Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015: Liikevaihto kasvoi volyymin supistumisesta huolimatta

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 16.2.2016 klo 10.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015: Liikevaihto kasvoi volyymin supistumisesta huolimatta

YHTEENVETO

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2015.

Loka – joulukuu 2015 lyhyesti:

– Liikevaihto oli 11,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 7,7 %.
– Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,9 milj. euroa (5,0 milj. euroa).
– Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,0 milj. euron (0,7 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
– Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,0 % (8,0 %).
– Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,7 % (56,0 %).
– Vapaa kassavirta oli 4,7 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
– Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,36 euroa).

Tilikausi tammi – joulukuu 2015 lyhyesti:

– Liikevaihto oli 43,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa), kasvua 5,6 %.
– Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 18,3 milj. euroa (18,6 milj. euroa).
– Liikevoitto oli 15,8 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,5 milj. euron (1,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut, jotka liittyivät pääosin Yhtiön listautumiseen.
– Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (6,7 %).
– Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 59,4 % (56,1 %).
– Vapaa kassavirta oli 13,8 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,9 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
– Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (-0,14 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon vuonna 2016 kasvavan samassa tahdissa kuin vuonna 2015. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan viime vuodesta hieman kasvavan, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Jalostettujen palveluiden korkea kysyntä kasvatti Asiakastieto Groupin myyntiä vuonna 2015, vaikka palveluiden kokonaisvolyymi aleni Suomen taloustilanteesta johtuen. Liikevaihdon kohtuullinen 5,6 % kasvu perustui lisäksi asiakkaiden edelleen lisääntyneeseen kiinnostukseen yhtiön uusia palveluita kohtaan. Asiakastieto Groupin uusien palveluiden osuus liikevaihdosta on toimialalla kansainvälisestikin poikkeuksellisen korkea, ja kasvoi edelleen ollen koko vuonna 7,6 % (6,7 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla tuotealueilla ja oli yhteensä 43,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 18,3 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Kiinteistötietopalveluiden myynnin voimakas kasvu näkyi tiedonhankintakulujen huomattavana lisääntymisenä, mikä on vaikuttanut osaltaan oikaistun liikevoiton pienenemiseen.

Vuonna 2016 Asiakastieto Group jatkaa määrätietoista, asiakkaidensa prosessien digitalisointipyrkimyksiä tukevaa palvelukehitystä. Uskomme, että automaattisesti tuotettujen päätösten osuus yritysten luotonmyöntö- ja asiakkuudenhallintaprosesseissa tulee Suomessa merkittävästi kasvamaan, mikä tukee pitkälle jalostettujen palveluidemme kysyntää jatkossakin.

Suomen Asiakastieto Oy on joulukuussa 2015 allekirjoittanut sopimuksen omistamiensa toimitilaosakkeiden myynnistä. Sopimus astuu voimaan keväällä 2016. Samassa yhteydessä Konserni vuokraa nykyiset toimitilansa noin kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen se siirtyy vuokralaiseksi rakennettavaan toimitilaan. Toteutuessaan myynnistä saatava lisäkassavirta mahdollistaa lisäosingon maksamisen.”

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tulos- ja kassavirtaluvut 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto 11,4 10,5 43,7 41,4
Liikevaihdon kasvu, %1 7,7 3,3 5,6 0,1
Käyttökate (EBITDA) 5,4 4,8 18,0 19,7
Liiketulos (EBIT) 4,9 4,3 15,8 17,6
Oikaistu käyttökate2 5,4 5,5 20,5 20,6
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 47,5 51,9 47,0 49,8
Oikaistu liikevoitto2 4,9 5,0 18,3 18,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 42,7 47,2 41,8 45,0
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 1,0 0,8 3,3 2,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 9,0 8,0 7,6 6,7
Liikevaihto jalostetuista palveluista 6,8 5,9 26,0 23,2
Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 59,7 56,0 59,4 56,1
Vapaa kassavirta3 4,7 4,3 13,8 16,8
Kassavirtasuhde, %3 86,6 90,2 76,5 85,3
Taseen tunnusluvut 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,2 2,9 2,4 3,0
Nettovelkaantumisaste, % 62,1 95,8 62,1 95,8
Omavaraisuusaste, % 50,9 46,7 50,9 46,7

_____________________________________________________________________
1Liikevaihdon kasvu kausilta 1.10.-31.12.2014 ja 1.1.-31.12.2014 on laskettu vertaamalla kauden liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan ajanjakson liikevaihtoon.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2014 -0,7 milj. euroa, tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa ja tilikaudella 2014 -1,0 milj. euroa.

3 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2014 -0,1 milj. euroa, tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa ja tilikaudella 2014 -0,3 milj. euroa.

LIIKETOIMINTA LYHYESTI

Asiakastieto Group Oyj (”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Asiakastieto Groupin (”Asiakastieto Group” tai ”Konserni”) emoyhtiö. Suomen Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta sekä osuuttaan kasvattaneet tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

1. Yritystietopalvelut:Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

2. Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

3. Asiakkuudenhallinta: Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin myynnin- ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

4. Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon vuonna 2016 kasvavan samassa tahdissa kuin vuonna 2015. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan viime vuodesta hieman kasvavan, vaikka siihen sisällytetään toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 16. helmikuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_2015_tilinpäätöstiedote


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#1986372