Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023: Kuluttajapuolen luottovolyymien lasku Ruotsissa vaikutti liikevaihtoon, uusien palveluiden kysyntä kasvoi ja oikaistu käyttökatemarginaali parani

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.7.2023 KLO 11.00

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2023: Kuluttajapuolen luottovolyymien lasku Ruotsissa vaikutti liikevaihtoon, uusien palveluiden kysyntä kasvoi ja oikaistu käyttökatemarginaali parani

YHTEENVETO

Huhti – kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 1,2% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 39,7 milj. euroa (43,4 milj. euroa), laskua 8,6% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,5%).
 • Oikaistu käyttökate oli 14,5 milj. euroa (15,5 milj. euroa), laskua 6,5% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,1%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 36,5% (35,7%), kasvua 0,8 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 0,5 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 11,8 milj. euroa (12,8 milj. euroa), laskua 7,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,6%).
 • Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa).
 • Vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti. Vuoden toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 4,8 miljoonalla eurolla.
 • Digital Processes -liiketoiminta-alue liitettiin osaksi Business Insight -liiketoiminta-aluetta 15.6.2023.
 • Puolivuosikatsauksessa 2023 Enento Group on muuttanut osavuosikatsaustensa esittämistapaa. Muutosten tavoitteena on tuottaa sijoittajille ja muille sidosryhmille oleellista tietoa tiiviimmässä muodossa.
 • Enento julkisti uuden strategian kaudelle 2023–2026 ja päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Tammi maaliskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 0,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 79,6 milj. euroa (84,1 milj. euroa), laskua 5,3% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 0,7%).
 • Oikaistu käyttökate oli 29,2 milj. euroa (29,0 milj. euroa), kasvua 0,5% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,7%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 36,7% (34,5%) kasvua 2,1 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 1,9 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 23,8 milj. euroa (22,3 milj. euroa), kasvua 6,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,9%).
 • Liikevoitto oli 15,6 milj. euroa (15,8 milj. euroa).

Oikaistu käyttökate ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Huhti–kesäkuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -0,7 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja tammi–kesäkuussa 2023 -3,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) sisältäen uudelleenjärjestelyihin ja muita tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja. Huhti–kesäkuussa 2023 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -2,4 milj. euroa (-3,1 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 2023 -4,8 milj. euroa (-6,1 milj. euroa).

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.4. –
30.6.2023
1.4.
30.6.2022
1.1. 30.6.2023 1.1. 30.6.2022 1.1. 31.12.2022
Liikevaihto 39,7 43,4 79,6 84,1 167,5
Liikevaihdon kasvu/lasku, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -3,5 4,8 -0,7 4,6 5,1
Liikevaihdon kasvu/lasku, % raportoiduin valuuttakurssein -8,6 3,1 -5,3 2,8 2,5
Liikevoitto 8,7 9,7 15,6 15,8 25,8
Liikevoittomarginaali, % 21,9 22,3 19,6 18,7 15,4
Oikaistu käyttökate 14,5 15,5 29,2 29,0 61,2
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 36,5 35,7 36,7 34,5 36,6
Oikaistu liikevoitto 11,8 12,8 23,8 22,3 49,1
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 29,8 29,5 29,9 26,5 29,3
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 11,1 5,1 9,7 5,3 4,6
Vapaa kassavirta 5,9 6,4 16,0 13,5 33,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,4 2,6 2,4 2,6 2,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,24 0,29 0,41 0,47 0,72
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR1 0,31 0,40 0,57 0,68 1,11

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

OHJEISTUS (MUUTTUMATON)

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan välillä 0% – 5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Voin tyytyväisenä antaa katsauksen yrityksemme toisen vuosineljänneksen kehitykseen ja kohtaamiimme haasteisiin tällä kaudella. Vaikka taloudellinen toimintaympäristö on ollut haastavampi verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen, Enento on osoittanut vahvuutta sekä liiketoiminnan tuloksessa että strategisten hankkeiden edistämisessä. Sen lisäksi meillä on uusi strategia kaudelle 2023–2026 ja siihen liittyvät päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet.

Huolimatta erityisesti Ruotsin markkinoilla kohdatusta vastatuulesta, orgaaninen liikevaihto laski vertailukelpoisin valuuttakurssein vain 1,2% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Consumer Insight kohtasi vuosineljänneksen aikana haasteita molemmilla markkinoilla, mikä johti 7,7%:n liikevaihdon laskuun vertailukelpoisin valuuttakurssein. Näimme kuluttajaluottojen määrän jatkuvan laskuaan erityisesti Ruotsissa, kun korkeammat korot ja inflaatio vaikuttivat kuluttajakäyttäytymiseen ja asuntolainojen volyymit laskivat jyrkästi vuoteen 2022 verrattuna. Suomessa kehitys oli vakaampaa ja suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kasvu jatkui.

Business Insight -liiketoiminta-alueen Enterprise Solutions ja Premium Solutions jatkoivat positiivista kehitystään, ja Business Insight liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 4,2% vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman Ruotsin Tambur-liiketoiminnan poistumisen vaikutusta. Kesäkuun puolivälissä julkistimme Digital Processes -liiketoiminta-alueen ja Business Insight -liiketoiminta-alueen yhdistämisen ja nyt uudessa rakenteessa Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto raportoidaan osana Business Insight -liiketoiminta-alueen tulosta. Compliance-palvelut Suomessa jatkoivat nopeaa kasvuaan korkeista vertailuluvuista huolimatta. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta jatkoi myönteistä kehitystään odotusten mukaisesti ja saavutti 11,1%:n tason. Sertifikaattitarjoaman onnistunut uusiminen Suomessa ja päivittäisen luottorekisterin lisääntynyt käyttö Ruotsissa useiden uusien asiakkaiden toimesta tuki edelleen tätä parannusta. Lisäksi lanseerasimme onnistuneesti uusia palveluita yritystietotarjontaamme. Ottaen huomioon päivitetyn strategiamme ja priorisoidut kasvuhankkeemme, vuosineljänneksen kohokohta oli ensimmäisen compliance-palvelumme (PEP and Sanction List Screening Service) lanseeraus Ruotsissa.

Maltillisesta liikevaihdon kehityksestä huolimatta panostimme kannattavuuden parantamiseen ja oikaistu käyttökatemarginaali nousi 36,5%:iin ja oikaistu käyttökate laski hieman verrattuna viime vuoteen vertailukelpoisin valuuttakurssein. Sitoutumisemme toiminnan optimointiin ja tehokkuuden parantamiseen sekä korkealaatuisten palvelujen tarjoamiseen asiakkaillemme on tuottanut myönteisiä tuloksia. Lisäksi liiketoimintamme luo edelleen vahvaa kassavirtaa ja toimimme vahvalla taseella, minkä ansiosta voimme investoida kasvuhankkeisiin ja modernisointiin.

Olen tyytyväinen voidessani julkistaa Enenton uuden strategian kaudelle 2023–2026. Sitoudumme viemään liiketoimintaamme eteenpäin ja tuottamaan kestävää arvoa osakkeenomistajillemme. Päivitetty strategia ottaa huomioon tunnistetut markkinatrendit ja asiakkaiden tarpeet, painottaen valittujen uusien tarjoamien kehittämistä, nykyisten asiakkuuksien kasvattamista ja laajentumista uusiin asiakasvertikaaleihin. Keskittymällä automatisointiin ja digitalisointiin parannamme asiakaskokemusta ja sisäisiä toimintojamme ja prosessejamme. Keskitymme entistä enemmän saumattoman asiakaskokemuksen ja -matkan mahdollistamiseen ”Helppo myydä, Helppo ostaa ja Helppo käyttää” -periaatteen mukaisesti. Enenton tulevan menestyksen pilarit ovat osaavissa ja omistautuneissa kollegoissamme, laatuun keskittyvässä innovaatiokulttuurissamme, teknologisen transformaation onnistuneessa toteuttamisessa sekä kestävissä asiakassuhteissamme. Vaikka markkinoiden kasvu, hintojen sopeuttaminen ja lisääntyvä markkinaosuus edesauttavat kasvuamme, odotamme merkittävän osan kasvusta tulevan uusista palveluista. Tulemme jatkossakin kehittämään innovatiivisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja edistävät kasvua esimerkiksi vastuullisuus, compliance- ja master data -tuotealueilla. Innovaatioita edistämällä ja kohdistetuilla investoinneilla kasvualueille pyrimme nopeuttamaan kasvupolkuamme ja kasvattamaan uusien palveluiden liikevaihdon osuutta noin 10 prosenttiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Uuden strategian myötä myös Enenton pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet päivitettiin. Nämä tavoitteet edustavat näkemystämme pitkän aikavälin arvon luomisesta strategisten valintojemme ohjaamana. Vallitsevasta epävarmasta makrotalouden tilanteesta huolimatta luotamme edelleen kykyymme saavuttaa kannattavaa, keskimäärin 5–10% vuosikasvua ja tavoittelemme noin 40% oikaistua käyttökateprosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä.

Ruotsissa hallitus on julkaissut selvitysraportin erilaisista toimenpiteistä, joiden avulla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa ruotsalaisen yhteiskunnan ylivelkaantumiseen. Yksi ehdotuksista on lisenssipohjainen luottorekisteri, joka ei meidän näkökulmastamme ole vastaus siihen, kuinka nopeasti ja tehokkaasti vaikuttaa eniten ongelmia aiheuttaviin osa-alueisiin. Ruotsissa on jo rekisteri, joka on yksi maailman täydellisimmistä ja tarkimmista luottorekistereistä, ja joka tarjoaa korkealaatuisia luottotietoja yksityishenkilöistä. Tulevan lainsäädäntöprosessin odotetaan kestävän vuosia, ja sen lopputulos on epävarma. Seuraamme tilannetta tarkasti ja varaudumme erilaisiin mahdollisiin skenaarioihin. Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että meillä on hyvät valmiudet toimia missä tahansa muuttuneessa tilanteessa tulevina vuosina mahdollisesti tapahtuvista muutoksista huolimatta. Enento on aina priorisoinut yhteydenpitoa asiaankuuluvien sidosryhmien, kuten valvontaviranomaisten kanssa saadakseen selkeämmän käsityksen mahdollisista vaikutuksista ja osallistuakseen aktiivisesti sääntely-ympäristön muokkaamiseen.

Katsoessamme eteenpäin uskomme liiketoimintamallimme kestävyyteen ja palvelutarjontamme vahvuuteen. Meillä on päivitetty strategia, joka ohjaa prioriteettejamme ja tietämme eteenpäin. Luotamme kykyymme sopeutua ja voittaa mahdolliset haasteet samalla, kun tarjoamme kestävää kasvua ja luomme arvoa osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme ja työntekijöillemme.

WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään torstaina 20.7.2023 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q2-2023

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Helsingissä 20. heinäkuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 393 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.