Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 2018: Pohjoismaiden johtavaksi digitaaliseksi tietopalvelutaloksi

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 15.2.2019 klo 11.00

Asiakastieto Groupin tilinpäätöstiedote 2018: Pohjoismaiden johtavaksi digitaaliseksi tietopalvelutaloksi

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

UC:n hankinta

Asiakastieto Group Oyj tiedotti 24.4.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen yhdistymisestä UC AB:n kanssa. Yhdistyminen  toteutettiin siten, että Asiakastieto Group Oyj osti UC:n osakkeet toisen vuosineljänneksen aikana 29.6.2018. Yrityskaupan seurauksena UC:n konsernitase on yhdistelty osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernitasetta 30.6.2018 alkaen ja UC:n konsernituloslaskelma osana Asiakastieto Group Oyj:n konsernituloslaskelmaa 1.7.2018 alkaen. Tarkempia tietoja hankinnan vaikutuksista konsernin taseeseen on esitetty tilinpäätöslyhennelmän liitetietojen kohdassa 2.3. Yrityshankinnat.

Havainnollistaakseen yrityskaupan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta Asiakastieto Group on laatinut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ja katsauskaudelta  esitetään ikään kuin osakekauppa olisi toteutunut jo 1.1.2017. Pro forma -taloudelliset tiedot on otsikoitu Pro forma -tiedoiksi niissä tilinpäätöstiedotteen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperiaatteita on kuvattu tämän tilinpäätöstiedotteen liitteessä 1.

Konsernin uusi organisaatiorakenne

Asiakastieto Groupin hallitus päätti 20.6.2018 uudesta organisaatiorakenteesta. Asiakastieto Groupin uusi organisaatio muodostuu 1.7.2018 alkaen kahdentyyppisistä yksiköistä: liiketoiminta-alueista ja liiketoimintaa tukevista toimintoyksiköistä. Liiketoiminta-alueet vastaavat konsernin palvelutarjonnasta ja liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt oman vastuualueensa toimintojen ja liiketoimintaprosessien tuottamisesta, ylläpidosta ja aktiivisesta kehittämisestä. Liiketoimintaa tukevat toimintoyksiköt ovat Sales Units, Marketing and Communications, IT and Technology, HR ja Finance.

Konsernin uudet liiketoiminta-alueet

Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintaan, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen ja tiedon hankintaan asiakkaista sekä asiakkaiden tunnistamiseen.

Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, rekistereiden päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.

Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksistä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.

SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin sekä muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

YHTEENVETO

Tämän yhteenvedon katsauskauden raportoidut luvut ajalta 1.1.-30.6.2018 sekä vertailutiedot kausilta 1.10.-31.12.2017 ja 1.1.-31.12.2017 eivät sisällä UC:n lukuja.

Loka – joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 35,9 milj. euroa (14,6 milj. euroa), kasvua 146,4 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa), kasvua 105,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 10,9 milj. euroa (5,2 milj. euroa), kasvua 110,9 %1.
 • Liikevoitto oli 7,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,8 milj. euron (0,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n integraatioon ja toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuviin irtisanomisiin liittyvistä kuluista, sekä 2,9 milj. euron (0,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,8 % (14,6 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 80,4 % (67,5 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 7,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,6 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,23 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,24 euroa)5.

Tammi – joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 98,1 milj. euroa (56,2 milj. euroa), kasvua 74,6 %.
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 36,1 milj. euroa (24,8 milj. euroa), kasvua 45,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 32,0 milj. euroa (22,0 milj. euroa), kasvua 45,9 %1.
 • Liikevoitto oli 16,7 milj. euroa (21,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 9,4 milj. euron (0,5 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista ja irtisanomisiin liittyvistä kuluista, sekä 5,9 milj. euron (0,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,8 % (14,6 %)2.
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 77,4 % (69,2 %)3.
 • Vapaa kassavirta oli 15,9 milj. euroa (16,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -8,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa)4.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (1,06 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (1,07 euroa)5.
 • Hallitus ehdottaa 28.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista jaetaan varoja 0,95 euroa osaketta kohden.

AVAINLUVUT

1.10. – 1.10. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Liikevaihto 35,9 14,6 98,1 56,2
Liikevaihdon kasvu, % 146,4 15,4 74,6 14,3
Liikevoitto 7,1 4,7 16,7 21,2
Liikevoittomarginaali, % 19,8 32,6 17,0 37,8
Oikaistu käyttökate6 12,2 5,9 36,1 24,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, %6 34,0 40,8 36,8 44,2
Oikaistu liikevoitto1, 6 10,9 5,2 32,0 22,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %1, 6 30,2 35,3 32,7 39,1
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %2 7,8 14,6 8,8 14,6
Vapaa kassavirta4 7,9 4,3 15,9 16,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x7 pro forma
3,3
2,1 pro forma
3,3
2,1

____________________________________________________________________
1Oikaistun liikevoiton laskentatapaa ja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportoitua oikaistua liikevoittoa sekä vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.4.2018 alkaen siten, että oikaistavana eränä huomioidaan myös yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut.

2Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa sekä vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että osuuksiin lasketaan mukaan viimeisen 24 kuukauden aikana lanseerattujen tuotteiden kokonaismyynti. Aikaisemmin osuus laskettiin viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella.

3 Emaileri Oy:n palvelut on luettu 1.4.2018 lähtien jalostettuihin palveluihin ja ensimmäisen vuosineljänneksen raportoituun jalostettujen palveluiden osuuteen on lisätty takautuvasti Emaileri Oy:n palvelut.

4Vapaan kassavirran laskentatapaa sekä vertailutietoja kaudelta 1.10.-31.12.2017 ja tilikaudelta 2017 on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että liiketoiminnan rahavirtaan ei enää lisätä maksettujen verojen vaikutusta.

5 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

6Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä: Yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kulut, irtisanomisiin liittyvät maksut, maksut vahingonkorvauksista sekä merkittävistä sääntelymuutoksista johtuvat ulkopuoliset kulut.

7 Neljännen vuosineljänneksen ja katsauskauden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla 31.12.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma -oikaistulla käyttökatteella.

Pro forma -yhteenvedon luvut katsauskaudelta 1.1.-31.12.2018 sekä vertailukausilta 1.1.-31.12.2017 ja 1.10.-31.12.2017 on esitetty pro forma -lukuina ikään kuin UC:n hankinta olisi toteutunut jo vuoden 2017 alussa. Toisen vuosipuoliskon 1.7.-31.12.2018 luvut on esitetty toteutuneilla raportoiduilla luvuilla.

Pro forma loka – joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 35,9 milj. euroa (34,6 milj. euroa), kasvua 3,9 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,2 milj. euroa (10,7 milj. euroa), kasvua 14,7% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 17,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 10,9 milj. euroa (9,6 milj. euroa), kasvua 12,7 %.
 • Liikevoitto oli 7,1 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,8 milj. euron (1,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 2,9 milj. euron (2,8 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,8 % (8,2 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,16 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,26 euroa)1.

Pro forma tammi – joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 134,3 milj. euroa (129,6 milj. euroa), kasvua 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,3 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 42,1 milj. euroa (43,1 milj. euroa), laskua 2,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 0,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 37,7 milj. euroa (39,6 milj. euroa), laskua 5,0 %.
 • Liikevoitto oli 19,2 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 7,3 milj. euron (7,5 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä 11,1 milj. euron (11,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,8 % (8,3 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,56 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,93 euroa)1.

PRO FORMA -AVAINLUVUT

1.10. – 1.10. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Liikevaihto 35,9 34,6 134,3 129,6
Liikevaihdon kasvu, % 3,9 n/a 3,6 n/a
Liikevoitto 7,1 5,7 19,2 20,9
Liikevoittomarginaali, % 19,8 16,5 14,3 16,1
Oikaistu käyttökate 12,2 10,7 42,1 43,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,0 30,8 31,3 33,2
Oikaistu liikevoitto 10,9 9,6 37,7 39,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 30,2 27,9 28,1 30,6
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 7,8 8,2 7,8 8,3
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x2 3,3 n/a 3,3 n/a

____________________________________________________________________
1Vertailukelpoinen pro forma -osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

2Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen on laskettu jakamalla Asiakastieto Groupin 31.12.2018 konsernitaseen nettovelka viimeisen 12 kuukauden pro forma oikaistulla käyttökatteella.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

”Tilikauden 2018 viimeisellä neljänneksellä Asiakastieto Group kasvoi ennakointiemme mukaisesti.  Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 7,1 % yhteensä 35,9 milj. euroon. Konsernin liikevaihtoa kasvattivat molemmilla markkinoilla lanseeratut uudet palvelut, joiden osuus neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 7,8 %. Lisäksi kasvua kertyi eritoten Risk Decisions -liiketoiminta-alueen kuluttajaluottopalveluista. Oikaistu käyttökate kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti 17,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ollen 12,2 milj. euroa ja sitä kasvattivat muun muassa henkilöstökustannusten alempi taso, joka aiheutui tehostamistoimista ja avoimien positioiden korkeasta määrästä.

Tilikaudella 2018 Asiakastieto Groupin pro forma liikevaihto oli 134,3 milj. euroa, jossa kasvua oli 7,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Uusien palveluiden osuus tilikauden 2018 liikevaihdosta oli 7,8 % (8,3 %). Euromääräinen oikaistu käyttökate pysyi vertailukelpoisin valuuttakurssein samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna, oikaistu käyttökate kasvoi 0,3 prosenttia 42,1 milj. euroon.

Vuosi 2018 jää historiaan keväällä julkistetun ja kesäkuun lopussa toteutuneen Asiakastiedon ja ruotsalaisen UC AB:n yhdistymisen johdosta. Yhdistyminen on Asiakastiedolle strategisesti tärkeä askel, jolla luodaan vahva ja tasapainoinen pohja kasvaa yhdeksi johtavista pohjoismaisista digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden tuottajista. Yhdistyminen on edennyt suunnitellusti ja onnistuneen integraatiosuunnitteluvaiheen jälkeen siirryimme uudella organisaatiolla normaalitoimintaan 1. lokakuuta 2018.

Vaikka integraatiovaiheesta johtuen palvelukehitys oli tilikauteen 2017 verrattuna vähäisempää, toimme vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla Suomen ja Ruotsin markkinoille uusia asiakkaittemme tarpeita vastaavia palveluita 19 kappaletta. Vahvistimme muun muassa pohjoismaista compliance-palvelutarjontaamme tuomalla myös Ruotsin markkinoille Tosiasiallinen edunsaaja -palvelun. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyen yrityksistä on tunnistettava niin sanotut tosiasialliset edunsaajat. Näiden yritysten taustalla olevien henkilöiden päättely on manuaalisesti työläs ja vaikea tehtävä, mutta palvelumme avulla työ voidaan automatisoida. Toinen merkittävä palvelu on tilastolliseen malliin perustuva Kasvumittari, joka strukturoitua ja strukturoimatonta tietoa hyödyntäen ennustaa, missä mittaluokassa yrityksen liikevaihto tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Vastuullisen luotonannon näkökulmasta välttämättömän positiivisen luottotiedon kattavuus ottaa Suomessa ison askeleen eteenpäin, kun useat pankit ovat liittymässä Asiakastieto Groupin ylläpitämään kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmään. Mukana ovat jo Aktia Pankki Oyj, Bonum Pankki Oyj (POP Pankkien keskusluottolaitos) ja lähes 40 kuluttajaluottoja myöntävää yritystä. Järjestelmään ovat ilmoittaneet liittyvänsä myös Danske Bank A/S Suomen sivuliike, Danske Finance Oy ja Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2019 olevan pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) keskivaiheilla tai hieman sen alapuolella verrattuna edellisen vuoden pro forma -liikevaihtoon.

Käyttökate: Asiakastieto Group odottaa oikaistun käyttökatteen ilman IFRS 16 -siirtymän vaikutusta kasvavan vuonna 2019 prosentuaalisesti liikevaihdon kasvua nopeammin verrattuna edellisen vuoden pro forma -oikaistuun käyttökatteeseen.

Investoinnit: Asiakastieto Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2019 korkeammat kuin edellisenä vuonna pro forma -perusteisesti.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen ja Ruotsin talouden sekä Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi sekä myös sijoittajasivuilla saatavilla olevassa Yhtiön laatimassa Finanssivalvonnan 10.9.2018 hyväksymässä listalleottoesitteessä.

Helsingissä 15. helmikuuta 2019

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Asiakastieto Group Oyj_Tilinpäätöstiedote 2018_150219


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire