Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023: Vuosi alkoi positiivisesti kannattavan kasvun jatkuessa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 24.4.2023 KLO 12.15

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2023: Vuosi alkoi positiivisesti kannattavan kasvun jatkuessa

YHTEENVETO

Tammi maaliskuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 40,0 milj. euroa (40,7 milj. euroa), laskua 1,7% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 2,3%).
  • Liikevaihto kasvoi 2,3% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
  • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,7 milj. euroa (13,5 milj. euroa), kasvua 8,6% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 12,3%).
  • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 12,0 milj. euroa (9,5 milj. euroa), kasvua 26,6%.
  • Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -2,4 milj. euron (-3,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä -2,6 milj. euron (-0,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka koostuvat pääasiassa uudelleenjärjestelyihin ja muista tehostamisohjelmaan liittyvistä kuluista.
  • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 8,3% (5,9%).
  • Vapaa kassavirta oli 10,1 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,18 euroa).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,28 euroa) 1.
  • Vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 4 miljoonalla eurolla.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.1. –
31.3.2023
1.1.
31.3.2022
1.1. 31.12.2022
Liikevaihto 40,0 40,7 167,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 2,3 4,4 5,1
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin valuuttakurssein -1,7 2,6 2,5
Liikevoitto 6,9 6,1 25,8
Liikevoittomarginaali, % 17,3 14,9 15,4
Oikaistu käyttökate 14,7 13,5 61,2
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 36,8 33,3 36,6
Oikaistu liikevoitto 12,0 9,5 49,1
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 29,9 23,3 29,3
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,3 5,9 4,6
Vapaa kassavirta 10,1 7,1 33,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,1 2,3 2,2

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

OHJEISTUS (MUUTTUMATON)

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan välillä 0% – 5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella voimme olla tyytyväisiä voidessamme raportoida vahvasta alkuvuodesta. Enento on jatkanut vakaata kannattavaa kasvua, jonka ovat mahdollistaneet sitoutumisemme lisäarvoa tuottavien data- ja analytiikkapalveluiden toimittamiseen asiakkaillemme sekä tehostamisohjelman onnistunut toteutus.

Enento on osoittanut vahvaa liiketoiminnallista suorituskykyä ensimmäisellä vuosineljänneksellä huolimatta jatkuvista makrotalouden haasteista ja vaikeista päätöksistä, joita olemme joutuneet tekemään työntekijämäärän vähentämiseksi osana tehostamisohjelmaa. Taloudelliset tuloksemme olivat tyydyttävät, ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihtomme kasvoi 2,3% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä kasvu oli seurausta Business Insight -liiketoiminta-alueen vahvasta suorituksesta (+4,7%), erityisesti Enterprise Solutions- ja Freemium Solutions-liiketoimintayksiköiden hyvästä kehityksestä. Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa selvästi asiakkaisiimme kaikilla toimialoilla ja joillakin markkinoilla enemmän kuin toisilla, mutta samanaikaisesti se lisää kysyntää riskienhallintapalveluillemme, sillä vastapuoliriskejä useimmat asiakkaamme haluavat seurata tarkasti. Tämä heijastuu Enterprise Solutionsin hyvässä suorituksessa, ja uskomme trendin jatkuvan. Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kehitys oli hieman vaatimattomampaa (+2,2%), ja kuluttajaluottovolyymien kasvu erityisesti Ruotsissa on hidastunut selvästi korkeampien korkojen ja inflaation vaikuttaessa kuluttajakäyttäytymiseen. Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto (-10,8%) kärsi asuntokauppavolyymien negatiivisesta kehityksestä, mutta sitä osittain kompensoivat kiinteistötietolisäarvopalveluiden onnistunut myynti ja Suomen compliance-palveluiden kaksinumeroinen kasvu.

Kannattavuutemme parani merkittävästi vuosineljänneksen aikana, ja oikaistu käyttökate kasvoi 12,3% vertailukelpoisin valuuttakurssein. Tämä oli seurausta kannattavuuden parantamistoimista, joiden avulla optimoimme toimintaamme ja samalla kun keskityimme edelleen korkealaatuisten palvelujen tuottamiseen asiakkaillemme. Taseemme on vahva ja taloudellinen asemamme pysyy vakaana, minkä ansiosta voimme investoida kasvu- ja modernisointihankkeisiin. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä liiketoimintamme suoritukseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta samalla pysymme varovaisina ja seuraamme tiiviisti yleistä taloudellista kehitystä.

Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta alkoi parantua suunnitellusti ja oli 8,3% tarkastelujaksolla useiden asiakkaiden ottaessa onnistuneesti käyttöön päivittäisen luottorekisterin Ruotsissa. Olemme ylpeitä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana saavutetuista virstanpylväistä. Kohokohtien joukossa on onnistunut uusien palveluiden lanseeraus yritystietotarjontaamme. Laajentumisemme Norjassa jatkuu uusille asiakassegmenteille ja -toimialoille, ja lanseerasimme uuden luottotietorajapinnan, joka helpottaa datamme käyttöä integroidun ratkaisun avulla. Ruotsissa olemme saaneet ensimmäiset asiakkaat uuteen Business Insight -rajapintapalveluun, jonka avulla asiakkaamme voivat integroida korkealaatuisen yritystiedon ja analytiikan osaksi omia prosessejaan. Suomessa uudistimme ja paransimme Rating Alfa -yritysluokitusmallia, joka on tunnetuin ja käytetyin yritysluokitusmalli Suomen markkinoilla. Malli on nyt entistä tarkempi ja sisältää myös ESG-tiedot yrityksistä. Digital Processes -liiketoiminta-alue lanseerasi rakennusten ja asunto-osakeyhtiöiden energiatehokkuustietopalvelun Suomessa. Nämä eri liiketoiminta-alueiden markkinoille tuomat uudet tuotteet ja palvelut osoittavat sitoutumisemme innovaatioon ja asiakaskeskeisyyteen ja edustavat pyrkimystämme vahvistaa edelleen läsnäoloamme Pohjoismaisilla markkinoilla. Myös reaaliaikaisen datan merkitys nykypäivän liiketoimintaympäristössä korostuu ja jatkamme investointeja tälle alueelle parantaaksemme tarjontaamme. Olemmekin lanseeranneet uuden selainpohjaisen käyttöliittymän Account Insight -ratkaisullemme, joka tarjoaa asiakkaillemme parannetun käyttökokemuksen ja pääsyn PSD2-palveluihimme Suomessa.

Lisäksi etenimme hyvin 26.1.2023 käynnistetyn tehostamisohjelman toimeenpanossa. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja samalla teimme pieniä organisaatiomuutoksia. Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.4.2023. Etenemme suunnitelmien mukaisesti myös selvityksen kanssa arvioidaksemme, miten ja kenen kanssa meidän tulisi tehdä yhteistyötä sovelluskehityksen ja -ylläpidon osalta Ruotsissa.

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Jatkamme työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja toimintamme vastuullisuuden parantamiseksi. Tunnustamme sosiaalisen vastuun merkityksen ja asetamme jatkossakin etusijalle monimuotoisuuden, tasa-arvon ja inklusiivisuuden työpaikallamme ja liiketoimintakäytännöissämme. Enento sopi myös vastuullisuustavoitteiden liittämisestä pitkäaikaiseen rahoitussopimukseemme, mikä on meille tärkeä virstanpylväs vastuullisuusmatkallamme.

Olemme vakuuttuneita siitä, että strateginen keskittymisemme asiakasarvon tuottamiseen ja valittuihin kasvuhankkeisiin investoiminen tukee edelleen Enenton menestystä tulevilla vuosineljänneksillä. Lisäksi seuraamme tiiviisti talousympäristön kehitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme. Pysymme joustavina ja sopeudumme nopeasti markkinaympäristön muutoksiin samalla varmistaen, että jatkamme korkealaatuisten palveluiden tarjoamista asiakkaillemme. Yhteenvetona voimme todeta, että olemme tyytyväisiä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneeseen edistymiseen ja olemme luottavaisia kykyymme tuottaa kestävää kasvua ja arvoa osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme ja työntekijöillemme.

WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 24.4.2023 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q1-2023

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Helsingissä 24. huhtikuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.