Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 25.03.2024 klo 15:05:00 EET

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään yhtiön pääkonttorilla Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 31 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 16 550 241 osaketta ja ääntä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2023 ja hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous vahvisti varojenjaoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksupäiväksi päätettiin 5.4.2024.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Erik Forsberg, Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Minna Parhiala ja Nora Kerppola. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Markus Ehrnrooth.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 55 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 39 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen kohtien 5 ja 13 muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 5 muutetaan siten, että Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen puheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että kohtaan 5 tehdään selvyydeksi tiettyjä kielellisiä muutoksia.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 13 muutetaan vastaamaan kohdan 5 ehdotettuja muutoksia siten, että varsinainen yhtiökokous päättää ja valitsee hallituksen puheenjohtajan (muutettu kohta 13, kolmas kappale, alakohta 10) muiden nykyisin kohdassa 13 määrättyjen asioiden lisäksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 25.9.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla tai muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinaehdoin muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 25.9.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen. Muutetun työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta valmistelisi ja esittäisi jatkossa varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Enento Groupin sijoittajasivuille osoitteessa enento.com/sijoittajat viimeistään 8.4.2024.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Nora Kerppolan, Martin Johanssonin ja Erik Forsbergin. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Erik Forsberg.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela
Legal Counsel
puh. 010 270 7403