Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015: Vahva toinen vuosineljännes tukee Asiakastieto Groupin kasvua

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 18.8.2015 KLO 13.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015: Vahva toinen vuosineljännes tukee Asiakastieto Groupin kasvua

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti – kesäkuu 2015 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 11,3 milj. euroa (10,3 milj. euroa), kasvua 9,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,7 milj. euroa (4,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,3 milj. euron (0,1 milj. euron) kertaluonteiset kulut.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,2 % (5,2 %).
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 61,3 % (56,5 %).
 • Vapaa kassavirta oli 1,9 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (-0,17 euroa).

Katsauskausi tammi – kesäkuu 2015 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 21,9 milj. euroa (20,7 milj. euroa), kasvua 5,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,0 milj. euroa (9,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 6,5 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,5 milj. euron (0,2 milj. euron) kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääosin Yhtiön listautumiseen.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,6 % (5,3 %).
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,7 % (56,2 %).
 • Vapaa kassavirta oli 5,3 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,8 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (-0,30 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät säilyvät ennallaan. Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Asiakastieto Groupin myynnin kehitys oli vahvaa toisella vuosineljänneksellä. Volyymi kääntyi lievään kasvuun, vaikka merkittäviä muutoksia yritysten välisten transaktioiden määrässä ei vielä näkynyt. Asiakastieto Groupin liikevaihto kasvoi kaikilla neljällä tuotealueella ja oli yhteensä 11,3 milj. euroa (10,3 milj. euroa). 9,7 prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna perustui pääosin uusien palveluiden hyvään kysyntään.

Asiakastieto Group rakentaa asiakkailleen myös räätälöityjä palveluja. Näiden toimitukset tapahtuvat projektimuodossa ja ne tuloutetaan valmistusasteen mukaisesti. Toiminnan luonteen mukaisesti projektitoimitusten määrä ja koko vaihtelevat suuresti kausittain. Tällaiset projektituloutukset ja aikaisempiin palvelukehitysprojekteihin liittyvät lisätoimitukset olivat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmat. Nämä tuotot ovat osa normaalia liiketoimintaa, mutta niiden ei odoteta ainakaan näin suurina toistuvan tänä vuonna. Liikevaihtoon sisältyi myös myyntiä, joka ajallisesti kohdistui edellisvuotta enemmän toiselle vuosineljännekselle.

Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,7 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton kasvua tuki erityisesti se, että parhaiten menestyvät uudet palvelumme ovat pitkälle jalostettuja ja perustuvat omaan tietokantaamme. Toisaalta kiinteistötietopalveluiden liikevaihdon hyvä kasvu on aiheuttanut nousua tiedonhankintakuluihin.

Odotamme, että toisella vuosipuoliskolla lanseerattavat, päätöksentekoon ja uusasiakashankintaan liittyvät palvelumme vastaavat asiakasyritysten tarpeeseen digitalisoida omaa liiketoimintaansa. Näemme myös jatkossa merkittävän kysyntäpotentiaalin SaaS-tyyppisissä (Software as a Service) palveluissa, joiden tarjoamaa kehitämme edelleen. Esimerkiksi luottoriskien ja tuottojen tasapainotta-miseen tarkoitetun automatisoidun 3D Päätöspalvelun avulla yritykset pystyvät nopeasti ja kustan-nuksia säästäen tehostamaan riskienhallinnan, taloushallinnon ja myynnin prosessejaan.”

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tulos- ja kassavirtatunnusluvut
Miljoonaa euroa
1.4. –  30.6.2015 1.4. –  30.6.2014 1.1. –  30.6.2015 1.1. –  30.6.2014 1.1. –  31.12.2014
           
Liikevaihto 11,3 10,3 21,9 20,7 41,4
Liikevaihdon kasvu, %1 9,7 -2,1 5,6 -2,5 0,1
           
Käyttökate (EBITDA) 4,9 4,8 7,6 10,0 19,7
Liikevoitto (EBIT) 4,4 4,3 6,5 9,0 17,6
           
Oikaistu käyttökate2 5,3 4,9 10,1 10,1 20,6
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 46,4 47,4 46,3 48,9 49,8
             
Oikaistu liikevoitto2 4,7 4,4 9,0 9,1 18,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 41,5 42,4 41,1 44,1 45,0
           
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 0,9 0,5 1,4 1,1 2,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,2 5,2 6,6 5,3 6,7
           
Liikevaihto jalostetuista palveluista 7,0 5,8 13,1 11,6 23,2
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 61,3 56,5 59,7 56,2 56,1
           
Vapaa kassavirta3 1,9 2,9 5,3 8,4 16,8
Kassavirtasuhde, %3 39,3 61,2 69,0 84,7 85,3
           
           
Taseen tunnusluvut
Miljoonaa euroa
1.4. –  30.6.2015 1.4. –  30.6.2014 1.1. –  30.6.2015 1.1. –  30.6.2014 1.1. –  31.12.2014
           
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x4 2,7 9,8 2,8 9,5 3,0
Nettovelkaantumisaste, %4 79,2 neg. opo 79,2 neg. opo 95,8
Omavaraisuusaste, %4 48,8 -53,4 48,8 -53,4 46,7
           

_____________________________________________________________________
1Liikevaihdon kasvu kausilta 1.4.-30.6.2014 ja 1.1.-30.6.2014 on laskettu vertaamalla kauden liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan ajanjakson liikevaihtoon.

2 Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluonteisilla erillä oikaistuja tunnuslukuja. Kertaluonteisiin eriin on luettu Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Kertaluonteiset erät olivat toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2015 -0,3 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2014 -0,1 milj. euroa, katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 -2,5 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2014 -0,2 milj. euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -1,0 milj. euroa.

3 Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2015 -1,4 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2014 -0,0 milj. euroa,  katsauskaudella 1.1.-30.6.2015 -2,8 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2014 -0,1 milj. euroa ja tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -0,3 milj. euroa.

4 Tunnusluvut toiselta vuosineljännekseltä 1.4.-30.6.2015 ja katsauskaudelta 1.1.-30.6.2015 eivät ole vertailukelpoisia kausilta 1.4.-30.6.2014 ja 1.1.-30.6.2014 esitettyjen lukujen kanssa johtuen Yhtiön loppuvuonna 2014 toteuttamasta pääomarakenteen muutoksesta ja velkojen uudelleenrahoituksesta.

LIIKETOIMINTA LYHYESTI

Asiakastieto Group Oyj (”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Asiakastieto Groupin (”Asiakastieto Group” tai ”Konserni”) emoyhtiö. Suomen Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, vakuutus, telekommunikaatio sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

 • Yritystietopalvelut: Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Asiakkuudenhallinta: Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin myynnin- ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
   
 • Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet.
 • TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

  Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

  Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

  Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

  Helsingissä 18. elokuuta 2015

  ASIAKASTIETO GROUP OYJ
  Hallitus

  Lisätietoja:
  Jukka Ruuska
  toimitusjohtaja
  Asiakastieto Group Oyj
  puh. +358 10 270 7111

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  keskeiset tiedotusvälineet
  investors.asiakastieto.fi

  Asiakastieto Group_Osavuosikatsaus_Q2_2015


  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

  HUG#1946006