Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2017: Vahvan palvelukehityksen alkuvuosi

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 3.8.2017 klo 11.00

Asiakastieto Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2017: Vahvan palvelukehityksen alkuvuosi

YHTEENVETO

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti – kesäkuu 2017 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 14,4 milj. euroa (12,9 milj. euroa), kasvua 12,2 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,9 milj. euroa
(4,9 milj. euroa), kasvua 18,5 %.
–  Liikevoitto oli 5,8 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,1 milj. euron
(0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi (1,1 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,4 % (8,3 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 70,6 % (65,4 %).
–  Vapaa kassavirta oli 5,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,32 euroa).

Tammi – kesäkuu 2017 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 28,3 milj. euroa (24,8 milj. euroa), kasvua 13,8 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 11,4 milj. euroa
(10,0 milj. euroa), kasvua 13,8 %.
–  Liikevoitto oli 11,2 milj. euroa (11,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,1 milj. euron
(0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi (1,1 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,2 % (9,2 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 70,0 % (64,9 %).
–  Vapaa kassavirta oli 9,0 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,57 euroa).

Tulevaisuuden näkymät 2017

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen 5 – 10 % ylärajan suuruusluokassa. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

AVAINLUVUT

1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 30.6.2017 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Liikevaihto 14,4 12,9 28,3 24,8 49,2
Liikevaihdon kasvu, % 12,2 13,4 13,8 13,5 12,5
Oikaistu käyttökate1 6,6 5,6 12,8 11,2 21,7
Oikaistu käyttökatemarginaali, %1 45,5 43,4 45,2 45,1 44,1
Oikaistu liikevoitto1 5,9 4,9 11,4 10,0 19,2
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1 40,6 38,4 40,2 40,2 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 10,4 8,3 9,2 9,2 7,4
Vapaa kassavirta2 5,5 3,5 9,0 7,4 17,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,0 2,4 2,1 2,4 2,2

____________________________________________________________________
1Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa. Lisäksi tilikaudelta 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

2 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2016 -0,0 milj. euroa, katsauskaudelta 1.1.-30.6.2017 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.1.-30.6.2016 -0,1 milj. euroa ja tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden 2017 toisella neljänneksellä Asiakastieto Groupin liikevaihto jatkoi vahvassa 12,2 % kasvussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana toimme markkinoille yli kaksikymmentä uutta palvelua, joista peräti kolmetoista toisen neljänneksen aikana. Lanseeraamiemme uusien palveluiden hyvä kysyntä loi perustan liikevaihdon kasvun jatkumiselle. Kasvua vahvistavat positiiviset talousnäkymät ja  asiakasyrityksiemme vilkastuneen liiketoiminnan synnyttämä volyymikasvu. Asiakkaamme ostavat myös yhä enemmän jalostettuja ja paremmin heidän prosessejaan tukevia palveluita, joiden osuus koko liikevaihdostamme on jo yli kaksi kolmasosaa.

Asiakastieto Groupin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 14,4 milj. euroa (12,9 milj. euroa). Kasvua kertyi etenkin Asiakkuudenhallinnan, Kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden sekä Henkilötietopalveluiden tuotealueilla. Konsernin oikaistu liikevoitto toisella vuosineljänneksellä kasvoi 5,9 milj. euroon, kun se vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla oli 4,9 milj. Toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä, koska uusien tuotteiden osuus myynnistä sekä yleisesti jalostettujen palveluiden osuus myynnistä oli suuri.

Asiakkaan ja oman toimitusketjun tunteminen entistä perusteellisemmin sekä koko ajan monimutkaistuvan lainsäädännön noudattaminen tulevat vaatimaan yrityksiltä suurta panostusta. Toisella vuosineljänneksellä toimme markkinoille joukon uusia palveluita, joiden avulla asiakkaillamme on selvästi entistä paremmat mahdollisuudet suoriutua tehokkaasti ja asiakaskokemusta vahvistaen lainsäädännön asettamista compliance-velvoitteistaan. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyen yrityksistä on tunnistettava niin sanotut tosiasialliset edunsaajat. Näiden yritysten taustalla olevien henkilöiden päättely on manuaalisesti työläs ja vaikea tehtävä, mutta palvelumme avulla työ voidaan automatisoida. Kesäkuussa lanseerattu Vastuullisuusraportti-palvelumme perustuu kokonaan uuteen tietoon yritysten taustoista. Tällaista tietoa yksityisistä yrityksistä ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Asiakastiedon Vastuullisuusraportilla asiakkaamme voi automatisoida yritysten ESG-vastuullisuuden selvittämisen ja seurannan.

Strategiamme mukaisesti haluamme olla luomassa läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Tätä tavoitetta tukemaan olemme lanseeranneet Ostopalvelun, jolla mikä tahansa yritys voi kilpailuttaa minkä tahansa tavara- tai palveluhankintansa. Me varmistamme sekä ostajan että toimittajan taloudellisen luotettavuuden ja tuemme näin oikein toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä samalla kun tarjoamme asiakkaillemme lisäarvoa heidän omiin prosesseihinsa uusien integroitujen ja automatisoitujen palveluidemme avulla.

Asiakaskokemuksen korkea laatu ja yhtenäisyys kaikissa kanavissa on keskeinen menestystekijä nyt ja jatkossa. Olemme käynnistäneet Asiakastietokokemus-kehittämisohjelman, johon osallistuu henkilöstöä organisaation kaikista osista ja joka tulee vaikuttamaan kaikkien asiakastietolaisten toimintaan. Näin uskomme pystyvämme edelleen vahvistamaan asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja yhtiön mahdollisuuksia menestyksekkääseen kilpailuun.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2017

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen 5 – 10 % ylärajan suuruusluokassa. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 3. elokuuta 2017

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa noin 19 000 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 11 000. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2016 lopussa oli 170. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_Puolivuosikatsaus_2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire