Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2018: Asiakastieto ja UC – integraatiosta normaalitoimintaan

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 8.11.2018 klo 11.00

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2018: Asiakastieto ja UC – integraatiosta normaalitoimintaan

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

UC:n hankinta

Asiakastieto Group Oyj tiedotti 24.4.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen yhdistymisestä UC AB:n kanssa. Yhdistyminen  toteutettiin siten, että Asiakastieto Group Oyj osti UC:n osakkeet tiedotetusti toisen vuosineljänneksen aikana 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja UC:n konsernituloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tarkempia tietoja hankinnan vaikutuksista konsernin taseeseen on esitetty tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.3. Yrityshankinnat.

Havainnollistaakseen yrityskaupan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ja katsauskaudelta  esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä osavuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän osavuosikatsauksen liitteessä 1.

Konsernin uusi organisaatiorakenne

Asiakastieto Groupin hallitus päätti 20.6.2018 uudesta organisaatiorakenteesta. Asiakastieto Groupin uusi organisaatio muodostuu 1.7.2018 alkaen kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä. Liiketoiminta-alueet vastaavat konsernin palvelutarjonnasta ja liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt oman vastuualueensa toimintojen ja liiketoimintaprosessien tuottamisesta, ylläpidosta ja aktiivisesta kehittämisestä. Liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt ovat Sales Units, Marketing and Communications, IT and Technology, HR ja Finance.

Konsernin uudet liiketoiminta-alueet

Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintaan, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen ja tiedon hankintaan asiakkaista sekä asiakkaiden tunnistamiseen.

Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, rekistereiden päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.

Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksistä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.

SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin sekä muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

YHTEENVETO

Tämän yhteenvedon katsauskauden raportoidut luvut ajalta 1.1.-30.6.2018 sekä vertailutiedot kausilta 1.7.-30.9.2017 ja 1.1.2017-30.9.2017 eivät sisällä UC:n lukuja.

Heinä – syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 31,4 milj. euroa (13,3 milj. euroa), kasvua 135,4 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 10,9 milj. euroa (6,1 milj. euroa), kasvua 78,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,8 milj. euroa (5,4 milj. euroa), kasvua 82,5 %1.
 • Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,7 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista ja irtisanomisiin liittyvistä kuluista, sekä 2,8 milj. euron (0,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,6 % (12,9 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 80,3 % (69,4 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 4,1 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -3,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,26 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,27 euroa)5.

Tammi – syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 62,2 milj. euroa (41,6 milj. euroa), kasvua 49,5 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 23,9 milj. euroa (18,9 milj. euroa), kasvua 26,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 21,2 milj. euroa (16,8 milj. euroa), kasvua 25,9 %1.
 • Liikevoitto oli 9,6 milj. euroa (16,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 8,6 milj. euron (0,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista ja irtisanomisiin liittyvistä kuluista, sekä 3,0 milj. euron (0,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (14,6 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 75,7 % (69,8 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 8,0 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -5,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,83 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,84 euroa)5.

AVAINLUVUT

1.7. – 1.7. – 1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.9.2018 30.9.2017 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017
Liikevaihto 31,4 13,3 62,2 41,6 56,2
Liikevaihdon kasvu, % 135,4 14,0 49,5 13,9 14,3
Liikevoitto 4,4 5,3 9,6 16,5 21,2
Liikevoittomarginaali, % 14,0 39,4 15,4 39,6 37,8
Oikaistu käyttökate6 10,9 6,1 23,9 18,9 24,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, %6 34,6 45,7 38,4 45,4 44,2
Oikaistu liikevoitto1, 6 9,8 5,4 21,2 16,8 22,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1, 6 31,3 40,3 34,0 40,4 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %2 8,6 12,9 9,3 14,6 14,6
Vapaa kassavirta4 4,1 4,8 8,0 12,2 16,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x7 pro forma
3,5
2,0 pro forma
3,5
1,9 2,1

____________________________________________________________________
1Oikaistun liikevoiton laskentatapaa ja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoitua oikaistua liikevoittoa sekä vertailutietoja kaudelta 1.7.-30.9.2017, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.4.2018 alkaen siten, että oikaistavana eränä huomioidaan myös yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut.

2 Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa sekä vertailutietoja kaudelta 1.7.-30.9.2017, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että osuuksiin lasketaan mukaan viimeisen 24 kuukauden aikana lanseerattujen tuotteiden kokonaismyynti. Aikaisemmin osuus laskettiin viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella.

3 Emaileri Oy:n palvelut on luettu 1.4.2018 lähtien jalostettuihin palveluihin ja ensimmäisen vuosineljänneksen raportoituun jalostettujen palveluiden osuuteen on lisätty takautuvasti Emaileri Oy:n palvelut.

4 Vapaan kassavirran laskentatapaa sekä vertailutietoja kaudelta 1.7.-30.9.2017, katsauskaudelta 1.1.-30.9.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että liiketoiminnan rahavirtaan ei enää lisätä maksettujen verojen vaikutusta.

5 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja, eikä niiden verovaikutusta.

6 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä: Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut, irtisanomisiin liittyvät maksut, maksut vahingonkorvauksista sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut.

7 Kolmannen vuosineljänneksen ja katsauskauden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla 30.9.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma -oikaistulla käyttökatteella.

Pro forma -yhteenvedon luvut katsauskaudelta 1.1.-30.9.2018 sekä vertailukausilta 1.1.-30.9.2017 ja 1.7.-30.9.2017 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Kolmannen vuosineljänneksen 1.7.-30.9.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.

Pro forma heinä – syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 31,4 milj. euroa (31,1 milj. euroa), kasvua 1,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,0 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 10,9 milj. euroa (11,6 milj. euroa), laskua 6,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,6 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa), laskua 8,9 %.
 • Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,7 milj. euron (0,4 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 2,8 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,6 % (7,6 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,23 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,32 euroa)1.

Pro forma tammi – syyskuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 98,4 milj. euroa (95,0 milj. euroa), kasvua 3,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,3 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 29,8 milj. euroa (32,4 milj. euroa), laskua 8,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 5,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 26,8 milj. euroa (30,0 milj. euroa), laskua 10,7 %.
 • Liikevoitto oli 12,1 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 6,5 milj. euron (6,4 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 8,2 milj. euron (8,4 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,8 % (8,3 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,40 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,67 euroa)1.

PRO FORMA -AVAINLUVUT

1.7. – 1.7. – 1.1. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.9.2018 30.9.2017 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017
Liikevaihto 31,4 31,1 98,4 95,0 129,6
Liikevaihdon kasvu, % 1,0 n/a 3,5 n/a n/a
Liikevoitto 4,4 7,6 12,1 15,2 20,9
Liikevoittomarginaali, % 14,0 24,5 12,3 16,0 16,1
Oikaistu käyttökate 10,9 11,6 29,8 32,4 43,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,6 37,3 30,3 34,1 33,2
Oikaistu liikevoitto 9,8 10,8 26,8 30,0 39,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 31,3 34,6 27,3 31,6 30,6
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,6 7,6 7,8 8,3 8,3
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x2 3,5 n/a 3,5 n/a n/a

____________________________________________________________________
1Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja, eikä niiden verovaikutusta.

2 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla Asiakastieto Groupin 30.9.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma oikaistulla käyttökatteella.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden 2018 kolmas neljännes oli Asiakastieto Groupille maltillisen kasvun kvartaali. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 6 %, yhteensä 31,4 milj. euroon (29,6 milj. euroa). Konsernin liikevaihtoa kasvattivat molemmilla markkinoilla lanseeratut uudet palvelut, joiden osuus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 8,6 %. Oikaistu käyttökate heikkeni vertailukelpoisin valuuttakurssein 2,6 % ollen 10,9 milj. euroa (11,2 milj. euroa) ja sitä heikensivät konsernin myynnin kasvu kuluttajatietopalveluissa, operatiivisten hankkeiden aiheuttamien kulujen korkea osuus kokonaiskehittämishankkeista ja henkilöstökulujen nousu.

Kesäkuussa toteuttamamme yhdistyminen ruotsalaisen UC AB:n kanssa on edennyt suunnitellusti ja onnistuneen integraatiosuunnitteluvaiheen jälkeen olemme siirtyneet normaalitoimintaan uuden organisaation mukaisesti 1.10.2018 alkaen. Vaikka integraatiovaihe oli palvelukehityksessämme edelliseen tilikauteen verrattuna vähäisempää, toimme muun muassa Ruotsin markkinoille merkittäviä compliance- ja kuluttajatietopalveluita.

Positiivisen luottotiedon merkitys huolellisessa luotonannossa ja velkakierteen pysäyttämisessä on arvokasta, ja tätä tukevat konsernin hyvät järjestelmät molemmissa maissa. Asiakastiedon kehittämässä kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmässä hakijan avoimet luotot voidaan hänen luvallaan selvittää jo nyt, ennen Suomeen esitettyä henkilön positiiviset tiedot sisältävän rekisterin perustamista. Kyselyjärjestelmän avulla voidaan havaita, jos henkilön velkataakka on huolestuttava tai hän ei ole pystynyt hoitamaan olemassa olevia velkojaan ajallaan. Järjestelmän kattavuus paranee entisestään kun merkittävä osa suomalaispankeista saadaan mukaan kyselyjärjestelmään.

Ruotsissa käytössä oleva UC:n ylläpitämä luottotietorekisteri sisältää sekä maksuhäiriötiedot että positiivisen datan henkilön avoimista luotoista.  Rekisterin ansiosta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on laskenut viime vuosina, vaikka kuluttajien velkaantuminen on kasvanut. UC:n luottotietorekisterin päivitystasoa ollaan nostamassa kuukausitason raportoinnista päivittäin tapahtuvaksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa toimintaympäristönsä pysyvän vakaana vuonna 2018 sen tärkeimmillä markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa ja että se pystyy käynnistämään tilikauden toisella vuosipuoliskolla toimenpiteitä aloittaakseen UC AB:n kanssa toteutetusta yhdistymisestä saatavien synergiaetujen hyödyntämisen.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen ja Ruotsin talouden sekä Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa Yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.

Helsingissä 8. marraskuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto ja UC yhdistyivät 29.6.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Asiakastieto Group Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2018


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire