla arviolta 30.3.2015 ja pörssilistalla arviolta 1.4.2015. Yhtiön osakkeiden lukumäärä ennen listautumisen yhteydessä toteutettavaa henkilöstöantia on 15 000 000 ja niiden kaupankäyntitunnus on ATG1V.

Finanssivalvonta on 13.3.2015 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen esitteen, jolla Yhtiön osakkeenomistaja AKT Holdings S.à r.l. (”Myyjä”) tarjoaa osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Asiakastiedon osaketta (lukuun ottamatta sovitun lisäosakeoption perusteella mahdollisesti myytäviä osakkeita) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja (ii) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Myyjällä on yksin oikeus päättää myytävien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Lisäksi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Yhtiön henkilöstölle Suomessa alustavasti enintään 100 000 uutta Yhtiön osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 50 000 ylimääräistä uutta Yhtiön osaketta. Osakemyynnin ja henkilöstöannin ehdot on liitetty tähän tiedotteeseen. Mikäli henkilöstöanti toteutetaan täysimääräisenä, Yhtiön osakemäärä nousee 15 100 000 osakkeeseen, ja ylikysyntätilanteessa enintään 15 150 000 osakkeeseen.

Yhtiö julkisti suunnitellun listautumisensa 13.3.2015. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa asiakastieto.fi/listautuminen. Listalleottoesite on kirjallisessa muodossa saatavilla Asiakastiedon pääkonttorista (Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki), Danske Bankin ja OP Ryhmän konttoreista ja Helsingin Pörssistä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite tullaan julkaisemaan ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj (”Järjestäjät”) ja N M Rothschild & Sons Limited (”Rothschild”), toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyjien eikä minkään muun tahon puolesta suunnitellun listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rohschildin asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

LIITE – EHDOT

OSAKEMYYNNIN JA HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

AKT Holdings S.à r.l. (”Myyjä”) tarjoaa osakemyynnissä (”Osakemyynti”) ostettavaksi alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Asiakastieto Group Oyj:n (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) osaketta (”Myyntiosakkeet”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”) ja (ii) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”). Lisäksi Yhtiö tarjoaa Yhtiön henkilöstölle Suomessa merkittäväksi alustavasti enintään 100 000 uutta Yhtiön osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 50 000 ylimääräistä uutta Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”, ja yhdessä Myyntiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat osakkeet”) (”Henkilöstöanti”).

Tarjottavat osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 76,7 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja noin 76,8 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti eikä Henkilöstöannissa merkitä ylimääräisiä uusia Henkilöstöosakkeita, ja jäljempänä määriteltyä lisäosakeoptiota ei käytetä.

Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen yleisten ehtojen lisäksi Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Osakemyynnin ja Henkilöstöannin pääjärjestäjäksi Danske Bank A/S:n Helsingin sivuliikkeen (”Danske Bank”) ja Pohjola Pankki Oyj:n (”Pohjola”) Osakemyynnin ja Henkilöstöannin järjestäjäksi (yhdessä ”Järjestäjät”).

Osakemyynti

Myyjä tarjoaa Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä ostettavaksi alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 76,7 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja noin 76,2 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti eikä Henkilöstöannissa merkitä ylimääräisiä uusia Henkilöstöosakkeita, ja jäljempänä määriteltyä lisäosakeoptiota ei käytetä.

Henkilöstöanti

Myyjä päätti Yhtiön ainoana osakkeenomistajana 10.3.2015 valtuuttaa Yhtiön hallituksen (”Hallitus”) päättämään Osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä enintään 150 000 uudella Henkilöstöosakkeella. Hallitus päätti valtuutuksen perusteella maksullisesta suunnatusta osakeannista Yhtiön henkilöstölle Suomessa suuruudeltaan alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta ja lisäksi enintään 50 000 ylimääräistä uutta Henkilöstöosaketta mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Henkilöstöosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen henkilöstön sitouttamiseksi Yhtiöön. Hyväksytyistä Henkilöstöosakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Henkilöstöannin yhteydessä.

Henkilöstöannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään 15 100 000 Osakkeeseen ja mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamisen seurauksena tarjottavien ylimääräisten Henkilöstöosakkeiden jälkeen enintään 15 150 000 Osakkeeseen. Henkilöstöosakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja noin 0,7 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti merkittäväksi tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti eikä Henkilöstöannissa merkitä ylimääräisiä uusia Henkilöstöosakkeita. Mikäli kaikki Henkilöstöannissa alustavasti tarjotut ja ylimääräiset Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti, vastaavat Henkilöstöosakkeet yhteensä noin 1,0 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Henkilöstöannin jälkeen.

Lisäosakeoptio

Myyjä antaa Järjestäjille lisäosakeoption ostaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (arviolta 30.3.-28.4.2015 välisenä ajanjaksona) enintään 1 725 000 Osaketta tai hankkia Osakkeille ostajia yksinomaan Osakemyynnin mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoption Osakkeet vastaavat noin 11,5 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja noin 11,4 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään eikä Henkilöstöannissa merkitä ylimääräisiä uusia Henkilöstöosakkeita.

Vakauttamistoimenpiteet

Osakemyynnin jälkeen Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 30.3.-28.4.2015 välisenä ajanjaksona) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Danske Bank voi allokoida Myyntiosakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli lyhyeksi myynti ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Danske Bank voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Danske Bank voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi Danske Bank ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Osakemyynnin jälkeen Danske Bank voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan toteuteta Myyntiosakkeiden lopullista myyntihintaa (”Myyntihinta”) korkeampaan hintaan. Danske Bankilla ei ole velvollisuutta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.

Danske Bank solmii Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Myyjän kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Danske Bank voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Osakemyynnin yhteydessä mahdollisesti tehdyt ylimerkinnät. Danske Bankin on palautettava osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa määrä Osakkeita Myyjälle.

Järjestämissopimus

Yhtiö, Myyjä ja Järjestäjät solmivat arviolta 27.3.2015 Järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuksen mukaan Myyjä sitoutuu myymään Järjestäjien hankkimille ostajille tai tämän epäonnistuessa Järjestäjille itselleen, ja kumpikin Järjestäjä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan ostajia, tai epäonnistuessaan tässä hankinnassa, itse ostamaan Myyjältä Tarjottavia osakkeita kohdassa ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin järjestäminen” esitetyssä taulukossa kunkin Järjestäjän nimen vieressä esitetyn prosenttiosuuden mukaisesti.

Tarjous- ja merkintäaika

Yleisömyynnin tarjousaika alkaa 16.3.2015 kello 9.00 ja päättyy 25.3.2015 kello 18.00.

Instituutiomyynnin tarjousaika alkaa 16.3.2015 kello 9.00 ja päättyy 27.3.2015 kello 12.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 16.3.2015 kello 9.00 ja päättyy 25.3.2015 kello 18.00.

Ylikysyntätilanteessa Myyjällä on oikeus Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin sekä Hallituksella Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 23.3.2015 kello 18.00. Yleisömyynti, Instituutiomyynti sekä Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Mahdollinen keskeyttäminen julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi keskeyttämisen jälkeen.

Myyjällä on oikeus pidentää Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin tarjousaikaa. Hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen tarjous- tai merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee tarjous- tai merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin tarjousaika ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyvät kuitenkin viimeistään 2.4.2015 kello 18.00. Myyjä ja Hallitus voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutiomyynnin tai Yleisömyynnin tarjousaikoja tai Henkilöstöannin merkintäaikaa toisistaan riippumatta. Tarjous- ja/tai merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote julkistetaan viimeistään Yleisömyynnin tai Instituutiomyynnin tarjousajan tai Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä.

Myynti- ja merkintähinta

Myyntiosakkeita tarjotaan alustavasti vähintään 12,50 euron ja enintään 15,50 euron myyntihintaan Myyntiosakkeelta (”Alustava hintaväli”). Alustavaa hintaväliä voidaan muuttaa tarjousajan kuluessa. Muutos julkistetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Myyntihinta voi olla Alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Myyntihinta ei kuitenkaan Yleisömyynnissä ole korkeampi kuin Alustavan hintavälin enimmäishinta eli 15,50 euroa Myyntiosakkeelta. Katso jäljempänä kohta ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”.

Myyntihinta päätetään institutionaalisten sijoittajien Instituutiomyynnissä antamien ostotarjousten (”Ostotarjous”) perusteella Yhtiön, Myyjän ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Instituutiomyynnin tarjousajan päätyttyä arviolta 27.3.2015 (”Hinnoittelu”). Myyntihinta julkistetaan pörssitiedotteella ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa asiakastieto.fi/listautuminen välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä arviolta 30.3.2015 Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta eli Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on enintään 13,95 euroa.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdollisuus, toteuttaminen sekä julkistaminen

Myyjä ja Hallitus päättävät Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttamisesta, Tarjottavien osakkeiden lopullisista määristä, Myyntihinnasta sekä Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun yhteydessä arviolta 27.3.2015. Myyjällä on yksin oikeus päättää Myyntiosakkeiden lopullinen määrä Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin kysynnän perusteella Hinnoittelun yhteydessä.

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin lopputulos julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä arviolta 30.3.2015 Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa. Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.

Sitoumuksen peruuttaminen

Yleisömyynnissä annettu sitoumus ostaa Myyntiosakkeita ja Henkilöstöannissa annettu sitoumus merkitä Henkilöstöosakkeita (”Sitoumus”) ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalaissa määritellyissä tilanteissa.

Menettely Alustavaa hintaväliä muutettaessa

Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan tarjousajan kuluessa, muutos julkistetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena tai mikäli Myyntihinta eroaa Alustavasta hintavälistä, Sitoumuksen ennen Alustavan hintavälin kyseistä muuttamista tai Alustavasta hintavälistä eroavan Myyntihinnan julkistamista Yleisömyynnissä tai Henkilöstöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden tällaisen hintavälin tai Alustavasta hintavälistä eroavan Myyntihinnan julkistamisesta lukien peruuttaa Sitoumuksensa.

Mikäli Yleisömyynnin Sitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Katso ”Yleisömyynnin ehdot – Maksetun määrän palauttaminen”.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Henkilöstöosakkeilla Helsingin Pörssissä, on Sitoumuksen antaneilla sijoittajilla ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa. Danske Bankin Sijoituslinjalle tai OP 0100 0500 Puhelinpalveluun puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisömyynnin Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä verkossa Danske Bankin verkkopankin tai Internet Verkkomerkinnän kautta eikä OP Ryhmän internet-palvelun kautta, vaan se tulee tehdä muissa merkintäpaikoissa, Danske Bankissa tai OP Ryhmän konttorissa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Tarjottavien osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Myyjä maksaa Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron. Henkilöstöosakkeiden liikkeelle laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssiin Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle (”Listautuminen”). Myyntiosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi välittömästi Listautumisen yhteydessä. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla arviolta 30.3.2015 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla (”Pörssilista”) arviolta 1.4.2015. Henkilöstöosakkeita haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 17.4.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ATG1V” ja ISIN-koodi ”FI4000123195”.

Oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Henkilöstöanti

Myyjällä on oikeus peruuttaa Yleisömyynti ja Instituutiomyynti ja Hallituksella on oikeus peruuttaa Henkilöstöanti koska tahansa ennen niiden toteuttamisesta päättämistä Hinnoittelun yhteydessä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Myyjä tai Hallitus päättää peruuttaa Osakemyynnin ja/tai Henkilöstöannin, maksetut myynti- ja merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)

Yhtiö ja Myyjä ovat sopineet Järjestäjien kanssa, ettei Yhtiö, Myyjä tai kukaan niiden lukuun toimiva henkilö, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, ajanjaksolla, joka alkaa arviolta 27.3.2015 ja päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, ilman Järjestäjien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti mitään Osakkeita tai mitään arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena Osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu. Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiön osalta työntekijöiden kannustinjärjestelmiin liittyen tai Yhtiön toteuttaessa yritysostoja omilla Osakkeillaan ja Myyjän osalta muun muassa Yhtiöön kohdistuvan ostotarjouksen tai kaikille osakkeenomistajille suunnatun Osakkeiden takaisinoston yhteydessä.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Järjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka alkaa 30.3.2015 ja päättyy Johtoryhmään kuuluvien osalta 360 päivän kuluttua sekä muun Suomen henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Osakkeita tai Osakkeiden ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai hankkivat Henkilöstöannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet. Henkilöstöantiin osallistuvat suostuvat siihen, että tässä kuvattu luovutusrajoitus kirjataan heidän arvo-osuustileilleen.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 23,8 prosenttia Osakkeista Osakemyynnin ja Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki alustavasti tarjotut Tarjottavat osakkeet myydään ja merkitään täysimääräisesti ja että Henkilöstöannissa ei merkitä ylimääräisiä uusia Henkilöstöosakkeita eikä Lisäosakeoptiota käytetä.

Muut seikat

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä.

Henkilöstöantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Hallitus.

Saatavilla olevat asiakirjat

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa.

Sovellettava laki

Osakemyyntiin ja Henkilöstöantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyynnistä ja/tai Henkilöstöannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

YLEISÖMYYNNIN EHDOT

Yleistä

Yleisömyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti enintään 1 200 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Myyjä voi kysynnästä riippuen siirtää Myyntiosakkeita alustavista osakemääristä poiketen Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin välillä rajoituksetta. Yleisömyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 200 000 Myyntiosaketta tai, jos Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden määrä Yleisömyynnissä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos Sitoumus ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisömyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Yleisömyynnin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 10 000 Myyntiosaketta.

Yksi sijoittaja voi antaa Yleisömyynnissä vain yhden Sitoumuksen.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina toimivat Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:

· Danske Bank Oyj:n konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina,

· Danske Bank Oyj:n Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bank Oyj:n Private Banking -asiakkaille),

· Danske Bankin Sijoituslinja puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00-20.00 ja la kello 10.00-16.00 (Suomen aikaa) numerossa +358 200 2000 (pvm/mpm), Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut nauhoitetaan,

· Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi. Sitoumuksen tekeminen puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjan tai verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä, sekä,

· Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online modulissa Business Online -sopimusasiakkaille.

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina toimivat OP Ryhmän asiakkaille:

· OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina.

· OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.

· OP Ryhmän internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa internetin kautta. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä.

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille tai OP Ryhmän asiakkaille:

· Internet Verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi, sekä Danske Bank Oyj:n konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoituslinjalta puhelimitse ma-pe kello 9.00-20.00 ja la 10-16 (Suomen aikaa) numerossa + 358 10 54 63151 (pvm/mpm), sähköpostitse osoitteesta sijoituslinja@danskebank.fi tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Yksittäinen sijoittaja voi antaa Sitoumuksen Danske Bankin Verkkomerkinnän kautta Yleisömyynnissä 15 000 euroon asti. Sitoumuksen kattamat osakkeet on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä. Jos merkintä on yli 15 000 euroa, Sitoumuksen voi antaa Danske Bank Oyj:n konttoreissa.

· OP Ryhmän internetpalvelun www.op.fi/merkinta kautta Sitoumuksen voi antaa myös henkilöasiakas, jolla on, Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, tai Säästöpankin verkkopankkitunnukset. Edellä lueteltujen pankkien henkilöasiakkaat voivat antaa Sitoumuksen internetpalvelussa enintään 15 000 euroon asti. Yli 15 000 euron Sitoumuksen voi antaa OP Ryhmän konttoreissa niiden aukioloaikoina. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä.

· OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttoreissa niiden aukioloaikoina.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisömyynnissä annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Danske Bankin Verkkomerkinnän ja OP Ryhmän internetpalvelun kautta annetut Sitoumukset katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen Danske Bankin Verkkomerkinnän tai OP Ryhmän internetpalvelun ehtojen mukaisesti.

Myyntiosakkeiden maksu

Myyntiosakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan hintavälin enimmäishinta 15,50 euroa Myyntiosakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Yleisömyynnin Myyntihinta ei voi ylittää Alustavan hintavälin enimmäishintaa eli 15,50 euroa Myyntiosakkeelta.

Danske Bankin konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Danske Bankissa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa tilisiirtona. Danske Bankin verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. Verkkomerkintänä tehdyn Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu Verkkomerkinnän ehtojen/ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP Ryhmään kuuluvan pankin pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteisellä tai shekillä. OP Ryhmän internetpalvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Internetpalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu internetpalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään.

Sitoumuksen hyväksyminen ja Myyntiosakkeiden allokaatio

Myyjä päättää Yleisömyynnissä Myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Myyjä pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 Myyntiosakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Myyntiosakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 30.3.2015, merkintäpaikoissa. Kaikille Yleisömyynnissä Sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Myyntiosakkeiden allokaatiosta arviolta 1.4.2015.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Myyntihinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen arviolta 3.4.2015. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisömyynnissä allokoidut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen arviolta 30.3.2015.

INSTITUUTIOMYYNNIN EHDOT

Yleistä

Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti vähintään 8 800 000 ja enintään 10 300 000 Myyntiosaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Myyjä voi kysynnästä riippuen siirtää Myyntiosakkeita alustavista Myyntiosakkeiden määristä poiketen Yleisömyynnin ja Instituutiomyynnin välillä rajoituksetta. Yleisömyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 200 000 Myyntiosaketta tai, jos Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden määrä Yleisömyynnissä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden kokonaismäärä.

Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti, ja Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritetyille ”hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille” (eng: qualified institutional buyers) Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Osallistumisoikeus

Instituutiomyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähintään 10 001 Myyntiosaketta.

Ostotarjousten hyväksyminen

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Järjestäjät. Myyjä päättää tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Instituutiomyynnissä hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Myyntiosakkeiden allokaation jälkeen. Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjous voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai se voidaan hylätä.

Myyntiosakkeiden maksu ja selvitys

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouksensa mukaiset Myyntiosakkeet Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 1.4.2015. Kummallakin Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Myyntiosakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan hintavälin enimmäishinta 15,50 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Instituutiomyynnissä Myyntihinta voi alittaa tai ylittää Alustavan hintavälin. Mikäli Alustavaa hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen arviolta 2.4.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Instituutiomyynnin Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 1.4.2015 Euroclearin kautta.

HENKILÖSTÖANNIN EHDOT

Tarjottavat Henkilöstöosakkeet

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 100 000 uutta Henkilöstöosaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 50 000 ylimääräistä uutta Henkilöstöosaketta Yhtiön henkilöstölle Suomessa.

Henkilöstöosakkeita tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen henkilöstön sitouttamiseksi Yhtiöön. Yhtiölle suoritettava maksu hyväksytystä Henkilöstöosakkeiden merkinnästä kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma ei nouse Henkilöstöannin yhteydessä. Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 17.4.2015.

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin

Oikeus Henkilöstöosakkeiden merkintään Henkilöstöannissa on Yhtiön toimitusjohtajalla (”Toimitusjohtaja”) ja Yhtiön Suomessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 13.3.2015 olleilla työntekijöillä, joiden työsuhde tai palvelussuhde jatkuu merkintäaikana. Eräät Yhtiön johtohenkilöt ovat sitoutuneet merkitsemään Henkilöstöosakkeita Henkilöstöannissa. Katso myös ”Hallitus, Johto ja Tilintarkastajat – Johdon Omistukset”.

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös Yleisömyyntiin siihen soveltuvien ehtojen mukaisesti.

Sitoumuksen tulee Henkilöstöannissa koskea vähintään 100 Henkilöstöosaketta.

Merkintä Henkilöstöannissa

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 16.3.2015 kello 9.00 ja päättyy 25.3.2015 kello 18.00.

Ylikysyntätilanteessa Hallituksella on oikeus Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 23.3.2015 kello 18.00. Henkilöstöanti voidaan keskeyttää Yleisömyynnistä ja Instituutiomyynnistä riippumatta. Henkilöstöannin keskeyttämistä koskeva pörssitiedote julkistetaan välittömästi keskeyttämisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Henkilöstöannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 2.4.2015 kello 18.00. Hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Henkilöstöannin merkintäaikaa Yleisömyynnistä tai Instituutiomyynnistä riippumatta. Henkilöstöannin merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Henkilöstöannin merkintäajan arvioituna päättymispäivänä.

Merkintähinta ja Henkilöstöosakkeiden allokaatio

Henkilöstöosakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta Henkilöstöannissa on Yleisömyynnin Myyntihinta vähennettynä 10 prosentilla, alustavasti enintään 13,95 euroa. Lopullinen osakekohtainen merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on saatavilla Henkilöstöannin merkintäpaikassa viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä arviolta 30.3.2015.

Hallitus päättää Henkilöstöosakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa ja käyttää tarvittaessa oikeuttaan laskea liikkeelle enintään 50 000 ylimääräistä uutta Henkilöstöosaketta. Ylikysyntätilanteessa Hallitus pyrkii ensisijaisesti allokoimaan Henkilöstöosakkeita täysimääräisesti Yhtiön johtohenkilöiden etukäteen antamien merkintäsitoumusten perusteella. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 100 Henkilöstöosakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Henkilöstöosakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä arviolta 30.3.2015. Katso myös ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii Yhtiön pääkonttori, Työpajankatu 10 A, 00580 Helsinki.

Yhtiöllä tai Henkilöstöannin Järjestäjillä on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa eikä muuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa ja kuten tämän Esitteen kohdissa ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot” sekä ”Henkilöstöannin ehdot” on kuvattu. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen taikka puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Henkilöstöosakkeella Helsingin Pörssissä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Henkilöstöosakkeita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Katso myös ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot – Sitoumuksen peruuttaminen”.

Henkilöstöosakkeiden maksaminen

Henkilöstöosakkeet maksetaan Hinnoittelun jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.4.2015, suorittamalla Henkilöstöosakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta kerrottuna sijoittajalle allokoitujen osakkeiden määrällä. Maksu maksetaan tilisiirtona Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeita ei ole maksettu 15.4.2015 mennessä, merkintä voidaan hylätä.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Henkilöstöantiin osallistuvalla Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 17.4.2015.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#1903679