Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023: Heikko kuluttajaluottojen kysyntä Ruotsissa vaikuttaa liikevaihtoon, Business Insight vahvaan tulokseen Suomessa ja Norjassa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.10.2023 KLO 11.00

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2023: Heikko kuluttajaluottojen kysyntä Ruotsissa vaikuttaa liikevaihtoon, Business Insight vahvaan tulokseen Suomessa ja Norjassa

YHTEENVETO

Heinä – syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 0,9% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (40,5 milj. euroa), laskua 7,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,2%).
 • Oikaistu käyttökate oli 14,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), laskua 10,5% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 5,5%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 38,9% (40,1%), laskua 1,2 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,4 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 11,8 milj. euroa (13,6 milj. euroa), laskua 13,4% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 8,6%).
 • Liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
 • Vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti. Vuoden kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 5,3 miljoonalla eurolla.
 • Vuoden 2023 ohjeistusta päivitettiin 9.10.2023 liikevaihdon osalta. Enento odottaa nyt liikevaihdon laskevan vuonna 2023 välillä 0% – 1,5% (aiemmin kasvua 0% – 5%) ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Tammi – syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 0,1% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 117,0 milj. euroa (124,6 milj. euroa), laskua 6,1% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,2%).
 • Oikaistu käyttökate oli 43,7 milj. euroa (45,3 milj. euroa), laskua 3,4% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 1,0%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 37,4% (36,3%) kasvua 1,0 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 0,8 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 35,5 milj. euroa (35,9 milj. euroa), laskua 0,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 3,6%).
 • Liikevoitto oli 24,5 milj. euroa (26,3 milj. euroa)

Heinä – syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja tammi – syyskuussa 2023 -3,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) sisältäen uudelleenjärjestelyihin ja muita tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Heinä – syyskuussa 2023 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -2,3 milj. euroa (-2,9 milj. euroa) ja tammi – syyskuussa 2023 -7,2 milj. euroa (-9,0 milj. euroa).

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.7. –
30.9.2023
1.7.
30.9.2022
1.1. 30.9.2023 1.1. – 30.9.2022 1.1. – 31.12.2022
Liikevaihto 37,3 40,5 117,0 124,6 167,5
Liikevaihdon muutos, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -2,2 7,1 -1,2 5,4 5,1
Liikevaihdon muutos, % raportoiduin valuuttakurssein -7,8 4,9 -6,1 3,5 2,5
Liikevoitto 8,9 10,5 24,5 26,3 25,8
Liikevoittomarginaali, % 23,9 26,0 21,0 21,1 15,4
Oikaistu käyttökate 14,5 16,2 43,7 45,3 61,2
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 38,9 40,1 37,4 36,3 36,6
Oikaistu liikevoitto 11,8 13,6 35,5 35,9 49,1
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 31,5 33,6 30,4 28,8 29,3
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 10,0 4,0 9,8 4,9 4,6
Vapaa kassavirta 7,1 10,0 23,1 23,4 33,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,23 0,33 0,64 0,80 0,72
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR1 0,31 0,42 0,88 1,22 1,11

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (PÄIVITETTY 9.10.2023)

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Kuluttajaluottotietopalveluiden, myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkenemisen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistumisen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

OHJEISTUS (PÄIVITETTY 9.10.2023)

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 laskevan välillä 0% – 1,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Kahden edellisen vuosineljänneksen tapaan markkinatilanne säilyi edelleen haastavana. Lokakuun alussa Consumer Insight -liiketoimintamme odotettua heikomman kehityksen johdosta päivitimme vuoden 2023 liikevaihto-ohjeistustamme ja nyt odotamme liikevaihtomme laskevan 0%–1,5% aiemman ohjeistuksen odottaessa 0%–5% liikevaihdon kasvua. Oikaistu käyttökatemarginaaliohjeistuksemme pysyy ennallaan, ja olemme sitoutuneet pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiimme vuosille 2024–2026. Näihin sisältyy vuotuinen keskimääräinen liikevaihdon kasvutavoite 5–10% ja tavoite kasvattaa oikaistu käyttökateprosentti noin 40 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

Business Insight -liiketoiminta-alueen kehitys on jälleen ollut positiivista, ja Suomessa, Norjassa ja Tanskassa vuosineljännes oli vahva. Enterprise Solutions, Premium Solutions ja Compliance Services jatkoivat vahvaa kehitystään, mikä johti 4,8%:n liikevaihdon kasvuun vertailukelpoisin valuuttakurssein. Suomen ja Ruotsin heikot asuntomarkkinat huomioon ottaen Kiinteistötietopalveluiden tulos säilyi tyydyttävänä. Vaikka Business Insight -liiketoiminta-alueen vuosineljännes oli positiivinen, se ei pystynyt kompensoimaan Consumer Insight -liiketoiminta-alueen kehitystä ja konsernin orgaaninen liikevaihto laski vertailukelpoisin valuuttakurssein 0,9% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Ohjaamme ja priorisoimme toimintaamme jatkuvasti keskittyen johdonmukaisesti toiminnan tehokkuuteen, ja tämä sisältää muun muassa pohjoismaisten ratkaisujen kehittämisen asiakkaillemme mittakaavaedun rakentamiseksi sekä vanhoista ratkaisuista asteittaisen luopumisen. Etenemme yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien kehittämisessä, joiden avulla on tarkoitus toteuttaa kasvustrategiaamme useiden kasvuhankkeiden osalta sekä digitalisoida myynti- ja markkinointitoimintojamme. Nämä ovat alueita, joita kontrolloimme ja joiden parissa työskentelemme päivittäin. Toimintamarkkinoiden makrotaloudellinen tilanne sen sijaan on asia, jota emme kontrolloi ja tällä hetkellä kohtaamme haasteita liiketoiminnallemme erityisesti Ruotsissa. Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 7,2% vertailukelpoisin valuuttakurssein, mikä johtui pääasiassa luottotietopalveluiden heikosta kysynnästä Ruotsissa. On tärkeää mainita, että vuonna 2023 emme ole menettäneet yhtään asiakasta kilpailijoillemme kuluttajaluottotietopalveluissa Ruotsissa. Sekä asuntolainojen että vakuudettomien lainojen kohdalla kuluttajasentimentti ja kuluttajalainoihin liittyvät volyymit ovat olleet paljon odotettua heikompia. Tämän odotetaan vaikuttavan entisestään Enenton kuluttajaluottotietopalveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoomme loppuvuodelle 2023. Odotamme, että korkojen vakiintumisesta tai mahdollisesta laskusta johtuva kuluttajien mielialan ja luottamuksen palautuminen ovat keskeisiä tekijöitä trendin kääntymiseen ja joka vauhdittaa kuluttajaluottotietopalvelujen kysynnän kasvua tulevaisuudessa. Kolmannella vuosineljänneksellä Suomen Consumer Insight -liiketoiminta osoitti vakautta, ja suorat kuluttajille suunnatut palvelut jatkoivat kasvuaan.

Panostamme edelleen kannattavuuden parantamiseen ja tehostamisohjelmamme etenee suunnitellusti. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ohjelma on saavuttanut 5,3 miljoonan euron annualisoidut tehokkuushyödyt. Yksi konkreettinen esimerkki, jolla on välitön vaikutus kannattavuuteemme, on vanhan päätöksentekoratkaisumme poistaminen käytöstä Suomessa. Oikaistu käyttökateprosentti laski kolmannella vuosineljänneksellä 38,9%:iin verrattuna 40,1%:iin vuonna 2022, jolloin keskityimme voimakkaasti tilapäisten tehostamistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kannattavuuskehitys heijasteli ruotsalaisten kuluttajaluottotietopalveluiden liikevaihdon kehitystä, jossa ovat korkeat kiinteät tiedonhankintakustannukset. Tehostamisohjelman toteutetut toimenpiteet kompensoivat nämä vaikutukset lähes kokonaan.

Toimme vuosineljänneksen markkinoille useita palveluita, jotka ovat hyvin linjassa strategisen suuntamme kanssa. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta eteni odotetusti ja oli 10,0%. Laajensimme onnistuneesti Compliance -palvelujamme Suomessa ja lanseerasimme KYC- ja Pakotevalvonta palvelut. Toimme markkinoille myös Huoneistotietoraportit, ainutlaatuisen kiinteistö- ja pankkisektorille räätälöidyn tuoteperheen. Keskeinen lanseeraus tällä vuosineljänneksellä oli pohjoismainen päätöksentekoratkaisun, Nordic Decision Hubin, lanseeraus Suomessa. Tämä alusta ei ainoastaan mahdollista kasvua päätöksentekovälineenä kaikilla markkinoillamme, vaan myös edistää tehokkuutta, kun voimme luopua vanhasta ratkaisustamme Suomessa ja seuraavaksi Ruotsissa. Edistymme myös toimintatapojen yhdistämisessä, ja syyskuussa juhlimmekin merkkipaalua kaikkien kehitystiimiemme työskennellessä nyt samassa ketterässä pohjoismaisessa työskentelymallissa. Mainitut uudet palvelut ovat meille strategisesti tärkeitä, sillä ne auttavat asiakkaitamme hallitsemaan heidän liiketoimintariskejänsä ja tekemään parempia päätöksiä, mikä on erityisen arvokasta haastavina aikoina.

WEBCAST

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 27.10.2023 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q3-2023

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Helsingissä 27. lokakuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 399 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.