Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Asiakastieto suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin päälistalle

02/03/2015

ASIAKASTIETO GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015, KLO 8.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista


Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) päälistalle. Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista, ja se on näkemyksensä mukaan Suomessa markkinajohtaja luottotietopalveluissa liikevaihdolla mitattuna. Asiakastieto toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Yhtiön tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskinhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa.

Suunniteltu listautuminen on Asiakastiedolle tärkeä virstanpylväs, jonka tavoitteena on tukea sen strategian menestyksekästä toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta. Lisäksi suunnitellun listautumisen avulla laajennettaisiin Asiakastiedon omistajapohjaa, lisättäisiin osakkeen likviditeettiä, hankittaisiin pääsy pääomamarkkinoille sekä edelleen parannettaisiin Asiakastiedon ja sen brändin tunnettuutta.

Jukka Ruuska, Asiakastiedon toimitusjohtaja kommentoi:

”Asiakastiedolla on vahva markkina-asema Suomessa ja pitkä kannattavan kasvun historia. Meillä on vahva tunnettu brändi ja Asiakastietoa pidetään luotettavana palvelujen tuottajana. Uskomme, että menestyksemme perustuu läheisiin suhteisiin pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa, kattavaan tietokantaamme, laajaan palveluvalikoimaamme sekä tuote- ja palvelukehitykseen. Viime vuosina olemme kehittäneet asiakkaillemme useita uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja samalla kun olemme kasvattaneet jalostettujen palveluiden osuutta valikoimassamme. Tämä tulee jatkossakin olemaan yksi strategisista painopisteistämme.    

Olemme ylpeitä liiketoiminnastamme ja vahvasta historiallisesta kehityksestämme ja uskomme, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa kannattavan kasvun tiellä.”

Daniel Lopez-Cruz, Asiakastiedon hallituksen puheenjohtaja ja Investcorp Groupin johtaja kommentoi:

”Olemme työskennelleet läheisesti Asiakastiedon johtoryhmän jäsenten kanssa vuodesta 2008 auttaaksemme Asiakastietoa lujittamaan asemansa yhtenä johtavista suomalaisista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Olemme hyvin tyytyväisiä Asiakastiedon kehitykseen ja uskomme lujasti, että Asiakastiedolla on edessään vahva tulevaisuus julkisesti noteerattuna yhtiönä. Olemme hyvin innoissamme voidessamme tarjota uusille Asiakastiedon osakkeenomistajille mahdollisuuden olla osana Yhtiön tulevaa kehitystä.”

Asiakastieto lyhyesti

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiö on näkemyksensä mukaan Suomessa markkinajohtaja luottotietopalveluissa liikevaihdolla mitattuna. Yhtiö toimii lisäksi yritys- ja kuluttajatietopalveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluiden markkinoilla Suomessa. Yhtiön suurimpiin asiakkaisiin kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä. Yhtiöllä on noin 13 000 sopimusasiakasta.

Asiakastiedon tuotteet ja palvelut jaetaan neljään tuotealueeseen:

 • Yritystietopalvelut: Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, jotka koskevat kaikentyyppisiä yrityksiä. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita pääasiassa B2B-liiketoiminnassa.
 • Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita B2C-liiketoiminnassa.
 • Asiakkuudenhallinta: Pääasiassa myynnin ja markkinoinnin potentiaalisten asiakkaiden kartoitukseen tarkoitetut palvelut. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita pääasiassa B2B-liiketoimintaan.
 • Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät painotuotteet. 

Yhtiön näkemyksen mukaan seuraavat keskeiset vahvuudet luovat sille kilpailuetua ja vahvistavat Yhtiön asiakassuhteita.

 • Johtava asema Suomen yritys- ja kuluttajatietopalveluiden markkinoilla
 • Skaalautuva liiketoimintamalli ja liiketoimintaprosessien korkea automaatiotaso
 • Vahva brändi
 • Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja integroituminen asiakkaiden kriittisiin liiketoimintaprosesseihin
 • Kattava tietokanta
 • Laaja tuote- ja palveluvalikoima
 • Vahvat näytöt palveluiden kehittämisestä
 • Liikevaihto ja tulos eivät ole herkkiä suhdannevaihteluille
 • Kokenut johtoryhmä ja osaava henkilöstö

Yhtiö pyrkii hyödyntämään keskeisiä vahvuuksiaan ja kasvamaan skaalautuvissa ja automatisoiduissa liiketoiminnoissa investointiensa tukemana. Yhtiön keskeiset strategiset painopisteet ovat kattavan tietokannan jatkuva vahvistaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomisen ja Suomen yritys- ja kuluttajatietomarkkinoiden kehittämisen jatkaminen. Lisäksi Asiakastiedon tavoitteena on digitalisaation ja jalostettujen palveluiden osuuden kasvattaminen, Pk-yritysliiketoiminnan kasvattaminen, asiakkaiden liiketoimintaprosessien laajempi kattaminen ja asiakassuhteiden vahvistaminen.

Asiakastiedon tunnuslukuja

Yhtiön liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja ovat kasvaneet jokaisena vuotena vuosien 2007-2014 välisenä aikana. Vuosina 2007-2014 Yhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 7,1 prosenttia vuodessa ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja kasvoi keskimäärin 8,8 prosenttia vuodessa. Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja kasvoivat vuosien 2007-2014 keskimääräistä kasvua nopeammin vuosina 2007-2011, kun taas hitaan tai negatiivisen talouskasvun vuosina 2012-2014 kasvu on ollut hitaampaa. Yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali ennen liikearvon poistoja oli vuosina 2007-2014 keskimäärin 44,2 prosenttia.[1]

Tunnusluvut

 

MEUR (ellei toisin mainittu)
2014
(IFRS)
2013
(IFRS)
2013
(FAS)
2012
(FAS)
(tilintarkastamaton ellei toisin mainittu)
Liikevaihto[2] 41,4 41,4 41,4 39,9
         
Oikaistu liikevoitto[3] 18,6 18,5 8,0 7,1
Oikaistu liikevoittomarginaali[4] (prosenttia) 45,0 44,7 19,3 17,8
         
Oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja3 18,6 18,5 18,7 17,8
Oikaistu liikevoittomarginaali ennen liikearvon poistoja4 (prosenttia) 45,0 44,7 45,2 44,7
         
Oikaistu käyttökate[5] 20,6 20,5 20,5 19,8
Oikaistu käyttökatemarginaali4 (prosenttia) 49,8 49,5 49,5 49,6
         
Vapaa kassavirta[6] 16,8 18,3 18,3 18,7
Kassavirtasuhde[7] (prosenttia) 85,3 90,2 90,2 95,6
         
Nettovelka[8] 62,4      
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3,0      
         
Omavaraisuusaste[9] (prosenttia) 46,7      
Nettovelkaantumisaste[10] (prosenttia) 95,8      

Osinkopolitiikka ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tarkoituksena on jakaa osinkoina vähintään 70 prosenttia Yhtiön nettotuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon Yhtiön liiketoiminnan kehityksen ja investointitarpeet. Kaikki tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja osingonmaksun ajoitus riippuvat Yhtiön tulevista tuloista, taloudellisesta tilanteesta, kassavirrasta, investointitarpeista, maksukyvystä ja muista tekijöistä. Asiakastiedon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvu: Saavuttaa 4-9 prosentin vuotuinen keskimääräinen liikevaihdon kasvu
 • Kannattavuus: Liikevoittomarginaalin säilyttäminen noin entisellä tasolla
 • Taserakenne: Nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle 3x samalla kuitenkin ylläpitäen tehokkaan pääomarakenteen 

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet perustuvat lukuisille olettamille, kuten muun muassa Suomen talouden kehitykselle sekä Yhtiön liiketoiminnan kehitykselle. Taloudellisten tavoitteiden pohjana olevat olettamat eivät välttämättä osoittaudu oikeiksi ja Yhtiön todellinen tulos voi poiketa merkittävästi Yhtiön taloudellisesta tavoitteista.

Tietoa listautumisesta

Suunnitellun listautumisen odotetaan koostuvan osakemyynnistä, jossa Yhtiön ainoa osakkeenomistaja AKT Holdings S.à.r.l myy Yhtiön osakkeita. AKT Holdings S.à.r.l. on viime kädessä Investcorp Bank B.S.C.:n (”Investcorp Group”), Investcorp Groupin asiakkaiden, sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistama. Yhtiö ja sen nykyiset osakkeenomistajat tulisivat sitoutumaan tavanomaisiin luovutusrajoitus (lock up) -järjestelyihin listautumisen yhteydessä.

Danske Bank A/S, Helsinki Branch toimisi listautumisen pääjärjestäjänä ja Pohjola Pankki Oyj järjestäjänä. Rothschild toimisi Yhtiön ja sen omistajan taloudellisena neuvonantajana listautumisen suunnittelussa.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, Asiakastieto Group Oyj, Puh. +358 10 270 7111

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä ei ole esite vaan ilmoitus. Sijoittajien ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä sijoituspäätöksiä mihinkään muuhun kuin Yhtiön laatimaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Esite tullaan julkaisemaan ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla tietyin rajoituksin.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Danske Bank A/S:n Helsingin sivukonttori ja Pohjola Pankki Oyj (”Järjestäjät”) ja N M Rothschild & Sons Limited (”Rothschild”), toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyjien eikä minkään muun tahon puolesta suunnitellun listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien tai Rohschildin asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua listautumista, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun listautumiseen liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät, Rothschild tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.[1] Luvut perustuvat oikaistuun liikevoittomarginaaliin, jotka on johdettu vuoden 2007 osalta AT Management Oy -konsernin tilintarkastetuista luvuista (Asiakastieto Group Oyj:n edeltäjä), vuoden 2008 osalta yhteenlasketuista AT Management Oy -konserniin 19.5.2008 asti sekä Asiakastieto Group Oyj -konserniin 20.5.2008 alkaen kuuluneiden yksittäisten yhtiöiden tilinpäätösten tuloslaskelmista oikaistuna yhtiöiden välisten  transaktioiden vaikutuksella.

[2] Tilintarkastettu.

[3] Oikaistu liikevoitto muodostuu liikevoitosta pois lukien (i) Yhtiön Investcorp Bank B.S.C:lle ja sen konserniyhtiöille maksamat hallinnointipalkkiot eräistä jatkuvista neuvontapalveluista siitä lähtien, kun Yhtiö osti Suomen Asiakastieto Oy:n aikaisemman emoyhtiön vuonna 2008, ja joita ei enää synny Listautumisen jälkeen, (ii) Listautumisesta aiheutuvat kulut, (iii) oikeudellisten ja muiden neuvonantajien palkkiot, (iv) erorahat ja (v) maksut vahingonkorvauksista. Oikaistu liikevoitto ennen liikearvon poistoja lasketaan lisäämällä oikaistuun liikevoittoon FAS:n mukaan tehty liikearvon poisto. Liikearvo syntyi Yhtiön ostaessa Suomen Asiakastiedon. Liikearvoa ei poisteta IFRS:ssä.

[4] Oikaistu liikevoittomarginaali, oikaistu liikevoittomarginaali ennen liikearvon poistoja sekä oikaistu käyttökatemarginaali lasketaan jakamalla asianomainen luku liikevaihdolla.

[5] Oikaistu käyttökate muodostuu käyttökatteesta pois lukien (i) Yhtiön Investcorp:lle maksamat hallinnointipalkkiot eräistä jatkuvista neuvontapalveluista siitä lähtien, kun Yhtiö osti Suomen Asiakastieto Oy:n aikaisemman emoyhtiön vuonna 2008, ja joita ei enää synny Listautumisen jälkeen, (ii) Listautumisesta aiheutuvat kulut, (iii) oikeudellisten ja muiden neuvonantajien palkkiot, (iv) erorahat ja (v) maksut vahingonkorvauksista.

[6] Vapaa kassavirta muodostuu liiketoiminnan rahavirrasta ennen (i) korko- ja muita rahoituskuluja, (ii) korko- ja muita rahoitustuottoja ja (iii) maksettuja veroja, mutta (iv) aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintojen jälkeen.

[7] Kassavirtasuhde lasketaan jakamalla vapaa kassavirta käyttökatteella.

[8] Nettovelka lasketaan vähentämällä rahavarat korollisista veloista.

[9] Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla (i) oman pääoman kokonaismäärä (ii) taseen loppusummalla vähennettynä saaduilla ennakoilla.

[10] Nettovelkaantumisaste lasketaan jakamalla nettovelka oman pääoman kokonaismäärällä.