Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016: Vahvan kasvun vuosi

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.2.2017 KLO 12.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2016: Vahvan kasvun vuosi

YHTEENVETO

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016.

Loka – Joulukuu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa), kasvua 11,2 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 4,4 milj. euroa  (4,9 milj. euroa), laskua 9,4%.
–  Liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,0 % (8,8 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 66,9 % (59,7 %).
–  Vapaa kassavirta oli 4,6 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,24 euroa).

Tammi – joulu 2016 lyhyesti:

–  Liikevaihto oli 49,2 milj. euroa (43,7 milj. euroa), kasvua 12,5 %.
–  Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 19,2 milj. euroa (18,3 milj. euroa), kasvua 5,1%.
–  Liikevoitto oli 20,0 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,3 milj. euron (2,5 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut sekä 1,1 milj. euron (0,0 milj. euron) kertaluonteinen, oikaistava myyntivoitto toimitilakaupasta.
–  Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,4 % (8,6 %).
–  Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 65,4 % (59,4 %).
–  Vapaa kassavirta oli 17,2 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Kertaluonteisten ja muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-2,9 milj. euroa).
–  Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (0,76 euroa).
–  Toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto oli 1,1 milj. euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

AVAINLUVUT

1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
Miljoonaa euroa 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Liikevaihto 12,6 11,4 49,2 43,7
Liikevaihdon kasvu, % 11,2 7,7 12,5 5,6
Oikaistu käyttökate2 5,1 5,4 21,7 20,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 40,2 47,5 44,1 47,0
Oikaistu liikevoitto2 4,4 4,9 19,2 18,3
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 34,8 42,7 39,1 41,8
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 5,0 8,8 7,4 8,6
Vapaa kassavirta3 4,6 4,7 17,2 13,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,3 2,2 2,2 2,4

___________________________________________________________________
1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2015 sekä tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan laskentatavan mukaiset luvut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 4,8 %, vertailukaudella 1.10.-30.12.2015 9,0 %, tilikaudella 2016 6,1 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen kuluvaikutus, yrityskauppoihin liittyvät laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,3 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5 milj. euroa. Lisäksi tilikaudella 2016 oikaistujen tunnuslukujen laskennassa on huomioitu toimitilaosakkeiden kertaluonteinen myyntivoitto 1,1 milj. euroa.

3 Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli neljännellä vuosineljänneksellä 1.10.-31.12.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella 1.10.-31.12.2015 -0,0 milj. euroa, tilikaudella 2016 -0,4 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”2016 oli Asiakastieto Groupille vahvan kasvun vuosi. Liikevaihdon 12,5 % kasvun keskeisimpiä osatekijöitä olivat markkinoille vuoden aikana tuomamme uudet palvelut sekä yleisen talouskasvun tuoma kyselyvolyymien kasvu. Palveluillemme on enemmän tarvetta, kun asiakkaillamme kauppa käy. Asiakkaamme ovat lisäksi automatisoineet päätöksentekoaan ja alkaneet käyttää pitkälle jalostettuja palveluitamme, mikä myös näkyy liikevaihdon kasvussa. Tilikaudella 2016 Asiakastieto Groupin liikevaihto oli yhteensä 49,2 milj. euroa (43,7 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto oli 19,2 milj. euroa (18,3 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 %. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvunopeuden ero johtuu useasta tekijästä, joista tärkein on tiedonhankintakulujen kasvu. Tämän kuluerän kasvu johtuu kiinteistötieto- ja kuluttajatietopalveluiden ripeästä kasvusta. Näiden palveluiden osalta emme pysty yhtä suuressa määrin käyttämään oman tietokantamme tietoja.  Lisäksi marginaalin kasvuvauhtiin on vaikuttanut siirtyminen vuokratiloihin tilikaudella 2016. Erityisesti viimeisellä neljänneksellä liikevoittoon vaikutti onnistuneen tilikauden kannustepalkkioiden ennakoitua suurempi toteuma samoin kuin ostetun Intellia Oy:n marginaalitaso. Koko tilikauden 2016 osakekohtainen tulos 1,01 euroa (0,76 euroa) kehittyi vahvasti ja kasvoi edellisvuodesta 33 %.

Vuoden 2017 näemme eräänlaisena compliance-toiminnan automatisoinnin läpimurtona. Asiakkaan ja oman toimitusketjun tunteminen entistä perusteellisemmin sekä koko ajan monimutkaistuvan lainsäädännön noudattaminen tulevat vaatimaan yrityksiltä suurta panostusta prosessien yhdenmukaistamiseen. Mm. poliittisesti vaikutusvaltaiset tai kansainvälisillä pakotelistoilla olevat henkilöt sekä yritysten ns. todelliset edunsaajat on tunnistettava yhä useammassa sopimuksentekotilanteessa. Asiakastieto Groupin nykyinen ja vuonna 2017 laajentuva palveluvalikoima tukevat yritysten kasvavaa tarvetta automatisoida omien asiakkaidensa tuntemiseen ja toimintansa lainmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tarkistuksia. Tasalaatuisina toistuvat, asiakasyritysten omien asiakkaiden aikaa ja vaivaa säästäen toteutetut taustaselvitykset vahvistavat myös asiakaskokemusta.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin olevan pitkän aikavälin tavoitteen sisällä. Oikaistun euromääräisen liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, mutta hitaammin kuin liikevaihdon.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 16. helmikuuta 2017

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa noin 19 000 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 11 000. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli 49,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2016 lopussa oli 170. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group Oyj_tilinpäätöstiedote_2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire