Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016: Vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 3.8.2016 klo 14.00

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016: Vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä

YHTEENVETO

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti – kesäkuu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 12,9 milj. euroa (11,3 milj. euroa), kasvua 13,4 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,9 milj. euroa
(4,7 milj. euroa), kasvua 5,0%.
–  Liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron
(0,3 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,3 % (9,6 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 65,4 % (61,3 %).
–  Vapaa kassavirta oli 3,5 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,21 euroa).
–  Toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa

Tammi – kesäkuu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 24,8 milj. euroa (21,9 milj. euroa), kasvua 13,5 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 10,0 milj. euroa
(9,0 milj. euroa), kasvua 11,1%.
–  Liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (6,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron
(2,5 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,2 % (8,4 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 64,9 % (59,7 %).
–  Vapaa kassavirta oli 7,4 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-2,8 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,30 euroa).
–  Toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

AVAINLUVUT

1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 30.6.2016 30.6.2015 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Liikevaihto 12,9 11,3 24,8 21,9 43,7
Liikevaihdon kasvu, % 13,4 9,7 13,5 5,6 5,6
Oikaistu käyttökate2 5,6 5,3 11,2 10,1 20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 43,4 46,4 45,1 46,3 47,0
Oikaistu liikevoitto2 4,9 4,7 10,0 9,0 18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 38,4 41,5 40,2 41,1 41,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 8,3 9,6 9,2 8,4 8,6
Vapaa kassavirta3 3,5 1,9 7,4 5,3 13,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,4 2,7 2,4 2,8 2,4

____________________________________________________________________
1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kausilta 1.4.-30.6.2015 ja 1.1.-30.6.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2016 6,6 %, vertailukaudella 1.4.-30.6.2015 8,2 %, katsauskaudelta 1.1.-30.6.2016 7,3 %, vertailukaudella 1.1.-30.6.2015 6,6 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2015 -0,3 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2015 -2,5 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

3 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2015 -1,4 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.6.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2015 -2,8 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Tilikauden 2016 toisella neljänneksellä Asiakastieto Group jatkoi vahvaa kasvuaan niin, että kauden kasvu oli 13,4 %. Neljänneksen aikana kaupallisesti lanseerattuja uusia palveluita olivat mm. Kiinteistötietopalvelun ja ulkomaanpalveluiden laajennukset. Uusien palveluiden hyvä kysyntä loi perustan liikevaihdon kasvun jatkumiselle. Sitä vahvistavat uudelleen muotoilemamme pk-yrityspalvelupaketit ja avoimet yritystietopalvelut, mutta myös asiakasyrityksiemme vilkastuneen liiketoiminnan synnyttämä volyyminkasvu. Asiakkaamme ostavat myös yhä enemmän jalostettuja ja paremmin prosessejaan tukevia palveluita, joiden osuus koko liikevaihdostamme on lähes kaksi kolmasosaa.

Asiakastieto Groupin liikevaihto oli yhteensä 12,9 milj. euroa (11,3 milj. euroa). Kasvua kertyi kaikilla tuotealueilla, mutta selvästi eniten henkilötietopalveluissa, joiden liikevaihto kasvoi 26,0 %. Konsernin oikaistu liikevoitto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 4,9 milj. euroon, kun se vuoden 2015 vastaavalla ajanjaksolla oli 4,7 milj. euroa.

Vuoden toisella neljänneksellä olemme edenneet vahvasti konsernin tulevaisuutta rakentavassa strategiatyössä. Sille leimallista on henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen, esimerkiksi lähes puolet Asiakastiedon työntekijöistä on ollut mukana strategiatyöryhmissä. Tämän työn tulokset julkistamme syksyn aikana.

Loppuvuonna ja tulevaisuudessa näemme kasvupotentiaalia kuluttajien tietoturvaan liittyvissä palveluissa. Tilastokeskuksen mukaan poliisille on alkuvuonna tehty 1 400 ilmoitusta identiteettivarkauksista. Niiden ehkäiseminen on tärkeää ja selvittely usein rikoksen uhrille työlästä ja kallista. Asiakastieto uskoo pystyvänsä mm. Omatieto-palvelua edelleen kehittäen olemaan mukana tämän kansainvälisestikin kasvavan rikosmuodon tuottamien ongelmien vähentämisessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin ylittävän vuositasolla viime vuoden tason. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään toteutuneista toimitilajärjestelyistä vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 3. elokuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Puolivuosikatsaus_2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2032810