Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2024: Tehostamistoimenpiteet ja uusien palveluiden myynti tukevat suorituskykyä Consumer Insightin haasteiden keskellä

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 23.04.2024 klo 12:15:00 EEST

YHTEENVETO

Tammi – maaliskuu 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 5,2% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
  • Liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (40,0 milj. euroa), laskua 6,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,3%).
  • Oikaistu käyttökate oli 12,4 milj. euroa (14,7 milj. euroa), laskua 15,6% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 15,2%).
  • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 33,3% (36,8%), laskua 3,5 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,5 prosenttiyksikköä).
  • Oikaistu liikevoitto oli 9,4 milj. euroa (12,0 milj. euroa), laskua 21,7% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 21,4%).
  • Liikevoitto oli 5,2 milj. euroa (6,9 milj. euroa).
  • Alun perin 8 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävän tehostamisohjelman tavoitteita on laajennettu 10 miljoonaan euroon. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä yli 70% päivitetyistä tavoitteista on saavutettu.

Tammi – maaliskuussa 2024 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -2,0 milj. euroa (-2,6 milj. euroa) sisältäen uudelleenjärjestelyihin ja muita tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Tammi – maaliskuussa 2024 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -2,1 milj. euroa (-2,4 milj. euroa).

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.1. – 31.3.2024 1.1. – 31.3.2023 1.1. – 31.12.2023
Liikevaihto 37,3 40,0 155,9
Liikevaihdon muutos, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -6,3 2,3 -2,6
Liikevaihdon muutos, % raportoiduin valuuttakurssein -6,8 -1,7 -6,9
Liikevoitto 5,2 6,9 30,4
Liikevoittomarginaali, % 14,0 17,3 19,5
Oikaistu käyttökate 12,4 14,7 57,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 33,3 36,8 36,6
Oikaistu liikevoitto 9,4 12,0 46,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 25,1 29,9 29,5
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %* 14,0 10,4 19,1
Vapaa kassavirta 6,9 10,1 32,0
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,4 2,1 2,4
Osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,18 0,74
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR** 0,20 0,26 1,05

* Liikevaihto uusista palveluista lasketaan viimeisen 36 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Laskentakaavaa on muutettu 1.1.2024 alkaen. Aikaisemmin liikevaihto uusista palveluista laskettiin viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Vertailukausien luvut on oikaistu. Aiemmalla laskentakaavalla uusien palveluiden liikevaihto olisi ollut 2,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja uusien palveluiden osuus liikevaihdosta olisi ollut 6,7% (8,3%). Katso myös liitetieto 1. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.
** Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (ENNALLAAN)

Enenton toimintaympäristö pysyy haastavana ja epävakaana johtuen epävarmuudesta yleisessä taloudellisessa tilanteessa toimintamaissamme. Tämän epävakauden odotetaan vaikuttavan Enenton taloudelliseen suorituskykyyn, erityisesti Ruotsin kuluttajaluottotietosektorilla. Ensimmäisen vuosipuoliskon odotetaan olevan haasteellinen, ja vaikka toisen puoliskon osalta on nähtävissä elpymisen merkkejä, nämä ovat vielä epävarmoja.

Enento jatkaa toimintansa virtaviivaistamista tehostamisohjelman kautta, keskittyen huolelliseen kustannusten hallintaan säilyttääkseen kannattavuustason haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiön kannattavuuteen voi myös vaikuttaa myyntimixin vaihtelut.

Näiden olosuhteiden vuoksi Enento ei tässä vaiheessa anna tarkkaa taloudellista ohjeistusta liikevaihdosta tai kannattavuudesta.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkoimme menestyksekkäästi keskittymistä vakaan ja vahvan kannattavuustason ylläpitämiseen, joka saavutettiin volyymien ja liikevaihdon laskusta huolimatta tehostamisohjelmamme ja säästötoimenpiteiden avulla. Olemme edistyneet myös kasvustrategiamme toteuttamisessa useilla osa-alueilla, mukaan lukien Compliance-palveluiden onnistuneessa jatkokehitystyössä ja uuden open banking -palvelun kehityksessä Ruotsin markkinalle. Nämä toimenpiteet ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka tähtäävät vahvan asemamme säilyttämiseen ja vahvistamiseen meille keskeisessä luottotietoliiketoiminnassa sekä johtavan aseman varmistamiseen yritystietomarkkinassa. Kuten odotimme vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa, makrotaloudellinen ympäristö on pysynyt haastavana etenkin Ruotsissa, ja näyttänyt selkeitä merkkejä heikentymisestä myös Suomessa. Suomessa olleet lakot ovat vaikuttaneet laajasti taloudelliseen aktiviteettiin ja siten vaikuttaneet palveluidemme kysyntään.

Konsernin orgaaninen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 37,3 miljoonaa euroa laskien 5,2 % vertailukaudesta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Ruotsissa kuluttajaluottojen kysyntä on edelleen vaimeaa ja Suomessa kysyntä oli viime vuoteen verrattuna selkeästi heikompaa. Lisäksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli yksi pankkipäivä vähemmän verrattuna vuoteen 2023. Positiivista oli, että liikevaihdon kasvu jatkui Norjassa ja Tanskassa. Oikaistu käyttökate oli 12,4 (14,7) miljoonaa euroa ja laski 15,2 % päätyen 33,3 % (36,8%) tasolle liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Jatkoimme merkittävin askelin tehostamisohjelmaamme ja olemme päättäneet nostaa tehostamistavoitteen alkuperäisestä 8 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon vuoden 2024 loppuun mennessä. Tehostamisohjelma on saavuttanut yli 70 % päivitetystä tavoitteestaan annualisoituna ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi vapaan kassavirtamme odotetaan pysyvän vahvana mahdollistaen kasvuun tähtäävät investoinnit ja pääoman palautuksen osakkeenomistajille.

Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 14,0 %, mikä on vaikuttava parannus vertailukauden 10,4 % tasosta. Suurin osa kasvusta muodostui Ruotsissa päivittäin päivitettävän luottorekisterimme implementaatiosta edelleen, Suomen sertifikaattitarjoaman myynnistä sekä asunto- ja kiinteistötietopalveluiden kysynnästä molemmissa maissa. Pyrimme jatkuvasti lisäämään Enento Groupin taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja relevanssia, ja olemme päättäneet päivittää ”uusien palveluiden osuus liikevaihdosta” -tunnuslukumme laskentalogiikkaa alan standardin mukaiseksi. Uusi laskentalogiikka kattaa viimeisen 36 kuukauden aikana lanseeratut palvelut aikaisemman 24 kuukauden sijaan. Palvelukehityksemme keskittyy painottamiimme kasvualueisiin, joita ovat ESG-, compliance-, master data- sekä open banking- ja petostentorjunnan palvelut.

Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvu Tanskassa ja Norjassa oli vahvaa. Myös Suomessa liiketoiminnan liikevaihto pysyi kasvussa, kun taas Ruotsissa makrotaloudellisen ympäristön haasteet vaikuttivat palveluidemme kysyntään. Liikevaihto kasvoi etenkin kiinteistötietopalveluissa Suomessa ja Ruotsissa sekä pk-yrityksille tarjottavissa premium-palveluissa kaikissa toimintamaissa. Pohjoismaisen compliance-palvelutarjoamamme muutos kohti jatkuvaa tulovirtaa tuottavaa liikevaihtoa odotetaan tuovan vakautta liikevaihdon kehitykseen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Consumer Insight -liiketoiminta-alue koki luottotietopalveluiden kysynnän heikkenemisen sekä Ruotsissa että Suomessa. Ruotsissa kuluttajaluottotietosektori on laskussa luotonantovolyymien vähentymisen, välittäjien käytön laskun ja lainanantajien markkinoilta poistumisten vuoksi. Tämä trendi alkoi viime vuoden syyskuussa. Suomessa markkina laskee, mutta ilman lainanantomarkkinoiden konsolidaatiota, ja lasku on seurausta pääasiassa lainanantajien toiminnan keskeyttämisistä ja liiketoimintamallien uudelleenarvioinnista. Molemmissa maissa transaktiovolyymit ovat pienentyneet, mikä johtuu kuluttajien varovaisuudesta korkean inflaation, nousevien korkojen ja lisääntyvien konkurssien keskellä.

Merkittävä saavutus Consumer Insight -liiketoiminta-alueelle on ollut palveluiden sovittaminen yhteen 1.4.2024 avautuneen Suomen positiiviseen luottorekisteriin kanssa. Palvelumme Suomessa on nyt integroitu yhteen valtion ylläpitämiin rekisteritietoihin. Monet asiakkaamme luottavatkin asiantuntemukseemme tietojen hakemisessa ja rikastamisessa analytiikkamme ja päätöksentekoa tukevien palveluidemme kautta. Ruotsissa olemme lanseeraamassa open banking -dataa tuottavan PSD2-tarjoaman, joka on saanut suurta kiinnostusta osakseen ja lupaavan myyntinäkymän.

Katsottaessa eteenpäin kuluttajaluottotietoliiketoiminnan odotetaan kohtaavan haasteita vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä. Huolimatta vallitsevasta makrotaloudellisesta tilanteesta strategiamme toteuttamiseksi tekemämme toimenpiteet antavat meille luottamusta kykyymme luoda arvoa makrotalouden parantuessa.

WEBCAST

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 23.4.2024 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q1-2024

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Helsingissä 23. huhtikuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus