Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Hallituksen ehdotukset Enento Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2021 KLO 15.00

Hallituksen ehdotukset Enento Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Enento Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 29.3.2021 klo 10.00 alkaen osoitteessa Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkistetaan erikseen myöhemmin yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Covid-19-pandemian vuoksi osallistuminen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yhtiökokouksessa on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja tekemällä vastaehdotuksia sekä kysymällä kysymyksiä ennakkoon kutsussa annettavien ja muutoin yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti paikan päällä.

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään tehnyt seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta kertyneet voittovarat jätetään kokonaisuudessaan yhtiön kertyneisiin voittovaroihin ja että pääomanpalautusta maksetaan 0,95 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (yhteensä 22 806 707,95 euroa) perustuen yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä. Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 12.4.2021. Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, yllä olevan ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta ei jaeta.

Yhtiön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusperusteisen ohjelman 2018-2020 perusteella maksettavien palkkioiden odotetaan lisäksi johtavan 27 795 uuden Enento Group Oyj:n osakkeen liikkeeseenlaskuun, joiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin ennen osingonmaksun täsmäytyspäivää ja näin olevan oikeutettuja varojenjakoon tilikaudelta 2020, jolloin varojenjaon kokonaismäärä olisi 22 833 113,20 euroa.

Koska hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle pääomanpalautusta jaettavaksi, joka ei osakeyhtiöoikeudellisesti ole osinkoa, todetaan väliaikaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa. Osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 11 666 351,43 euroa eli 0,49 euroa osakkeelta, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen

Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2020. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 8.3.2021.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 29.9.2022 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 29.9.2022 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.