Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

22/03/2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.3.2018 KLO 16.15

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n tänään 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,95 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 4.4.2018.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Bo Harald, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Anni (Anna-Maria) Ronkainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokoksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa ja yhtiökokouskutsua koskevat määräykset muutettavaksi tilintarkastuslain ja osakeyhtiölain muutosten johdosta kuulumaan seuraavasti:

8 Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

10 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 22.9.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 22.9.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle antaman vastaavan omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Asiakastieto Groupin sijoittajasivuille osoitteessa investors.asiakastieto.fi viimeistään 5.4.2018.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen ja varapuheenjohtajaksi Bo Haraldin.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen jäsenten riippumattomuudesta.

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 158. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi