Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Kutsu Enento Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.2.2023 KLO 16.00

Kutsu Enento Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enento Group Oyj:n (”Enento” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2023 kello 10.00 alkaen Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden osallistujien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.15. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän kutsun C-osassa.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta kertyneet voittovarat jätetään kokonaisuudessaan Yhtiön kertyneisiin voittovaroihin ja että pääomanpalautusta maksetaan 1,00 euroa osakkeelta Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (yhteensä 24 034 856,00 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä). Pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varat maksetaan 11.4.2023.

Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, yllä olevan ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta ei makseta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen        

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiokokoukset/ viimeistään 7.3.2023.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 54 000 euroa vuodessa (53 000 euroa vuonna 2022) ja muille hallituksen jäsenille 38 500 euroa vuodessa (37 500 euroa). Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin (500 euroa). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta (500 euroa) ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta (400 euroa).

Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan jäsenille.

Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota, mutta ehdottaa, että kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Erik Forsberg, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Nora Kerppola valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Ehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enento.com/yhtiökokoukset/ viimeistään 7.3.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden riippumattomuutta Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja esityksen on arvioitu olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Martin Grandell.

16. Yhtiöjärjestyksen kohdan 11 muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 11 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Ehdotus perustuu osakeyhtiölain muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia varmistaen, että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”11. Yhtiökokous

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,2 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 28.9.2024 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin Yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät Yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinaehdoin muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 28.9.2024 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Enento Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/. Enento Group Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 7.3.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 11.4.2023 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 24.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 21.3.2023 kello 16.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä Yhtiöllä ennen edellä mainittua aikaa.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ tai b) sähköpostitse osoitteeseen ir@enento.com tai c) kirjeitse Enento Group Oyj / Legal Counsel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen, valtuuttaa asiamiehen ja äänestää ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa suomalaisen arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3 kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Enento Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon sekä ennakkoäänestää hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti alkuperäisinä osoitteeseen Enento Group Oyj / Legal Counsel Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli tiedoista ilmenevät edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 24.2.2023 klo 9.00 – 21.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestys voidaan toimittaa seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta: https://enento.com/sijoittajat/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa sähköistä tunnistautumista. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa suomalaisen arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää edellä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/ 24.2.2023 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Enento Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli tiedoista ilmenevät edellä kohdassa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu omaisuudenhoitajan tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/.

5. Muut tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on tämän varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 13.2.2023 yhteensä 24 034 856 osaketta, ja ne tuottavat 24 034 856 ääntä.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela
Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.