Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Sisäpiiritieto: Enento Group päivittää strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

ENENTO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 20.7.2023 KLO 10.00

Sisäpiiritieto: Enento Group päivittää strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Enento Group Oyj:n (”Enento” ja ”yhtiö”) hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2023–2026 ja vahvistanut yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Enento on edelleen täysin sitoutunut kestävään, kannattavaan kasvuun ja omistaja-arvon maksimointiin.

Edellinen strategia, joka julkaistiin alun perin 8.5.2020 kaudelle 2020–2023, kävi läpi viimeisimmän vuositarkistuksen syyskuussa 2022.

Keskeiset kohokohdat

 • Euroopan datamarkkinan odotetaan jatkavan vahvaa kasvua, ja yhä säännellympien alojen, kuten KYC:n ja AML:n, odotetaan kasvavan nopeasti.
 • Kiinnostavat markkinasuuntaukset, kuten sääntelyn kiristymisen ja maineriskien lisääntynyt huomioiminen, tarjoavat Enentolle mahdollisuuksia kehittää uusia palveluja ja parantaa nykyistä tarjontaa.
 • Enenton ydinliiketoiminta keskittyy luottotietopalveluihin, joissa hyödynnetään Enenton johtavaa asemaa Suomessa ja Ruotsissa ja joiden kasvunäkymät ovat suhteellisen vakaat, samalla kun uusia kasvumahdollisuuksia löytyy muilta palvelu- ja tuotealueilta.
 • Kasvupainopistealueita ovat ESG-, compliance- ja master data -palvelut, joissa keskitytään uusien palvelujen kehittämiseen ja innovointiin sekä olemassa olevan tarjonnan jatkuvaan parantamiseen.
 • Päivitetty strategia keskittyy toteutukseen, vakaaseen kasvuun ja kannattavuuden vahvistamiseen, keskeisimpinä tavoitteina skaalautuva kasvu ja kannattavuustason parantaminen.
 • Strategiassa korostetaan markkinapenetraatiota Suomessa ja Ruotsissa, uusien asiakasvertikaalien tutkimista ja aseman vahvistamista sekä pienten ja keskisuurten yritysten että suurten yritysten segmenteissä sekä osto- ja myyntikokemuksen optimointia paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.
 • Keskimäärin 5–10 % vuotuiseen liikevaihdon kasvuun odotetaan päästävän makrotaloudellisen markkinakasvun, hintojen sopeuttamisen, markkinapenetraation ja uusien palvelujen lanseerauksen tukemana.
 • Investoinnit skaalautuvaan kasvuun, hankkeet myyntiprosessien, jakelukanavien ja IT-tehokkuuden optimoimiseksi ovat keskeisiä alueita kannattavuuden parantamiseksi ja tavoitellun kannattavuustason saavuttamiseksi strategiakauden loppuun mennessä.

”Olen iloinen voidessani julkistaa yhtiömme uuden strategian ja kertoa edessä olevista lupaavista mahdollisuuksista”, toteaa toimitusjohtaja Jeanette Jäger. ”Enenton nykyinen portfolio sisältää laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka hyödyntävät dataamme yrityksistä, kuluttajista ja omaisuuslajeista ja palvelevat monipuolista asiakaskuntaamme. Päivitetty strategia liittyy saumattomasti tunnistettuihin markkinatrendeihin ja asiakkaiden tarpeisiin painottaen tiettyjen uusien tarjoamien kehittämistä ja laajentumista uusiin asiakasvertaaleihin. Keskittymällä automatisointiin ja digitalisointiin parannamme asiakaskokemusta sekä sisäisiä toimintojamme ja prosessejamme. Tällä uudella strategialla keskitymme skaalautuvaan, kestävään kasvuun ja parempaan kannattavuuteen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti.”

Päivitetty strategia

Enenton tehtävä on rakentaa luottamusta arkeen. Yhtiö muuttaa datan tiedoksi ja älykkyydeksi, jota yhtiö jakaa ratkaisujensa ja tuotteensa kautta. Kun yhtiön palveluita käytetään vuorovaikutuksessa, se rakentaa luottamusta ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan arkeen. Toimialan tärkeimmät trendit, kuten yritysten jatkuva tarve etsiä yhä enemmän ulkopuolista dataa parempaan päätöksentekoon tiukentuvassa sääntely-ympäristössä ja ESG-alueen korostuminen sekä avoimuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen, muokkaavat liiketoimintaympäristöä ja pakottavat yritykset mukautumaan ja omaksumaan innovatiivisia lähestymistapoja säilyttääkseen kilpailukykynsä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Enenton päivitetyn strategian tavoitteena on tasainen kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Vaikka aiemman strategian keskeiset elementit säilytetään, skaalautuvaa kasvua painotetaan nyt erityisesti priorisoitujen hankkeiden ja kannattavuustason parantamisen kautta. Strategiset tavoitteet säilyttää ja vahvistaa johtavan aseman luottotietoliiketoiminnassa ja tulla Pohjoismaiden johtavaksi yritystietopalvelujen tarjoajaksi säilyvät ennallaan edellisestä strategiakaudesta. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa mahdollisia kohdennettuja yritysostoja strategiansa tueksi. 

Luottotieto ytimessä

Enenton ydinliiketoiminta keskittyy luottotietopalveluihin, kun taas muut palvelut tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia eri asiakassegmenteissä. Hyödyntämällä erinomaista tietojenkäsittelykykyä, kehittynyttä analytiikkaa ja sitoutumista teknologioihin, kuten reaaliaikaiseen dataan ja koneoppimiseen, yhtiöllä on ainutlaatuinen asema parantaa tarjontaa ja edistää arvon luomista asiakkailleen skaalautuvilla ratkaisuilla. Enenton kasvutarinan odotetaan perustuvan vastuullisuus-, compliance- ja master data -ratkaisuihin liittyvien innovatiivisten palveluiden kehittämiseen. Kehittämällä jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaittensa muuttuviin vaatimuksiin, yhtiö säilyttää ja vahvistaa asemaansa johtavana luottotietopalveluiden toimittajana ja johtavana yritystietopalveluiden tarjoajana.

Enento odottaa koko strategiakauden ajan vakaata kasvua luottotietopalveluistaan, jotka kattavat sekä kuluttaja- että yritysluottotietopalveluiden valikoiman. Huolimatta jo ennestään vahvasta markkina-asemastaan yhtiö näkee, että se voi edelleen vahvistaa kilpailuetujaan tulevaisuudessa kehittämällä lisäarvopalveluja esimerkiksi PSD2:n ja petostentorjunnan alueilla. Enento on tunnistanut merkittäviä mahdollisuuksia uusissa asiakasvertikaaleissa ja -segmenteissä, mikä luo mahdollisuuksia laajentumiseen ja laajempaan markkinoille pääsyyn. Yhtiö seuraa myös aktiivisesti luottorekistereihin ja luottotietoihin liittyvää Suomen ja Ruotsin lainsäädännön kehitystä.

Kasvupainopistealueet

Lisäksi yhtiö on tunnistanut kolme kasvupainopistealuetta: ESG-, compliance- ja master data -palvelut. Vaikka yhtiö tarjoaa jo palveluita näillä tuotealueilla, sen tarjonta on tällä hetkellä rajoitettua (esim. compliance-tarjonta Suomen ulkopuolella) tai kysyntä palveluille on vasta kypsymässä (esim. ESG-datan hyödyntäminen lainanantoprosesseissa). Enenton tavoitteena on laajentaa läsnäoloaan näillä nopeasti kasvavilla tuotealueilla palvelukehityksen ja innovaation kautta. Master data -palveluilla on keskeinen rooli luotto- ja yritystietoliiketoiminnan perustavanlaatuisena mahdollistajana, ja sen kautta aukeaa vahvoja tunnistettuja synergiaetuja. Suuntaamalla investointejaan ja aktiviteettejaan näille kolmelle kasvualueelle sekä parantamalla jatkuvasti olemassa olevaa tarjontaansa, joka on synergiassa Enenton ydintoimintojen ja -valmiuksien kanssa, yhtiö pyrkii tukemaan asiakkaidensa jatkuvia paremman päätöksenteon tarpeita.

Strategiakaudella keskitytään kasvamaan ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin markkinoilla markkinapenetraation ja uusien asiakasvertikaalien kautta. Lisäksi yhtiö aikoo hyödyntää skaalautuvaa liiketoimintamalliaan ja tuoda valikoidut tuotteet ja palvelut tarjolle Norjassa ja Tanskassa. Enento näkee myös mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa sekä pienten ja keskisuurten yritysten että suurten yhtiöiden segmenteissä kaikilla markkinoilla ja yhtiö pyrkii tarjoamaan tehokkaan ja skaalautuvan, näille asiakassegmenteille räätälöidyn tarjonnan. Orgaaniseen kasvupotentiaaliin myötävaikuttavat toimialan trendit taloudellisen aktiviteetin kasvun ja kotitalouksien luottovolyymien tukemana. Yhtiö odottaa, että Euroopan datamarkkina, mukaan lukien data-as-a-service, jatkaa vahvaa, lähes kymmenen prosentin vuotuista kasvuaan tulevien vuosien aikana. Tämä suotuisa trendi tarjoaa Enentolle mahdollisuuksia kehittää uusia palveluita ja parantaa nykyistä tarjontaansa.

Tie kannattavuustason parantamiseen

Skaalautuviin kasvualueisiin investoinnin lisäksi yhtiö odottaa, että muut hankkeet ja aktiviteetit auttavat saavuttamaan noin 40 % oikaistun käyttökateprosentin strategiakauden loppuun mennessä. Yhtiö tulee keskittymään myyntiresurssien ja jakelukanavien optimointiin ja uudistamiseen, joka mahdollistaa ratkaisujen hyödyntämisen pohjoismaisella tasolla sekä asiakaslähtöisyyden priorisoimisen. Yhtiö on jo ryhtynyt toimiin IT-tehokkuuden parantamiseksi, mukaan lukien paikallisten ratkaisujen ja kyvykkyyksien konsolidaatio, ketterään portfolionhallintaan siirtyminen sekä tehokas resurssien allokointi ja vähitellen vanhojen ratkaisujen ja alustojen poistaminen käytöstä. Lisäksi se on tunnistanut mahdollisia pysyviä kustannustehokkuuksia, joista voidaan mainita offshoring, toimittajien määrän vähentäminen ja infrastruktuurin virtaviivaistaminen. Tämän koko strategiakauden ajan jatkuvan työn odotetaan lopulta johtavan odotettuun kannattavuustason paranemiseen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tähtäävät kannattavaan kasvuun

Enenton pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet edustavat sen näkemystä pitkän aikavälin arvon luomisesta strategisten valintojen ohjaamana. Vallitsevasta epävarmasta makrotalouden tilanteesta huolimatta yhtiö luottaa edelleen kykyynsä saavuttaa jatkuvaa ja kestävää kasvua sekä liikevaihdon että kannattavuustason osalta koko strategiakauden ajan. Vaikka markkinoiden kasvu, hintojen sopeuttaminen ja lisääntynyt markkinaosuus edesauttavat yhtiön kasvua, se odottaa merkittävän osan kasvusta tulevan uusista palveluista. Innovaatioita edistämällä ja harkituilla investoinneilla kasvualueille Enento pyrkii vauhdittamaan kasvupolkuaan ja kasvattamaan uusien palveluiden osuutta liikevaihdosta strategiakauden loppuun mennessä.

Strategiakauden taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu 5–10 % vuosina 2024–2026
 • Oikaistu käyttökateprosentti (EBITDA) noin 40 % vuonna 2026
 • Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen alle 3x
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta noin 10 % vuonna 2026

Lisäksi yhtiön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoden 2023 loppuun mennessä ja saavuttaa nettopäästöjen nollataso vuoden 2030 loppuun mennessä.

Yhteenveto

Enento luottaa kykyynsä toteuttaa päivitetty strategiansa ja saavuttaa asetetut pitkän aikavälin tavoitteet. Yhtiö keskittyy kasvuun priorisoitujen hankkeiden ja kannattavuustason parantamisen kautta. Tavoitteena on säilyttää johtava asema luottotietoliiketoiminnassa ja olla johtava yritystietopalveluiden tarjoaja. Enento suunnittelee kehittävänsä innovatiivisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja edistävät kasvua esimerkiksi ESG:n, compliance-palveluiden ja master data -palveluiden kaltaisilla tuotealueilla. Vahvan markkina-aseman, uusien asiakasvertikaalien potentiaalin ja jatkuvaan kehitykseen sitoutumisen ansiosta Enento on valmis tarjoamaan tasaista, kestävää kasvua ja parantamaan kannattavuutta tulevina vuosina.

Yhtiön strategiasta ja sen toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin syksyn 2023 aikana järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 421 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tavoite”, ”uskoa”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”ennakoida”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”ennustaa”, ”tulla”, ”voi olla”, ”todennäköisesti”, ”pitäisi”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole yhdistyneen yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta yhdistyneen yhtiön todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.