Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.5.2018 KLO 15.20

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina 25.5 2018 Helsingissä. Yhtiön 24.4.2018 julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun yrityskaupan (”Yrityskauppa”) toteuttamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta suunnatun osakeannin (”Suunnattu Osakeanti”) toteuttamista varten sekä ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, valita kaksi uutta hallituksen jäsentä ja muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä, kuten alla on tarkemmin esitetty.

UC AB:N OSAKEKANNAN HANKKIMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.

Annettavat osakkeet suunnataan UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä UC AB:n kantaosakkeiden suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 828 343 kappaletta, joka vastaa noin 58,5 prosenttia Asiakastiedon kaikista nykyisistä osakkeista, ja tulisi vastaamaan noin 36,9 prosenttia Asiakastiedon kaikista osakkeista Yrityskaupan toteutuessa.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Asiakastieto tulee hakemaan Suunnatulla Osakeannilla annettujen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän ja hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä.

Martin Johansson ja Nicklas Ilebrand valittiin hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Yrityskauppa sitä koskevan sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä. Muutokset koskevat ajankohtaa, jonka perusteella nimitystoimikuntaan valittavat edustajat sekä suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa ”2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen” muutetaan siten, että nimitysvaliokunnan jäsenistä kolme edustaa Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 30. päivänä.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa ”2.1. Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän oikeutensa” muutetaan siten, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät syyskuun 30. päivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella, ja liputusvelvollisen osakkeenomistajan omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli osakkeenomistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 29. päivänä.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, että edellä ehdotetuista uusista päivämääristä vuonna 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtien 2 ja 2.1 mukaiset yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät per 9.11.2018 ja kohdan 2.1 toisen kappaleen mukainen omistusten yhteen laskemista koskeva kirjallinen pyyntö tulisi esittää viimeistään 8.11.2018.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä on nähtävillä Asiakastieto Groupin sijoittajasivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi viimeistään 8.6.2018.

Helsingissä 25. päivänä toukokuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 158. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire