Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Kutsu Enento Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.3.2021 KLO 13.00

Kutsu Enento Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enento Group Oyj:n (”Enento” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.3.2021 kello 10.00 alkaen Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki).

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa varsinaisen yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyviä osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Lisätietoja on tämän kutsun C-osassa ”Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille”.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muu Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä verkkolähetystä toimiteta. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruuskan ennakkoon nauhoitettu esitys julkaistaan Yhtiön internetsivuilla 18.3.2021. Esitys ei ole osa varsinaista yhtiökokousta.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Outi Raitasuo. Mikäli Outi Raitasuolla ei painavista syistä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön Legal Counsel Juuso Jokela. Mikäli Juuso Jokelalla ei painavista syistä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön 5.3.2021 julkistamat tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ katsotaan esitetyiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta kertyneet voittovarat jätetään kokonaisuudessaan Yhtiön kertyneisiin voittovaroihin ja että pääomanpalautusta maksetaan 0,95 euroa osakkeelta Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (yhteensä 22 833 113,20 euroa) perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä. Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 12.4.2021. Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, yllä olevan ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta ei jaeta.

Koska hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle pääomanpalautusta jaettavaksi, joka ei osakeyhtiöoikeudellisesti ole osinkoa, todetaan väliaikaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa. Osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 11 666 351,43 euroa eli 0,49 euroa osakkeelta, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

10.  Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen                                                     

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020, joka on julkaistu pörssitiedotteena ja joka on myös asetettu saataville Yhtiön internetsivuille osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 52 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 36 750 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Minna Parhiala, Martin Johansson ja Tiina Kuusisto valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Erik Forsberg valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle. 

Ehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden riippumattomuutta Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja esityksen on arvioitu olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

16. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

”Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 30. päivänä. Nimitystoimikunnan muuna jäsenenä toimii asiantuntijaroolissa Yhtiön hallituksen puheenjohtaja.”

Muutettu työjärjestys on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,2 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 29.9.2022 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin Yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät Yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 29.9.2022 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Enento Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/. Enento Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.3.2021. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2021 alkaen.

C. OHJEITA varsinaiseen yhtiöKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa varsinaisen yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osallistumista reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden kautta tai tallennetta varsinaisesta yhtiökokouksesta ei ole saatavilla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja”.

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 12.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 22.3.2021 klo 16.00, johon mennessä äänten on oltava vastaanotettu.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.3.2021 klo 9.00 ja 22.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

b) Sähköpostin tai postin kautta

Osakkeenomistajat voivat toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Varsinainen yhtiökokous / Enento Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Käyttäessään ennakkoäänestyspalvelua osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland Oy tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, ennakkoäänestys katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään ennakkoäänestysajan alkaessa. Lisätietoja on tarvittaessa saatavissa myös sähköpostitse osoitteesta ir@enento.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee antaa pyydetyt tiedot. Enento Group Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Yhtiön henkilötietojen käsittelystä on varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. Niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään Covid-19-pandemian takia käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilö edustamaan näitä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen valtuuttamisesta ei synny osakkeenomistajille kustannuksia, lukuun ottamatta mahdolliset valtakirjojen postimaksut. Lisätietoja Yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla seuraavilla internetsivuilla: https://www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja äänestysohjeiden mallit ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ 12.3.2021 alkaen. Valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle postitse osoitteeseen Enento Group Oyj, Legal Counsel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki. tai sähköpostitse osoitteeseen juuso.jokela@asiakastieto.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan tämä ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Lisäksi myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoja on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com viimeistään 11.3.2021 kello 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä.

Vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä osakkeenomistajien on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistajat edustavat varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 12.3.2021.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com viimeistään 15.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten tulee olla perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 18.3.2021. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajien tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 8.3.2021 yhteensä 24 034 856 osaketta, ja ne tuottavat 24 034 856 ääntä.

Helsingissä 8. päivänä maaliskuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
Enento Group Oyj
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.