Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosivuosikatsaus 1.1. – 30.9.2022: Hyvän kasvun ja paranevan kannattavuuden vuosineljännes

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.10.2022 KLO 11.00

Enento Groupin osavuosivuosikatsaus 1.1. – 30.9.2022: Hyvän kasvun ja paranevan kannattavuuden vuosineljännes

YHTEENVETO

Heinä syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 40,5 milj. euroa (38,6 milj. euroa), kasvua 4,9 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 16,2 milj. euroa (14,5 milj. euroa), kasvua 12,3 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 14,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 13,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa), kasvua 13,9 %.
 • Liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -2,9 milj. euron (-3,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä -0,1 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa irtisanomis- ja integraatiokuluista.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (7,6 %).
 • Vapaa kassavirta oli 10,0 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,27 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,37 euroa)1.
 • Uusi pitkäaikainen rahoitusjärjestely, joka käytetään aiemman pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyn uudelleenrahoitukseen, saatiin päätökseen. Rahoitussopimukseen kuuluvat 150 miljoonan euron pitkäaikainen laina ja 30 miljoonan euron valmiusluottolimiitti. Sopimus on kolmivuotinen, sisältäen kaksi yhden vuoden optiota laina-ajan pidentämiseen.

Tammi – syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 124,6 milj. euroa (120,4 milj. euroa), kasvua 3,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,4 %).  
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 45,3 milj. euroa (44,5 milj. euroa), kasvua 1,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 3,5 %).  
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 35,9 milj. euroa (36,9 milj. euroa), laskua 2,8 %. Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun johtuen palvelun tulevasta siirrosta. 
 • Liikevoitto oli 26,3 milj. euroa (27,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -9,0 milj. euron (-9,5 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä -0,5 milj. euron (0,0 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa irtisanomis- ja integraatiokuluista. Liikevoitto sisältää yllä mainitun lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun.  
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (7,3 %). 
 • Vapaa kassavirta oli 23,4 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2  milj. euroa (-0,3 milj. euroa) 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,85 euroa). 
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (1,17 euroa)1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.7. –
30.9.2022
1.7. –
30.9.2021
1.1. – 30.9.2022 1.1. – 30.9.2021 1.1. –
31.12.2021
Liikevaihto 40,5 38,6 124,6 120,4 163,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 7,1 4,0 5,4 5,9 5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin valuuttakurssein 4,9 5,2 3,5 8,4 8,1
Liikevoitto 10,5 8,9 26,3 27,5 35,2
Liikevoittomarginaali, % 26,0 23,0 21,1 22,8 21,6
Oikaistu käyttökate 16,2 14,5 45,3 44,5 59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 40,1 37,5 36,3 37,0 36,2
Oikaistu liikevoitto 13,6 11,9 35,9 36,9 49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 33,6 30,9 28,8 30,7 30,0
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,0 7,6 4,9 7,3 7,3
Vapaa kassavirta 10,0 9,9 23,4 19,8 29,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Makrotalousympäristön yleiset riskit ovat lisääntyneet Ukrainan sodan seurauksena ja pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Näillä riskeillä voi olla negatiivinen vaikutus palveluidemme kysyntään. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Ruotsin kruunun volatiliteetti voi kuitenkin luoda epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.

Enento Group odottaa palvelualustan transformaatiokulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein pitkän aikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunan tuntumassa.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Vuoden 2022 kolmas neljännes oli Enentolle hyvän kasvun vuosineljännes. Haastavasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta liikevaihtomme vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi 7,1 % 40,5 miljoonaan euroon. Kuluttajaluottotietopalvelut olivat pääasiallinen liikevaihdon kasvun ajuri. Kannattavuus alkoi parantua suunnitelmiemme mukaisesti, ja oikaistu käyttökateprosentti parani 40,1 %:iin. Toimimme ennakoivasti kannattavuutemme turvaamiseksi ja parantamiseksi ja olemme kolmannen vuosineljänneksen aikana onnistuneesti toteuttaneet useita tehostamistoimenpiteitä, joilla on positiivinen vaikutus kannattavuuteemme lyhyellä aikavälillä.

Liikevaihto kasvoi kahdella kolmesta liiketoiminta-alueestamme. Consumer Insight jatkoi kasvuaan luottotietopalvelujen vahvan kysynnän myötä Suomessa ja Ruotsissa. Myös Business Insight -liiketoiminta-alueella liikevaihdon kehitys oli positiivista, ja kasvu oli korkeampaa kuin kahdella   ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Digital Processes -liiketoiminta-alueella kiinteistö- ja vakuustietopalveluilla oli heikko vuosineljännes johtuen asuntomarkkinoiden negatiivisesta kehityksestä erityisesti Ruotsissa sekä aiemmin ilmoitetun mukaisesti Tambur-palvelua koskevan palvelukehityksen lopettamisesta johtuen. Toisaalta compliance-palveluiden kysyntä jatkui edelleen huomattavasti korkeammalla tasolla verratuna edelliseen vuoteen Ukrainan sotaan liittyvien asetettujen pakotteiden ajamana.

Energian hinnat, nousevat korkotasot ja korkea inflaatio Euroopassa ja Pohjoismaissa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa talousnäkymät tuleville kuukausille ja ensi vuodelle ovat erittäin epävarmat. Tällä hetkellä toimintamarkkinoillamme bruttokansantuotteen odotetaan laskevan vuonna 2023 ja kohtaamme taantuman Pohjoismaissa. Liiketoimintamallimme joustavasta ja kestävästä luonteesta huolimatta odotamme haastavia kasvunäkymiä lähitulevaisuudessa. Sopeutamme prioriteettejamme ja toteutamme sekä lyhyen että keskipitkän aikavälin toimia varmistaaksemme liiketoimintamme kannattavuuden toiminnan tehokkuuden ja tiukan kustannustenhallinnan avulla.

Pitkän aikavälin strategiamme säilyy entisellään, mutta meidän on sopeuduttava muuttuvaan ja haastavampaan markkinaympäristöön. Lyhyen aikavälin kasvun priorisoinnin sijaan pidän tärkeänä vahvistaa toimintaamme kannattavuuden turvaamiseksi mahdollisessa laskusuhdanteessa ja siten vapauttaa kapasiteettia tulevaisuuden kasvua varten. Suuntaaksemme liiketoimintamme tähän tavoitteeseen ja lisätäksemme toiminnan tehokkuutta, olemme määrittäneet neljä strategista painopistealuetta, jotka ohjaavat suunnitteluamme sekä resurssien ja tekemisen priorisointia. Painopistealueet ovat ”operational excellence”, ”customer first”, ”one Enento” ja ”empowered people”.

Operational excellence -painopistealue on pääprioriteettimme vuonna 2023, ja muokkaamme pohjoismaisen IT-alustan kehittämisohjelmaamme. Tähän asti IT-alustan kehittämisohjelmamme on keskittynyt investoinneissaan uusien kyvykkyyksien rakentamiseen, mikä mahdollistaa liiketoimintamme kasvun tulevaisuudessa, mutta heikkenevien talousnäkymien myötä keskitämme toimintaamme kannattavuuden kehityksen varmistamiseksi. Viimeistelemme IT-alustan kehittämisohjelman uusittua suunnitelmaa, jonka lopputuloksena meillä tulee olemaan uudelleenjärjestetty ohjelma, joka vähentää monimutkaisuutta ja pienentää riskitasoa asiakasmigraatioihin liittyen. Operational excellence Enentolla tarkoittaa kustannustehokasta, skaalautuvaa ja erinomaisesti johdettua toimintaa, mutta siihen liittyy myös halu investoida liiketoimintamme modernisointiin, mikä puolestaan tuottaa hyötyjä jatkossa ja mahdollistaa kasvun yhdessä asiakkaittemme kanssa.

On hyvä huomata, että liiketoimintamallimme ja palvelumme ovat olleet taloudellisesti kestäviä epävarmoina aikoina, sillä tuotevalikoimassamme on erilaisissa suhdanteissa menestyviä palveluita. Olemme yli vuosisadan rakentaneet luottamusta ja kehittäneet datapohjaisia ratkaisuja, joita tarvitaan niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Tehtävämme on rakentaa luottamusta joka päivä ja epävarmoina aikoina tämä on tärkeämpää kuin koskaan.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää perjantaina 28.10.2022 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferensin, jossa toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
https://cloud.webcast.fi/enento/2022-10-28-enento-q3

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 9 2319 5437
Ruotsi: +46 (0) 8 50520424
Iso Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Yhdysvallat, Local: +1 (0) 786 697 3501
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 018269

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 28. lokakuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.